4. Bustilpasninger i Valbyområdet (2020-0205352)

På baggrund af analyserne af de første måneders brug af Nyt Bynet har Movia foreslået, at der foretages tilpasninger af busdriften i Hvidovre/Valbyområdet. 

Bustilpasningerne i Valbyområdet kan implementeres i juni 2021 og medfører en årlig mindreudgift til busdrift. Bustilpasningen medfører behov for mindre anlægstiltag, herunder oprettelse af to nye stoppesteder, der kan finansieres af allerede afsatte midler til busfremkommelighed inkl. anlægsmåltal. Forslaget medfører nedlæggelse af op til seks p-pladser, som ligger uden for betalingszonen.

Forslaget til bustilpasninger i Valbyområdet styrker forbindelsen til både Indre By og Hvidovre Hospital og forelægges Borgerrepræsentationen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Indstilling

Indstilling om,

  1. at Movias forslag til bustilpasninger i Valbyområdet fra juni 2021, jf. bilag 1, godkendes,
  2. at det godkendes, at der gives en anlægsbevilling til Teknik- og Miljøudvalget på 1,2 mio. kr. til etablering af mindre anlægstiltag, herunder to nye stoppesteder,
  3. at det godkendes, at der til finansiering af anlægsudgifterne og varige driftsmidler overføres 1,2 mio. kr. i anlæg i 2020 og 2021 og 0,05 mio. kr. i service varigt fra 2021 og frem fra Økonomivalget til Teknik- og Miljøudvalget.

(Økonomiudvalget)

Problemstilling

Omlægning af busnettet i forbindelse med åbningen af Cityringen (Nyt Bynet) blev gennemført den 13. oktober 2019. Økonomiforvaltningen har siden åbningen af Nyt Bynet været i løbende dialog med Movia om status på busomlægningerne samt forventede anlægs- og tilpasningsbehov. Movia forventer at kunne offentliggøre en samlet evaluering af Nyt Bynet medio 2021, hvorefter evt. forslag til tilpasninger i busnettet kan indgå i forhandlingerne om Budget 2022. Økonomiudvalget er den 11. august 2020 orienteret herom.

I perioden frem mod en samlet evaluering har Movia prioriteret at anvende data fra november 2019 til februar 2020 til at udarbejde analyser af skiftemønstre, kollektiv transportdækning og passagerbenyttelse for enkeltlinjer eller områder, hvor der særligt er konstateret udfordringer eller ønsker til ændringer. Passagertallene fra marts 2020 og frem er stærkt påvirket af COVID-19 og giver derfor ikke et retvisende billede, der kan anvendes til evaluering og tilpasning.

På baggrund af analyserne af de første måneders brug af Nyt Bynet har Movia foreslået, at der foretages tilpasninger af busdriften i Hvidovre/Valbyområdet. Forslaget imødekommer bl.a. et ønske om genetablering af direkte forbindelse fra Hvidovre Hospital til Hovedbanegården via Vigerslev Allé samt et ønske fra Hvidovre Kommune om at betjene den kommende nye hovedindgang til Hvidovre Hospital og mulighed for fremtidig betjening af Byvej i Hvidovre Kommune.

Forslaget skal besluttes af både Københavns Kommune og Hvidovre Kommune for at kunne gennemføres. Hvidovre Kommunes Teknik- og Miljøudvalg har den 7. september 2020 godkendt forslaget, så det skal indgå i kommunens forhandlinger om Budget 2021.

Københavns Kommune skal senest 31. oktober 2020 afgive trafikbestilling til Movia. Besluttede tilpasninger vil træde i kraft i juni 2021.

Løsning

Movia har udarbejdet et forslag til bustilpasning i Hvidovre og Københavns Kommune. Omlægningen medfører ændringer på linje 10, 23 og 133 og oprettelse af en ny linje 11 mellem Hvidovre Hospital og Indre By. Forslaget fastholder linje 1A som besluttet med Nyt Bynet, men vil sikre bedre betjening af Hvidovre Hospital. Forslaget tilgodeser borgerne ved Vigerslev Allé, som vil få en styrket betjening med flere afgange i myldretiden og dagtimerne samt en direkte forbindelse mellem Hvidovre Hospital og Indre By.

