5. Høring: Lokalplansforslag ”Lygten II” med kommuneplantillæg.

Lokalplanen skal blandt andet gøre det muligt at opføre boliger og erhverv i området mellem Lygten, Tagensvej og Frederikssundsvej.

Formanden for Bispebjerg Lokaludvalg indstiller,

  1. at Bispebjerg Lokaludvalg tager en første drøftelse af ”Lokalplansforslag Lygten II med kommuneplantillæg”.
  2. at Bispebjerg Lokaludvalg giver mandat til, at Formandskabet i samarbejde med Bymiljøudvalget og på baggrund af Borgermødet den 25. august, udarbejder et endelig forslag til høringssvar som kan godkendes på lokaludvalgsmødet den 24. september.

Problemstilling

Københavns Borgerrepræsentation har den 24. juni 2020 besluttet at offentliggøre lokalplanforslag ”Lygten II” med kommuneplantillæg.

Forslagene giver mulighed for at opføre boliger og erhverv i området mellem Lygten, Tagensvej og Frederikssundsvej; servering i Nørrebro Bycenter samt udlægger areal til Nordvestpassagen.

Nybyggeriet består af ca. 16.000 m2 boliger og ca. 8.000 m2 erhverv. Af boligerne kan op til 25 % være ungdomsboliger og 25 % af boligerne skal være almene. Der gives ligeledes mulighed for seniorbofællesskaber. Herved kan der opnås et blandet boligudbud. Lokalplanen muliggør derudover servering i Nørrebro Bycenter, som et supplement til den anvendelse Bycentret har i dag. Størrelsen på Bycentret ændres ikke.

Den midterste del af lokalplanområdet, mellem nybyggeriet og Nørrebro Bycenter, bliver udlagt til Nordvestpassagen, som er en stiforbindelse for fodgængere og cyklister under S-banen.

Borgermøde tirsdag den 25. august 2020 kl. 17.00-19.00

Københavns Kommune og Bispebjerg Lokaludvalg inviterer til borgermøde, hvor der orienteres om planforslaget, tirsdag den 25. august 2020 kl. 17.00-19.00.

Mødet afholdes i Københavns Kulturcenter, Drejervej 15-17, 2400 København NV.

Bilag

Du kan løse lokalplanforslaget på portalen Bliv Hørt – følg dette link:

https://dokument.plandata.dk/20_10073709_1593675027184.pdf

Løsning

Lokaludvalget tager en første drøftelse af forslaget, på baggrund af drøftelserne og borgermødet den 25. august gives der mandat til, at formandskabet og Bymiljøudvalget udarbejder et forslag til høringssvar.

Høringssvaret bliver behandlet og besluttet på lokaludvalgsmødet den 24. september.

Økonomi

Ingen økonomi forbundet med indstillingen.

 

Sagsfremstilling


Beslutning

Ad 1 og 2: Forslaget til lokalplan blev drøftet og der blev givet mandat til at formandskabet kan udarbejde et høringssvar til endelig godkendelse på lokaludvalgsmødet den 24. september.