4. Forslag til ændrede retningslinjer for altaner (2020-0850351)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller, 

1) at Valby Lokaludvalg drøfter og vedtager høringssvar

Problemstilling

Teknik- og Miljøudvalget i Københavns Kommune drøftede den 18. maj 2020 om de gældende retningslinjer for altaner fra 2017 er tilstrækkelige i forhold til at varetage Københavns arkitektoniske kulturarv og kvaliteter som byliv, gårdmiljøer og dagslys. På baggrund af drøftelsen har Teknik- og Miljøforvaltningen udarbejdet et forslag til revision af retningslinjerne.

Borgerrepræsentationen besluttede den 8. oktober at sende forslaget til nye retningslinjer i interessent høring blandt interesseorganisationer, Københavns Kommunes Lokaludvalg og repræsentanter for altanfirmaer.

De ændringer, der konkret foreslås er: 

  • På bygninger bygget før 1856 tillades ikke etablering af nye altaner, hverken mod gaden eller gården. 
  • På bygninger med en SAVE værdi (bevaringsværidghed) på 1-3 tillades ikke etablering ikke etablering af nye altaner mod gaden. 
  • På facader med mange dekorationer tillades ikke nye altaner. Det er en konkret vurdering, hvorvidt en facade har mange ekortioner. Facader med mere end 2 vandrette gesimser og facader, hvor hovedparten af vinduesåbningerne er omgivet af dekorative elementer, vil ofte blive betegnet som facader med mange dekorationer. 
  • I gader smallere end 12 m tillades altaner ikke på bygninger fra før 1920

Derudover er der en række retningslinjer der nærmere beskriver konstruktion osv.Se høringsmaterialet via Valby Lokaludvalgs hjemmeside

Løsning

Valby Lokaludvalg drøfter og vedtager høringssvar 

 

Videre proces

 

Der afholdes et informationsmøde om de nye retningslinjer d. 25 november kl. 15-17. Efter høringsfristen vil forvaltningen bearbejde forslaget. herefter sendes et til endelig politisk behandling. 

Beslutning

Høringssvaret blev godkendt