5. Tilpasning af lokaludvalg - høringssvar (2020-0850446)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller, 

1) at Valby Lokaludvalg drøfter indhold til høringssvar

2) at Valby Lokaludvalg nedsætter en ad hoc gruppe med henblik på at udarbejde et udkast til svar, der herefter sendes til Valby Lokaludvalg til kommentering inden det sendes ind

Problemstilling

Der har i flere år været arbejdet med at forbedre Københavns Kommunes dialog med københavnerne.
En del at dette arbejde har været at se på lokaludvalgenes rolle i dialogen og hvordan det kunne udvikles.

Valby Lokaludvalg og sekretariatet har, i lighed med de 11 andre lokaludvalg, bidraget med input omkring høringsprocesser og meget andet. materialet fra dette og en række andre spørgeskeamer m.v. har ledt frem mod dette et idékatalog til tilpasning af lokaludvalg. 

På Valby Lokaludvalgs møde i august var Flemming Dubgaard Hansen og Anja Englev Olsen på besøg og drøftede idékataloget. På baggrund af møder med 12 lokaludvalg og møder mellem sekretariaterne er der fremkommet en række konkrete forslag til tilpasninger. 

Forslagene er inddelt i disse hovedpunkter: 

  • Forslag til tilpasninger vedr. lokaludvalgets formål og opgaver - herunder bydelsplaner, understørrelse af det lokale engagement, komeptenceområde og tidlig inddragelse/samarbejde med forvaltningerne. 
  • Tilpasninger vedr. repræsentativitet og valg
  • Tilpasninger vedr. geigrafisk inddeling og administrativ organisering. 

Vedhæftet i bilag 2 ses de konkrete forslag til tilpasning af lokaludvalg, der er fremlagt. De øvrige bilag er uddybning af forslag, og rapporter over det arbejde, der ligger til grund for forslagene. Vi vedhæfter høringsbrev og bilag 2 i den samlede dagsorden. Øvrige bilag kan ses via Valby Lokaludvalgs hjemmeside

Der vedhæftes desuden et dokument med input til svar. Lokaludvalgets medlemmer opfordres til at tænke over yderligere punkter, der skal berøres i høringssvaret.

På lokaludvalgets møde tages en grundig drøftelse af oplæg og svar. 

Løsning

Valby Lokaludvalg drøfter og vedtager høringssvar

 

Videre proces

 

Efter endt høringsproces gennemarbejder Økonomiforvaltningen endnu engang forslagene med henlik på politisk vedtagelse.

Beslutning

ad. 1: Udover det udsendte forslag drøftede Valby Lokaludvalg følgende vedr. tilpasning af lokaludvalg: Valgproceduren er stadig uigennemskuelig og der er uklare punkter, bydelsplanen bør have en officiel status. Der blev efterlyst visioner. Valgproceduren åbner for at sammensætningen kan skævvrides. En fælles suppleantliste kan give nogle udfodringer, der foreslås repræsentationsområdet i stedet for. 

ad. 2: Lene Buerup, Ejner Jensen, Henrik Palsmar, Hanne Kofoed og Michael Fjeldsøe deltager.