3. Høring vedr. Scenarier for udvikling af Valby Bibliotek (2017-0202541)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller

1) at Valby Lokaludvalg drøfter høringen

2) at Valby Lokaludvalg afsætter kr. 85.000,-  til afholdelse af borgerdialog vedr. høringen.

3) Valby Lokaludvalg bemyndiger formand Michael Fjeldsøe til, i samarbejde med andre lokaludvalgsmedlemmer, at udarbejde et høringssvar på baggrund af drøftelsen på mødet og borgerdialog.

Problemstilling

Valby Lokaludvalg har modtaget høring vedr. Scenarier for udvikling af Valby Bibliotek. Høringsfristen er 31. maj, så det kan besluttes om én planlægningsbevilling for nyt bibliotek skal indgå i budgetforhandlingerne. Dette besluttes på Kultur- og Fritidsudvalgets sidste møde inden sommerferien.

Der har i flere år været drøftet en løsning på et nyt bibliotek i Valby. Baggrunden er, at det nuværende Valby Bibliotek er utidssvarende, for småt og der er problemer med indeklimaet.

Der har tidligere i lokaludvalget (i samarbejde med Kultur Syd) været arbejdet med en løsning på Valby Langgade/Smedestræde. Denne løsning faldt dog til jorden.

Kultur. og Fritidsudvalget har siden haft afsat kr. 650.000,- til screening af scenarier for biblioteksfaciliteter på Toftegårds Plads eller Annexstræde.  Det har givet 6 forskellige scenarier (vedlagt som bilag)

Valby Lokaludvalg har arbejdet med muligheden for et bibliotek på Toftegårds Plads Syd i forbindelse med udarbejdelse af bydelsplan 2017. Både på konferencen i januar og ved andre lejligheder har der været udtrykt ønske om, at et nyt bibliotek kan ligge på Toftegårds Plads Syd. Samtidig har der været udtrykt ønske om, at der kommer en afskærmning, evt. i form af randbebyggelse, som værn mod trafikstøjen på pladsen. Disse ønsker ledte til, at der i bydelsplanen står et ønske om en placering som i scenarie 1C.

For at underbygge lokaludvalgets høringssvar og ønsker foreslås det at lave en event mandag den 29. maj. Idéen er at prøve at visualisere, hvordan en bygning kan skabe en støjskærm ud mod Gl. Køge Landevej og Vigeslev Allé. Det kan gøres ved at opsætte et telt, hvori der også kan afholdes debat, workshop og eventuelt spilles koncert. Ud fra telte opsættes hegn, så man kan se længden af en bygning som i scenarie 1C. På hegnet ophænges bannere med billeder af aktiviteter, der kan være på pladsen, hvordan et bibliotek kan se ud m.v. På pladsen vil de være aktiviteter af lokale foreninger og anden aktivitet, der kan vise, hvad pladsen kan bruges til. Kultur syd inddrages og bidrager med aktiviteter fra bibliotekerne og evt. Zone 2. Idéen er at skabe så meget opmærksomhed som muligt omkring lokaludvalgets og borgernes ønsker til bibliotek og Toftegårds Plads.

Eventen foreslås at vare fra 15.30-19 den 29. maj.

Foreløbigt program (vi har ikke hørt fra alle aktører endnu)

Kl. 15.30: Pladen åbner - bål/snogbrød, ansigtsmaling, hoppeborg, foodtrucks, opvisninger ved lokale foreninger.

Kl. 16.00: Åbning ved Michael Fjeldsøe

Kl. 16.10: Cykelcirkus

kl. 17.30-18.15: Borgermøde

Kl. 18.15: Koncert

kl. 19.00: Tak for i dag

Se budget for event nedenfor.

 

Løsning

Valby Lokaludvalg drøfter høringen

Valby Lokaludvalg afsætter kr. 85.000,-  til event

Da høringsfristen ligger inden næste lokaludvalgsmøde foreslås det, at Valby Lokaludvalg bemyndiger formand Michael Fjeldsøe til, i samarbejde med andre lokaludvalgsmedlemmer, at udarbejde høringssvar og indsende med forbehold for lokaludvalgets endelige godkendelse den 13. juni.

Økonomi

Budget for event:

Leje af telt, scene og hegn                                       20.000,-.

Bannere til hegn                                                       20.000,-.

Leje af lydudstyr og lydmand                                   10.000,-.

Illustrator                                                                    5.000,-.      

Aktiviteter/Musik                                                        18.000,-.

Infoplancher                                                                 5.000,-.

Diverse                                                                         7.000,-.

i alt                                                                              85.000   

Tabellen viser den aktuelle økonomi for den interne pulje, hvis det indstillede beløb bevilges

Intern pulje disponeret 4. maj Indstiller Resterende midler
 968.000  733.000  85.000  150.000

Videre proces

21. juni: Kultur- og Fritidsudvalget beslutter om midler til en planlægningsbevilling skal medtages i budgetforhandlingerne for 2018 samt hvilket scenarie, der skal arbejdes videre med.

Beslutning

ad. 1: Valby Lokaludvalg drøftede høringen

ad. 2: Indstillingen blev godkendt

ad. 3: Indstillingen blev godkendt