Forslagets hovedindhold fremgår neden for og er uddybet i bilag 1.

Linje 1A

Movias analyse viser en betydelig passagerfremgang på linje 1A’s nye strækning ad Folehaven i Valby, men samtidig en stor nedgang i benyttelsen af busserne på Vigerslev Allé og ved Hvidovre Hospital.

Linje 1A bliver i forslaget fastholdt og betjener ruten mellem Avedøre St. og Hellerup St. som i dag. Ved evalueringen af Nyt Bynet vurderes det, om behovet for den høje frekvens til Hvidovre Hospital i sammenhæng med ny linje 11 (jf. nedenfor) er passende, eller om nogle af afgangene på linje 1A skal afkortes, så ikke alle går helt til Hvidovre Hospital. I så fald skal det afklares, hvor der kan etableres en vendemulighed for de afkortede ture på grænsen mellem Hvidovre Kommune og Københavns Kommune.

Ny linje 11

Movia foreslår, at der oprettes en ny linje 11, der kører fra Rådhuspladsen til Byvej i Hvidovre via Vigerslev Allé og Hvidovre Hospital. Dermed genetableres forbindelsen mellem Hvidovre Hospital og Vigerslev Allé/Vigerslev St. På strækningen fra Rådhuspladsen til Vigerslev Alle/Vigerslev St. afløser linje 11 den nuværende linje 10. Med forslaget får Vigerslev Allé øget antallet af afgange med to ekstra afgange i myldretiden (otte med linje 11 i stedet for seks med linje 10) og i dagtimerne (seks i stedet for fire). Halvdelen af afgangene kører til Hvidovre Hospital og Byvej, mens den anden halvdel vender ved Vigerslevvej via Lykkebovej. Linje 11 vil have aften- og natbetjening som den nuværende linje 10.

Nødvendige anlægstiltag

For at linje 11 kan betjene krydset Vigerslevvej/Vigerslev Allé i begge retninger er det nødvendigt med en række mindre anlægstiltag.

Movia vurderer, at hjørnet af Vigerslev Allé/Lykkebovej skal tilpasses, så busserne nemmere kan dreje ad Lykkebovej. Der skal derudover oprettes et stoppested i starten af Lykkebovej på højre side i retning mod Hvidovre. Etablering af stoppested på Lykkebovej forventes at medføre nedlæggelse af op til seks p-pladser, som ligger udenfor betalingszonen. Stoppestedet i krydset efter Vigerslevs Allé/Vigerslev Vej i retning mod Indre By skal forlænges ca. tre meter, så der gøres plads til, at linje 11 kan udligne ved stoppestedet med hver anden variant og samtidig betjene stoppestedet med de varianter af linje 11, som kommer fra Hvidovre.

Linje 10

Linje 10 har efter Nyt Bynet overtaget en stor del af linje 1A’s betjening af Vigerslev Allé og den direkte forbindelse til Indre By herfra. Denne strækning vil med forslaget være dækket af den nye linje 11 med et øget antal afgange i myldretiden og dagtimerne jf. ovenfor.

Linje 10 fortsætter i dag fra Vigerslev Allé/Vigerslevvej mod Vanløse og Brønshøj Torv (endestation). Movias analyse viser imidlertid, at relativt få passagerer benytter muligheden for at tage linje 10 videre herfra.

Movia foreslår derfor, at linje 10 fremover kører som hidtil fra Brønshøj Torv til Vigerslev Allé. I stedet for at dreje til venstre ad Vigerslev Allé, foreslår Movia, at linje 10 forsætter ad Vigerslevvej og kører frem til Åmarken Station (endestation), hvor der er kobling til S-tog.

På den nuværende linje 10 har strækningen mellem Brønshøj Torv og Ålholm Plads væsentligt færre passagerer sammenlignet med strækningen Vigerslev Allé-Rådhuspladsen. Derfor foreslår Movia, at frekvensen på den nye linje 10 bliver fire afgange i timen i myldretiden, mod seks afgange i timen i dag. Antallet af afgange dag og aften fastholdes som nu (fire i timen i dagtimerne og tre i timen om aftenen).

