28. Medlemsforslag om røgfrie strande i København (2020-0830540)

Sagsfremstilling

Medlemsforslag

Det foreslås,

  1. at Borgerrepræsentationen pålægger Teknik- og Miljøforvaltningen i samarbejde med Sundheds- og Omsorgsforvaltningen at udarbejde forslag til politisk behandling om at indføre røgfrie strande i Københavns Kommune. Forslaget skal drøftes i Teknik- og Miljøudvalget og Sundheds- og Omsorgsudvalget med henblik på at fremlægge forslaget til politisk behandling senest 1. kvartal 2021.

(Stillet af SF)

Motivering

Der er ingen tvivl om rygningens skadelige påvirkninger på kroppen. Fx øger rygning risikoen for mere end 15 forskellige kræftformer og er samtidig skyld i række andre sygdomme. Op imod ca. 13.600 danskere dør hvert år af en rygerelateret sygdom – det svarer til 1482 københavnere.

I SF mener vi, at det er på tide at gøre de københavnske strande frie for røg. På samme måde, som man siden 2013 har haft røgfri legepladser i København - med det resultat, at rygning nu er stærkt reduceret på de steder, hvor byens børn leger. Sådan skal det også være på strandene.

Københavns Borgerrepræsentation vedtog i 2012 en vision om et Røgfrit København 2025, hvor børn og unge kan færdes uden at blive generet af tobaksrøg, hvor nye generationer ikke begynder at ryge, og hvor mennesker, som ryger, kan få hjælp og støtte til at blive røgfrie.

Det er Sundheds- og Omsorgsforvaltningens vurdering, at Røgfrit København 2025 - med målet om maksimalt 4 pct. dagligrygere - kan nås under visse forudsætninger. En vigtig forudsætning er, at der på tværs af kommunen arbejdes målrettet og intensivt med blandt andet at forebygge rygestart blandt børn og unge og ved at etablere flere røgfri arealer. Strandene er et af de steder, hvor mange familier kommer med deres børn, og det er derfor vigtigt at skabe et røgfrit miljø her for vores børn.

Det foreslås, at Teknik- og Miljøforvaltningen i samarbejde med Sundheds- og Omsorgsforvaltningen udarbejder et forslag, som medfører, at der vil blive opsat skilte, der henstiller til, at man ikke ryger på strandene i Københavns Kommune, således at strandene er røgfrie i sommeren 2021. Det foreslås, at der i en overgangsperiode indføres særskilte rygezoner i nærheden af strandene. Herudover bør Teknik- og Miljøforvaltningen i samarbejde med Sundheds- og Omsorgsforvaltningen styrke fokus på gratis tilbud om rygestop ifm. kampagner og skiltning til at understøtte røgfri arealer.

Sundheds- og Omsorgsudvalget har bestilt et katalog over mulige tiltag for at kunne realisere målsætningen om Røgfri København 2025. Indeværende forslag drøftes i Teknik- og Miljøudvalget og Sundheds- og Omsorgsudvalget i efteråret 2020 med henblik på evt. politisk behandling i Borgerrepræsentationen i første kvartal 2021.

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 29. oktober 2020

Socialdemokratiet fremsatte følgende ændringsforslag (ÆF1):
”At ”Teknik- og miljøforvaltningen i samarbejde med Sundheds- og omsorgsforvaltningen” ændres til ”Teknik- og miljøforvaltningen med inddragelse af Sundheds- og omsorgsforvaltningen”

Det af Socialdemokratiet fremsatte ændringsforslag (ÆF1) blev vedtaget med 46 stemmer imod 9. Ingen medlemmer undlod at stemme.

For stemte: A, Ø, V, B, Å, O, Frie Grønne, Danmarks Nye Venstrefløjsparti og Kåre Traberg Smith (Løsgænger).
Imod stemte: F og C.

Medlemsforslaget blev herefter vedtaget med 28 stemmer imod 16. 11 medlemmer undlod at stemme.

For stemte: A, B, F og O.
Imod stemte: Ø, C og Kåre Traberg Smith (Løsgænger).
Undlod at stemme: V, Å og Frie Grønne, Danmarks Nye Venstrefløjsparti.

Venstre afgav følgende protokolbemærkning:
”Vi støtter op om et Røgfrit København 2025, men stiller os tvivlende overfor, hvordan kan kommunen skal kunne håndhæve røgfrie strande i kommunen.”