4. Høring af tillæg 5 til lokalplan for Grønttorvsområdet (2020-0206557)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller, 

1) at Valby Lokaludvalg  drøfter og vedtager høringssvar vedr. tillæg 5 til lokalplan for Grønttorvsområdet

 

Problemstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen har sendt tillæg 5 til lokalplanen for Grønttorvsområdet i høring. 

Grundejerne har anmodet forvaltningen om et ændret plangrundlag, fordi de ønsker at udvikle den sidste del af Grønttorvet ved at opføre flere boliger, heraf 25 % almene boliger af det sidste byggefelt samt justere et byggefelt. Samtidig ønskes afgrænsningen mod jernbanen justeret. Formålet med lokalplanen er at muliggøre en anvendelsesændring, så boligandelen øges fra 90 % til 95 %, samt at justere afgrænsningen af lokalplanområdet mod jernbanen. Desuden justeres et byggefelt langs Torveporten samt et byrum langs jernbanen.
Ændringerne har et omfang, som forudsætter lokalplan. Lokalplanen er i overensstemmelse med Kommuneplan 2019.

Valby Lokaludvalg afgav i foråret 2020 høringssvar til intern høring ved dette tillæg. Vedlagt er høringssvar til den interne høring. 

By&Trafik gruppen ahr drøftet høringen og indstiller, at lokaludavglet afgiver høringssvar på linge med den interne høring. 

Se høringsmaterialet via Bliv Hørt

Løsning

Valbby Lokaludvalg drøfter og vedtager høringssvar

 

Videre proces

Efter høringsperioden er afsluttet færdiggør Teknik- og Miljøforvaltningen lokalplanforslaget, der herefter behandles i Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Borgerrepræsenationen

 

Beslutning

Høringssvaret blev godkendt med skærpelse af formulering omkring kollegieværelser samt tilføjelse af vigtigheden af, at Grønttorvet bindes sammen med det resterende Valby via bro til F. L. Smidth området