8. Udtalelse om projekt cykelsti på Kulbanevej (2021-0249968)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller, 

1) at Valby Lokaludvalg drøfter og vedtager udtalelse vedr. cykelsti på Kulbanevej. 

Problemstilling

I forbindelse med et mindre trafikprojekt fra Områdefornyelsen Kulbanekvarterets kvarterplan (BR 22. september 2016) og udarbejdelse af projektforslag for anlæg af cykelstiforbindelse gennem Kulbaneparken (BR 20. august 2020) gennemgik forvaltningen Kulbanevej i forhold til trafiksikkerhed. I den forbindelse anbefalede forvaltningen at omlægge skråparkeringspladserne til længdeparkering på Kulbanevej for at øge trafiksikkerheden. 

Kulbaneparkprojektet og omlægningen af skråparkeringspladser til længdeparkeringspladser er planlagt udført med en asfaltstribe mellem fortov og den nye længdeparkering på den syd/østlige del af Kulbanevej. Vejviden og Genopretning har valgt at prioritere renovering af Kulbanevej. En genopretning af Kulbanevej vil gøre det muligt at anlægge en ny cykelsti på den overskydende asfaltstribe med de afsatte midler fra puljen til tilkøb af cykelforbedringer i forbindelse med genopretningsprojekter.

Når Kulbaneparken er færdiganlagt, forventes der en øget trafik på Kulbanevej i forbindelse med flere besøgende til parken. Anlæg af en cykelsti på den syd/østlige del af Kulbanevej vil sikre at Kulbanevej lever op til de tekniske standarder for veje i København samt øge trafiksikkerheden på strækningen og skabe tryghed for cyklister på Kulbanevej og de legende børn der skal i parken. Ydermere vil anlæg af en cykelsti bidrage til at åbne Kulbanekvarteret og parken op for naboområder og udbygge cykelstinettet i denne del af Valby.

Forvaltningen har udarbejde et projektforslag hvor der anlægges en 430 m. cykelsti på den syd/østlige del af Kulbanevej.

Konsekvenser for træer

Anlæggelse af cykelstien har ingen konsekvenser for træer.

Konsekvenser for bilparkeringspladser

På Kulbanevej er der 88 parkeringspladser der alle er ude for betalingszone. Belægningsprocenten på Kulbanevej er i 2019 målt til 24%, og belægningen er jævnt fordelt over døgnet. Alle boliger, butikker og erhverv i Kulbanekvarteret har parkeringspladser på egne matrikler.

Teknik- og Miljøforvaltningen anbefaler at der nedlægges syv parkeringspladser uden for betalingszone som konsekvens af projektet. Det er ikke muligt at etablere erstatningspladser i området, da vejstrækningen udelukkende er omgivet af private fællesveje. Dermed er der tale om en justering af det parkeringsregnskab der blev fremlagt til politisk behandling den 20. august 2020 i forbindelse med godkendelse af projektforslag om anlæg af cykelstiforbindelse gennem Kulbaneparken. Heri fremgik det at der vil blive nedlagt 17 parkeringspladser på den vestlige side af Kulbanevej i forbindelse med omlægning af skråparkeringspladser til længdeparkering på Kulbanevej. 

Grundet det samlede antal af parkeringspladser og den lave belægningsprocent er det forvaltningens vurdering, at der ikke vil være mangel på parkeringspladser på Kulbanevej i fremtiden.

Vedlagt tegningsmaterialer vedr. cykelsti på Kulbanevej. 

Henvendelsen vedr. en udtalelse kom d. 4. august. Vedlagte forslag til udtalelse er derfor udarbejdet uden By&Trafik gruppens drøftelse. Dog drøftede Michael Fjeldsøe og Uffe Jacobsen forslaget d. 4. august. 

Løsning

Valby Lokaludvalg drøfter og vedtager udtalelse vedr. cykelsti på Kulbanevej i forbindelse med områdefornyelsen. 

 

Videre proces

 

Når projektet er vedtaget anlægges cykelstien sammen med de øvrige projekter på Kulbanevej.

Beslutning

Udtalelsen blev godkendt