Nødvendige anlægstiltag

Der skal etableres et nyt stoppested på Vigerslevvej i retning mod Åmarken St.

Linje 23 og 133

Efter Nyt Bynet ligger passagertallet for linje 23 ca. 17 % under det estimerede passagertal. For at sikre en bred betjening i bl.a. Valby, har linje 23 i dag en kringlet rute. Linjen betjener bl.a. den sydlige del af Vigerslevvej. Med forslaget til den nye linje 10 ad Vigerslevvej til Åmarken Station kan linje 23 udrettes og køre på Retortvej og Folehaven frem mod Ny Ellebjerg St./Ellebjergvej. Udretning af linje 23 og linjens nye betjening af Valbyområdet giver ligeledes mulighed for at udrette ruten for linje 133, så den ikke længere skal køre af Folehaven og Retortvej op mod Vigerslev Allé St.

En udretning af linjerne giver både en mere direkte rute og mindre køretid, og gør dermed både linjerne mere effektive og attraktive for passagererne. Forslaget sikrer, at alle nuværende stoppesteder fortsat betjenes, da flere af linjerne blot afløser hinanden.

Samlet set forventer Movia en række omfordelinger af passagererne og alt i alt en passagerfremgang på knap 0,4 mio. passagerer årligt. Fremgangen vil primært være på linje 11 mellem Byvej og Valby.

Høring af lokaludvalg

Der har på administrativt niveau været dialog med Valby Lokaludvalg, Brønshøj/Husum Lokaludvalg og Vanløse Lokaludvalg om Movias forslag til ændringer af busbetjeningen i Valbyområdet.

Valby Lokaludvalg har meddelt på møde med Økonomiforvaltningen, at de støtter forslaget. For de to øvrige lokaludvalg er det primært reduktionen i antallet af afgange i myldretiden for linje 10, der er relevant. Brønshøj-Husum Lokaludvalg har meddelt Økonomiforvaltningen, at de er kritiske overfor, at linje 10 får færre afgange i myldretiden. Vanløse Lokaludvalg har meddelt Økonomiforvaltningen, at de kan acceptere forslaget.

Høringen af lokaludvalgene giver ikke anledning til ændringer i det præsenterede forslag.

Muligt alternativ

Et muligt alternativ til Movias forslag til samlet løsning er at lægge linje 1A tilbage til Vigerslev Allé og linje 10 tilbage til Folehaven (uden ændringer af linje 23 og 133 og oprettelse af ny linje 11). Movia har oplyst, at denne løsning vil medføre merudgifter for Københavns Kommune på ca. 1,8 mio. kr. om året, og at linje 1A ikke vil give beboerne på Vigerslev Allé direkte adgang til Hovedbanegården og Rådhuspladsen, da den efter Nyt Bynet ikke længere kører gennem Indre By pga. Cityringen. Økonomiforvaltningen anbefaler ikke denne løsning.

Økonomi

Bustilpasninger i Valbyområdet vil give en årlig besparelse på busområdet på 1,3 mio. kr., heraf overføres varigt 50 t. kr. til Teknik- og Miljøudvalget til driftsomkostninger til de nye stoppesteder. Den resterende besparelse på 1,25 mio. kr. indarbejdes i Økonomiudvalgets budget til Movia med Indkaldelsescirkulæret til Budget 2022.

De nødvendige mindre anlægstiltag til ca. 1,2 mio. kr. kan finansieres af allerede afsatte midler til busfremkommelighed inkl. anlægsmåltal.

