8. Efterretnings – og orienteringssager

Sagsfremstilling

Det indstilles at;

1. at Bispebjerg Lokaludvalg tager orienteringen om nedenstående sager til efterretning.

Sager:

Kulturhuset Tomgårdsvej og problemstilling med færre faciliteter for foreninger og andre aktive

Bylivsudvalget er i en undersøgende fase, hvor det afdækkes, om der er mulige alternative placeringsforslag til arrangementer såsom mindre foredrag, små koncerter, fællesspisninger mm. der er velegnet til foreninger eller andre aktive, der ikke har en stor økonomi.

Mosetræf:

Mosetræffet er aflyst. Bylivskontoret krævede at få en plan for hvordan vi ville afspærre alle lokaliteter med afspærringstape, og sætte vagter, samt sikre at der aldrig er mere end 100 til stede indenfor afspærringen. En hurtig afmærkning på kort, viste at afspærringen omkring Mosehuset med deres bueskydningsbane mm, ville kræve cirka 400 meters afspærring, de andre pladser noget mindre. Herudover skulle der findes omkring 8 frivillige som alene havde den opgave at stå vagt og tælle deltagere. Vi har i forvejen hårdt brug for vores frivillige til aktiviteter. Herudover har TMF skrevet til os ”det er derfor dit eget ansvar som arrangør at holde dig opdateret om de nyeste regler på området. Selvom du har fået en tilladelse til afholdelse af dit arrangement fra Teknik-og Miljøforvaltningen kan dit arrangement risikere at være ugyldigt på grund af COVID situationen.”

På baggrund af disse informationer, har de to sekretariater og de to formandskaber valgt at aflyse mosetræffet for i år.

Lundehustorvet:

TMF har udarbejdet forslag til samarbejdskontrakter med AAB og med kirken. De to grundejere er i gang med at gennemse informationerne og tilrette. AAB skal på generalforsamlingen den 23. september godkende en samarbejdsaftale og et max beløb, som de ønsker at bruge på torvet. Kirken skal drøfte aftalen i menighedsrådet og med provstiet. Det som særligt volder problemer for de to grundejere er, at projektet ikke ligger klart, det kommer efterfølgende hvor vi sammen udarbejder forslaget. Derfor kan der ikke sættes pris på lige nu. Det er op til de to grundejere at sætte et max beløb for hvad de maximalt vil bruge. Deres penge kan kun bruges på egen matrikel samt en andel af de samlede udgifter til rådgiverhjælp og ydelser. Grundejerne kommer ikke til at bekoste anlæg på kommunal jord, på samme måde som kommune heller ikke bekoster anlæg på privat jord. Projektlederen deltager på Lundehusfesten med information om projektet og processen. Og både Alex Heick og projektlederen deltager til generalforsamling i AAB d. 23. september.

  Tidsplanen forventes at være følgende:

  • Februar– december:2020: Trafikforundersøgelser, udarbejdelse af samarbejdsaftaler, anlægsprogram og udbud af rådgiverydelsen
  • Jan-marts 2021: Udarbejdelse af dispositionsforslag
  • April - oktober: 2021: Udarbejdelse af projektforslag
  • September – oktober: 2021: Høring af lokaludvalg, politi mv.
  • November - december 2021: Indstilling til Borgerrepræsentationen om frigivelse af anlægsmidler
  • Januar - maj 2022: Udarbejdelse af detailprojekt
  • Juni- September 2022: Udbud af anlægsarbejder
  • Oktober 2022 – 1. juni : Anlægsfase
  • Juni 2023: Færdigt projekt

Overdækningen af Helsingørmotorvejen:

I marts måned lige inden corona nedlukning havde vi borgmester Ninna Hedeager ude til drøftelse af overdækning. Der var enighed om, at det er en god idé at tænke overdækningen ind som en præmis for Østlig Ringvej. Derfor bad LU efterfølgende Ninna om en redegørelse for arbejdet med Østlig Ringvej. Denne redegørelse modtog vi lige før sommerferien. Der er nedsat en arbejdsgruppe allerede tilbage i 2017 med blandt andet deltagere fra ØKF og Vejdirektoratet. Arbejdsgruppens resultater offentliggøres her i slutningen af august. Det har ikke været en del af arbejdsgruppens opgaver at se på Helsingørmotorvejen og flyoveren og de konsekvenser der vil være der. Gruppen ser kun på de områder, som vil blive inddraget til nye anlæg. Signe og Tanja har holdt et møde med repræsentanten fra ØKF, og der er aftalt, at der skal laves et møde hvor Vejdirektoratets repræsentanter også er til stede, og hvor lokaludvalgets arbejdsgruppe kan præsentere ideen, og ønsket om, at konsekvenserne for Ryparken området også medtages i det videre arbejde eks. i VVM-undersøgelsen. Herudover skal  der arbejdes videre på det politiske niveau med både at inddrage BR medlemmer og ministre.

Hulgårds Plads:

Miljøpunkt Nørrebro kunne fortælle at allerede midt i juni var trafikken generelt tilbage til sit normale trods corona nedlukninger. Inden sommerferien blev der derfor foretaget målinger af partikelforurening på Hulgårds plads. Miljøpunkt Nørrebro har stået for målingerne. Herudover registrerede vi samtidig bylivsmålinger på Hulgårds plads, med en APP som Gehl arkitekter har udviklet. Resultaterne af bylivsundersøgelsen og partikelmålingerne bliver forelagt følgegruppen, som mødes her den 20. august. I følgegruppen sidder både LU-repræsentanter, borger som har gjort LU opmærksom på problemerne med legepladsen, bemanding fra legepladsen, byrumsforvalter, folk som arbejder med partikelforurening, gadekontakt mfl.

Gehl er hyret til at udarbejde nogle principielle skitser af Hulgårds plads, som både kan løse nogle af udfordringerne med en legeplads som trænger til en opgradering, øge trygheden og afhjælpe steder hvor partikelforureningen er høj. Skitserne bygger på målingerne før sommerferien og følgegruppens input.

Lokalplan 261

Besøg af Teknik- og Miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen på vandring om lokalplan 261

Den 5. august var Teknik- og Miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen rundt i området ved Provstevej, Rentemestervej, Dortheavej mm. for at se, hvordan kvarteret er under en hastig forandring og formandskabet præsenterede hende for et ønske om, at der igangsættes en bevarende lokalplan.

Teknik- og Miljøforvaltningen har på Borgmester Ninna Hedeager Olsen foranledning udarbejdet et budgetnotat med det må at der afsættes penge til at udarbejde en ny lokplan som erstatning for den nuværende lokalplan 261. Budgetnotatet kommer til at indgå i budgetforhandlingerne for 2021-  

Lægepraksis

Henvendelse til Overborgmester Frank Jensen, Teknik- og Miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen og Sundhedsborgmester Sisse Marie Welling vedr. behov for midler til lægepraksis til Sundheds- og Omsorgsudvalget samt Økonomiudvalget

Bispebjerg Lokaludvalg har som svar på seneste henvendelse skrevet et svar til de tre borgmestre med ønske om at der afsættes 4,2 mio. kr. til budget 2021.

Løsning

Orienteringen tages til efterretning.

 

Økonomi

Ingen Økonomi forbundet med indstillingen.

Beslutning

Orienteringerne taget til efterretning.