3. Høring af tillæg 3 til lokalplan 391 F. L. Smidth II (2020-0206474)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller, 

1) at Valby Lokaludvalg drøfter og vedtager høringssvar vedr. tillæg 3 til lokalplan 391 F.L. Smidth II

Problemstilling

En bygherre har anmodet kommunen om en ny lokalplan med kommuneplantillæg for ejendommen Vigerslev Allé 77, Ramsingsvej 3-7 og Høffdingsvej 38. Bygherre ønsker at udvikle området til fortsat at rumme F.L. Smidths hovedsæde i eksisterende og ny bebyggelse på den nordlige del af ejendommen nærmest Vigerslev Allé. Den eksisterende bebyggelse er utidssvarende i forhold til moderne kontordrift med hensyn til indretning, varme og ventilation mv. og på grund af den spredte beliggenhed.
På den øvrige del af ejendommen ønskes de eksisterende kontorbygninger erstattet af nyt boligbyggeri. Der ønskes en bebyggelsesprocent på 140 svarende til et samlet etageareal på ca. 71.500 m2. De fremlagte byggeønsker har baggrund dels i resultatet af en arkitektkonkurrence i form af et parallelopdrag for det nye hovedsæde, hvor der er taget hensyn til bevaringsværdien af bygninger og landskab, dels i en helhedsplan for boligbebyggelserne.
Realisering af byggeønskerne forudsætter et tillæg 3 til den gældende lokalplan 391-2 F.L. Smidth II og ændring af kommuneplanrammerne, idet området i Kommuneplan 2019 udlagt til boliger og serviceerhverv, C*, med bemærkning om, at rammen fastlægges ved yderligere kommuneplanlægning.

Valby Lokaludvalg afgav i 2019 høringssvar i den interne høring vedr. projektet. Det høringssvar er vedhæftet som bilag. 

Grundejerforeningen Valby Have har været i dialog med bygherren og forvaltningen. Overfor lokaludvalget har grundejerforeningen udtrykt bekymring for hvor højt der bliver bygget ind mod Valby Have samt overfor det trafikpres, der formodes at komme fra en institution. 

Se lokalplanforslaget via Bliv Hørt

Der afholdes borgermøde d. 7. september om høringen. 

Udkast til høringssvar bliver skrevet efter borgermødet d. 7. og omdeles på mødet. 

 

Løsning

Valby Lokaludvalg drøfter og vedtager høringssvar

 

Beslutning

Det udkast til høringssvar, der blev fremlagt på mødet blev godkendt.