 

Tabel 1: Oversigt over anlægsudgifter og driftsudgifter

1.000 kr., 2020 p/l

Udvalg

Bevilling

2020

2021

2022

2023

2024

I alt

Anlægsudgifter

 

 

 

 

 

 

 

 

Finansiering fra Økonomiforvaltningens pulje til busfremkommelighed

ØU

Økonomisk forvaltning, anlæg

-100

-1.100

0

0

0

-1.200

Bustilpasning i Valbyområdet

TMU

Ordinær anlæg

100

1.100

0

0

0

1.200

Anlægsudgifter i alt

 

 

0

0

0

0

0

0

Service

 

 

 

 

 

 

 

 

Mindreudgift til busbetjeningen i Valby

ØU

Kollektiv trafik

0

-25

-50

-50

-50

-175

Drift

TMU

Ordinær drift

0

25

50

50

50

175

Service i alt

 

 

0

-625

-1.250

-1.250

-1.250

-4.375

ØU = Økonomiudvalget
TMU = Teknik- og Miljøudvalget 

 

Tabel 2. Anlægsbevillinger – frigivelse af anlægsmidler

Udvalg

Aktivitet/
projekt

Bevilling
(nr. og navn)

Funktion

Beløb i 1.000 kr.

(2020 p/l)

I årene 2020 - 2021

TMU

Mindre anlægstiltag, herunder to nye stoppesteder

Ordinær Anlæg

2.28.23.3

1.200

I alt

-

-

-

1.200

 

 

 

 

 

Videre proces

Godkendes forslaget om bustilpasninger i Valbyområdet, skal Københavns Kommune senest den 31. oktober 2020 afgive trafikbestilling for 2021 til Movia. Ændringerne vil træde i kraft i juni 2021 under forudsætning af, at Hvidovre Kommune ligeledes tilslutter sig ændringerne.

Teknik- og Miljøudvalget forelægges i november 2020 en indstilling om de nødvendige mindre anlægstiltag.

Diverse

Søren Hartmann Hede /Søren Tegen Pedersen 

Oversigt over politisk behandling

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler,

  1. at Movias forslag til bustilpasninger i Valbyområdet fra juni 2021, jf. bilag 1, godkendes,
  2. at det godkendes, at der gives en anlægsbevilling til Teknik- og Miljøudvalget på 1,2 mio. kr. til etablering af mindre anlægstiltag, herunder to nye stoppesteder,
  3. at det godkendes, at der til finansiering af anlægsudgifterne og varige driftsmidler overføres 1,2 mio. kr. i anlæg i 2020 og 2021 og 0,05 mio. kr. i service varigt fra 2021 og frem fra Økonomivalget til Teknik- og Miljøudvalget.

 

 

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 29. september 2020

 

Rådgivningschef i Movia Torsten Rasmussen og kontorchef i Økonomiforvaltningen Jeppe Grønholt-Pedersen var til stede under behandlingen af dagsordenspunktet af hensyn til sagens oplysning.

 

Venstre og Det Konservative Folkeparti fremsatte følgende ændringsforslag til indstillingen:

“at sagen sendes tilbage til forvaltningen med henblik på, at Økonomiforvaltningen snarest muligt forelægger en ny indstilling som indebærer at buslinje 11 udgår og erstattes af en tilbageføring af linje 1A til den oprindelige linjeføring i Valby med effekt snarest muligt.”

 

Ændringsforslaget blev forkastet med 10 stemmer mod 3. Ingen medlemmer undlod at stemme.

For stemte: V, C og O.

Imod stemte: A, Ø, Å, B og F.

 

 

Indstillingen blev herefter anbefalet over for Borgerrepræsentationen med 12 stemmer imod 0. Et medlem undlod at stemme.

For stemte: A, Ø, Å, B, F, C og O.

Imod stemte: -

Undlod at stemme: V

 

 

Et samlet Økonomiudvalg afgav følgende protokolbemærkning:

”Partierne ønsker, at det i forbindelse med den endelig evaluering, skal undersøges om antallet af afgange i myldretiden på linje 10, matcher behovet.”

 

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 8. oktober 2020

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.

 

Venstre afgav følgende protokolbemærkning, som Det Konservative Folkeparti og Kåre Traberg Smidt (Løsgænger) tilsluttede sig:

”Partierne ønsker, at linje 1A får den gamle linjeføring igen fra Avedøre Station til Hellerup Station”.

 

En samlet Borgerrepræsentation videreførte følgende protokolbemærkning fra udvalgsbehandlingen:

”Partierne ønsker, at det i forbindelse med den endelig evaluering, skal undersøges om antallet af afgange i myldretiden på linje 10, matcher behovet. ”