5. Opfølgning på borgermøde og endelig godkendelse af høringssvar vedr. Skolestruktur i fire bydele med nye skoler - Skolestruktur i Valby (2020-0182043)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller:

1) at orientering fra borgermøde vedr. ændring af skolestruktur i Valby tages til efterretning,

2) at indsendte høringssvar vedr. Skolestruktur i fire bydele med nye skoler, godkendes.

 

Problemstilling

Børne- og Ungdomsforvaltningen og Valby Lokaludvalg afholdt borgermøde om ændringer i skolestrukturen i Valby for interesserede borgere den 11. juni 2020. Under hensyntagen til den igangværende corona-nedlukning blev borgermødet afholdt to gange i umiddelbar forlængelse af hinanden.

På lokaludvalgets møde den 9. juni 2020 blev Et Helt Liv bemyndiget til at skrive og indsende et høringssvar inden høringsfristen den 20. juli 2020, under forudsætning af endelig godkendelse på lokaludvalgets møde den 11. august 2020.

 

Løsning

På borgermøderne den 11. juni 2020, deltog børne- og ungdomsborgmester Jesper Christensen og fra Børne- og Ungdomsudvalget (BUU)deltog, Klaus Mygind (F), Niko Grünfeldt (løsgænger), Gorm Gunnarsen (Ø), Henrik Svendsen (O) og Morten Melchiors (C). 

Der deltog ca. 50 borgere i hvert af møderne. 

Der var overvejende positive tilkendegivelser fra de fremmødte, og der var opbakning til BUUs beslutning af 29. april 2020 omkring den kommende struktur i forbindelse med samarbejdet mellem Lykkebo Skole, Kirsebærhavens Skole og den nye skole på Torveporten.

BUU slog fast, at en sikring af skolevejene var afgørende i forbindelse med den nye struktur.

På baggrund af drøftelse i Et Helt Liv den 30. juni 2020, blev der skrevet og indsendt høringssvar til Børne- og Ungdomsforvaltningen (Bilag 1).

 

 

Beslutning

ad. 1) Valby Lokaludvalg tog orienteringen til efterretning

ad. 2) Høringssvaret blev endeligt godkendt