6. Høring: Restaurations- og nattelivsplan (2017-0202808)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller:

1) at Valby Lokaludvalg drøfter høringen Restaurations- og nattelivsplan

2) at Valby Lokaludvalg bemyndiger Kultur- og Idrætsudvalget at skrive et høringssvar

Problemstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen har udarbejdet udkast til Restaurations- og nattelivsplan 2017.

Planens formål er at fremme dialogen mellem kommune, borgere og restauratører og at sætte fokus på nattelivets gener – både i forhold til restauratørernes ansvar og kommunens indsats for at nedbringe generne.

Borgerrepræsentationen har ved møde den 27. april 2017 besluttet at sende udkastet i høring med henblik på endelig vedtagelse i Borgerrepræsentationen ultimo 2017. Protokolbemærkninger fra mødet er vedlagt.

Der er frist for eventuelle bemærkninger torsdag den 1. juni 2017. 

Valby Lokaludvalg har modtaget høringen for sent til at nå at forbehandle høringen i et udvalg.

Der er et omfattende bilagsmateriale til høringen. I Handleplan for nedbringelse af gener er punkterne 14, 15, 16, 21, 26 og 27 relevante for Valby. Øvrige bilag er generelle for hele byen uden specifik nævnelse af Valby.

 

Løsning

Valby Lokaludvalg drøfter høringen og bemyndiger Kultur- og Idrætsudvalget at skrive og indsende et høringssvar.

 

Beslutning

Valby Lokaludvalg drøftede høringen. Der var ingen bemærkninger til høringen.

Kultur- og Idrætsudvalget blev bemyndiget til at lave et høringssvar med dette indhold.