9. Meddelelser

Sagsfremstilling

Saxtorphsvej

Vi har haft møde om Saxtorphsvej med direktører og embedsmænd fra Økonomiforvaltningen, Teknik- og Miljøforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen og repræsentanter fra grundejerforeningen. Formanden og næstformanden vil følge op med et brev til borgmesteren.

 

Solterrasserne

Vi har aftalt et møde for beboerne, som er nabo til solterrasserne.

Mødet med borgerne handler om alle de tre projekter, der fremover sker på Solterrasserne. Mødet kommer til at ligge i starten af november.

 

FL Smidt grunden

FL Smidth har meddelt, at de har sat arbejdet et nyt hovedsæde på hold på grund af situationen. Lokalplanen er derfor indtil videre sat i bero.

 

Midlertidigt testcenter ved Torveporten 

Vi har den 1/10 modtaget en naboorientering om, at der etableres et midlertidigt testcenter på det eksisterende græsareal beliggende ud til Gl. Køge Landevej, Værkstedvej og Torveporten. Testcenteret opføres som et pavillonbyggeri, hvor gående til centeret vil komme via Gl. Køge Landevej, mens kørende vil ankomme fra Værkstedvej. Der vil i forbindelse med placeringen af testcenteret anlægges ca. 110 midlertidige parkeringspladser. Der søges om dispensation fra lokalplanen til i en tidsbegrænset periode til og med den 31. december 2021. Efter 31. december 2021 fjernes al bebyggelse og belægning, så forholdene tilbageføres til før byggeriets opførelse.