9. Udmøntning af midler til begrønning af Toftegårds Plads Nord og Syd 2020 (2020-0065634)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller;

1) at Valby Lokaludvalg beslutter at udmønte 15.000 kr. til begrønning af Toftegårds Plads Nord og Syd i 2020.

Problemstilling

Valby Lokaludvalg har i forbindelse med vedtagelsen af miljøplanen for 2020 vedtaget at afsætte et rammebudget på i alt 15.000 kr. til begrønning af Toftegårds plads Nord og Syd. Herunder følger en beskrivelse og et udspecificeret budget for projektet. 

Løsning

Miljøgruppen har siden 2015 haft fokus på begrønning af Toftegårds Plads Nord og Syd. Der er etableret en urban byhave af mobile plantekasser til glæde og gavn for valbyborgerne på Sydpladsen og vi er i dialog med beboere og butikker omkring Nordpladsen.

I 2016 blev der startet et samarbejde med en gruppe yngre valbyborgere, som har startet, det de kalder Valbyhaven i hjørnet af Toftegårds Plads Syd. Valbyhaven dyrkes efter permakulturprincipper hvor så lidt som muligt fjernes fra jorden og planter, buske og træer får lov at vokse tæt og vildt. Vi følger initiativet og støtter op ved behov.

I 2017 blev der i forbindelse med planerne om at flytte Valby Bibliotek til Toftegårds Plads, afsat penge på Københavns Kommunes budget til udarbejdelse af en helhedsplan for Toftegårds Plads. I forbindelse med udarbejdelse af helhedsplanen og det kommende bibliotek arbejder vi for at begrønne både nord- og syd-pladsen for at begge pladser kan fremstå som eksempler på, hvordan fliser og asfalt kan erstattes af træer og grønt til gavn for klima, regnvandshåndtering og til glæde for pladsens brugere.

Nordpladsen: Vi arbejder for at begrønning og nyindretning af nordpladsen bliver indarbejdet i helhedsplanen. Vi er i dialog med parkforvaltningen og søger at holde dem fast på at klippe træer og hække for at give pladsen mere lys samt evt. at anlægge mindre græsarealer i stedet for fliser på dele af pladsen.

Sydpladsen: Vi arbejder for, at det kommende bibliotek får en tydelig grøn og bæredygtig profil. Derudover ønsker vi, at byggeri og aktiviteter på pladsen i fremtiden indrettes sådan, at den kan virke som et grønt åndehul for borgerne. Det vil der blive behov for, i takt med at der bygges stadig flere boliger i området omkring pladsen.

I midlertidighedsperioden frem mod opførelsen af biblioteket samarbejder vi med pladsens øvrige aktører og brugere, Valby Kulturhus, CPH FabLab og Kraftwerket, om aktiviteter, der peger frem mod pladsens endelige udformning som en grøn og bæredygtig kulturens plads. Vi vedligeholder pladsens plantekasser og pallemøbler og søger at skabe et indbydende grønt byrum, samtidig med at vi understøtter arbejdet med spiselig bynatur i Valbyhaven.

Økonomi

Samlet budget for begrønning af Toftegårds Plads 2020 er 15.000 kr. 

Midlerne udmøntes af de afsatte midler til Miljø.

Udgift

Budget

Indkøb af haveredskaber: 

2.000

Indkøb af planter, frø, buske og træer

2.000

Vedligeholdelse: maling etc.

5.000

P.R. annoncer og facebookkampagne

2.000

Diverse 4.000

I alt til Toftegårds Plads Nord og Syd

15.000

 

Beslutning

Indstillingen blev godkendt