4. Tilpasning af lokaludvalgene

Sagsfremstilling

Det indstilles at;

  1. at Bispebjerg Lokaludvalg drøfter Økonomiforvaltningens oplæg til tilpasning af lokaludvalgene.
  2. at Bispebjerg Lokaludvalg giver mandat til at formandskabet på baggrund af drøftelser kan udarbejde et foreløbigt udkast til svar på forvaltningens oplæg til drøftelse på lokaludvalgmødet den 24. september.

Lokaludvalgets bemærkninger skal være indsendt senest den 30. september.

Problemstilling

Der har i flere år været arbejdet med at forbedre Københavns Kommunes dialog med københavnerne. En del at dette arbejde har været at se på lokaludvalgenes rolle i dialogen og hvordan det kunne udvikles.

Bispebjerg Lokaludvalg og sekretariatet har i lighed med de 11 andre lokaludvalg, bidraget med input om arbejdet med høringsprocesser og meget andet. Dette materiale og en række andre spørgeskemaer m.v. har ledt frem mod et idékatalog til tilpasning af lokaludvalg
Rapporten har 5 fokusområder: 

1) Formål med lokaludvalg

2) Lokaludvalgenes opgaver - herunder samarbejde med forvaltninger og arbejdet med egne projekter og opgaver. 

3) Repræsentativitet og valg

4) Geografisk inddeling

5) Administrativ organisering

I rapporten berøres udfordringer indenfor hvert område og der stilles en række idéer til tilpasning. 

Læs rapporten:

Hovedpointerne og ideer til tilpasning (Bilag 1) er vedlagt indkaldelsen som bilag (papirudgave) til dette punkt.

Alt det øvrige materiale kan du finde via dette link:

https://www.kk.dk/indhold/gruppeformandskredsen/18062020/edoc-agenda/4b981265-1160-42e6-bcd0-10a2fbb17d5e

Lokaludvalgsmødet den 24. september

På Bispebjerg Lokaludvalgs møde den 24. september vil sekretariatschef for Borgerrepræsentationens Sekretariat Flemming Dubgaard Hansen, projektleder Anja Englev Olsen og projektmedarbejder Maria Petersen Ølholm kort præsentere idéer til tilpasning og derefter vil der være en dialog med lokaludvalget.

Input og tilbagemeldinger fra alle lokaludvalg tages med i det videre arbejde. Nogle forslag vil kunne implementeres efter vedtagelse i Borgerrepræsentationen, andet vil skulle godkendes i Social - og Indenrigsministeriet. 

Økonomi og tilpasning

Der er i arbejdet med tilpasning af lokaludvalg ikke lagt op til, at der skal ske ændringer af den nuværende budgetramme for lokaludvalgene, hvorfor idéerne til tilpasninger i oplægget bilag 1 kan håndteres inden for denne ramme.
Enkelte af de samlede idéer til tilpasninger i den samlede rapports bilag 4: ’Rapport over data og erfaringer om lokaludvalg’ kan dog ikke udelukkes at medføre en ekstra etablerings- og/eller driftsudgift.

Hvis der er politisk opbakning til et eller flere af disse idéer, vil forvaltningen foretage de nødvendige beregninger, som gruppeformandskredsen vil få forelagt i forbindelse med behandling af forslag til tilpasning af lokaludvalg primo 2021.
Udgifter forbundet med det øgede ressourcetræk til håndtering af den forestående dialogfase med lokaludvalg og øvrige relevante aktører afholdes af Økonomiforvaltningen og har ikke nogen økonomiske konsekvenser for Bispebjerg Lokaludvalg.

Løsning

På baggrund af lokaludvalgets drøftelser på dette møde (27. august) får formandskabet mandat til at skrive et først udkast til svar på Økonomiforvaltningen forslag til tilpasning af lokaludvalgene.

På baggrund af lokaludvalgets dialog med chefen for Borgerrepræsentationens Sekretariat på lokaludvalgsmødet den 24. september udarbejdes det endelige svar til Økonomiforvaltningen og Gruppeformandskredsen.

Frist for indsendelse af svar er den 30. september.

Videre proces

August/september 2020: Borgerrepræsentationens sekretariat viderebearbejder materialet efter dialog med alle lokaludvalg. 

September 2020: Mødeforum kredsen drøfter oplæg den 29. september. 

November 2020: Intern høring af lokaludvalg

Primo 2021: Gruppeformandskredsen behandler indstilling

Marts/april 2021: Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen behandler indstilling og eventuelle forslag til tilpasning af lokaludvalg. 

Sommer 2021: Godkendelse af eventuelle ændringer i Social- og Indenrigsministeriet

Efterår 2021: 2. vedtagelse i Borgerrepræsentationen

Målet er at en revideret model for lokaludvalgene kan få virkning fra konstituering af nye lokaludvalg foråret 2022.

Beslutning

Ad 1 og 2: Forslagene blev drøftet. Lokaludvalget kom ikke frem til nogle entydige konklusioner.

På baggrund af drøftelserne bliver der udarbejdet et forslag til ”høringssvar” som lokaludvalget kan tage stilling til på mødet den 24. september.