Mødedato
21-01-2021 17:30

Referat

Punkt Titel
1

Godkendelse af dagsordenen (herunder indkaldelse af stedfortræder)

2

Rokering i udvalg (2021-0017419)

3

Udtræden af Borgerrepræsentationen (Badar Shah, Alternativet) (2021-0012829)

4

Københavns Kommunes høringssvar til miljøkonsekvensvurdering for Lynetteholm (2020-0888851)

5

Godkendelse af handleplaner til revisionsberetningen for årsregnskabet 2019 (2020-0906750)

6

Doughnut-modellen i Københavns Kommune (2020-0856342)

7

Nye kontraktvilkår om brug af ID-kort og revideret arbejdsklausul (2020-0890023)

8

Salg af vejareal på Englandsvej, Amager Vest (2020-0835507)

9

Delegation af beslutninger om dokumentationskrav for fravær på grund af helbred m.v. (2021-0010483)

10

Københavns Kommunes fortsatte repræsentation i bestyrelser, råd, nævn for valgperioden 2022-2025 (2020-0879151)

11

Lånoptag til klimatilpasningsprojekt i Enghaveparken, Vesterbro/Kgs. Enghave (2020-0212058)

12

Justering af måltal for de særlige jobordninger i Københavns Kommune som arbejdsplads for 2021 (2020-0798607)

13

Endelig vedtagelse af lokalplan Nordøstamager Skole, Amager Øst (2020-0849948)

14

Endelig vedtagelse af tillæg 5 til lokalplan Grønttorvsområdet, Valby (2020-0078471)

15

Redegørelse om afregning af anlægsprojekter (2020-0887754)

16

Projekter i Metropolzonen, Indre by (2020-0138495)

17

Det videre arbejde med aftaler med udlejningsløbehjul og cykler (2020-0816134)

18

Anden behandling af forslag til ny budgetmodel for almenskoler - efter høring (2019-0317874)

19

Styrkelse af skolebestyrelsesarbejdet - efter høring (2020-0071456)

20

Ophør af aftale mellem Københavns Kommune og Bisserne (2020-0808324)

21

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp mv. for 2021 og tilsynspolitik for 2021 for ydelser efter § 83 på Socialforvaltningens område (2020-0837021)

22

Nye kunstgræsbaner på Svanemølleanlægget, Østre Gasværk (2020-0841962)

23

Medlemsforslag om statue af Queen Mary (2021-0010391)

24

Indgåelse af frafaldsaftale mellem Københavns Kommune og Center for Offentlig Kompetenceudvikling (FORTROLIG) (2020-0891254)

25

Fremlæggermappen, orienteringer til Borgerrepræsentationen (2021-0014103)