6. Orientering om Jens Juuls udtræden af Valby Lokaludvalg (2020-0034150)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller 

1) at Valby Lokaludvalg tager orienteringen til efterretning 

2) at Valby Lokaludvalg drøfter og vedtager tidsplan for valg af ny næstformand, ny formand for Kultur- og Fritidsudvalget, og to repræsentanter til Områdefornyelsen Folehavekvarteret 

Problemstilling

Næstformand Jens Juul, udpeget af Socialdemokratiet, har i januar meddelt formanden og sekretariatet om, at han ønsker at udtræde af Valby Lokaludvalg med øjeblikkelig virkning.

Det betyder, at Valby Lokaludvalg skal vælge ny næstformand, ny formand for Kultur- og Fritidsudvalget og to nye repræsentanter til Områdefornyelsen Folehavekvarteret. 

Som beskrevet i seneste punkt, forventes suppleringsvalget gennemført til maj, hvorefter der kan være sket udskiftning på flere af Valby Lokaludvalgs pladser. 

Lokaludvalgets sekretariat vil parallelt med suppleringsvalget rette henvendelse til de politiske partier, der ikke er repræsenterede i lokaludvalget. Det tilstræbes, at nye politisk udpegede medlemmer kan godkendes samtidig med de indsupplerede foreningsvalgte medlemmer.

Tidsplanen for nyvalg af næstformand, udvalgsformand, og to medlemmer til styregruppen for Områdefornyelsen Folehavekvarteret peger mod, at disse nyvalg sker på lokaludvalgets møde i maj. 

Løsning

Valby Lokaludvalg vedtager tidsplan for udpegning af ny næstformand, ny formand for Kultur- og Fritidsudvalget og to repræsentanter til Områdefornyelsen Folehavekvarteret.  

Økonomi

 

Videre proces

 

Beslutning

1. Valby Lokaludvalg tog orientering vedr. næstformandens udtræden af lokaludvalget til efterretning.

2. Valby Lokaludvalg drøftede og vedtog tidsplan for valg af ny næstformand, ny formand for Kultur og Fritidsudvalget og to repræsentanter til Områdefornyelsen Folehavekvarteret.