23. Medlemsforslag om fredning af Amagerbanen ved Uplandsgade (2020-0106807)

Sagsfremstilling

Medlemsforslag

Det forslås,

  1. at Borgerrepræsentationen pålægger Økonomiforvaltningen med inddragelse af andre relevante forvaltninger at rejse en fredningssag vedr. Amagerbanens gamle område på Uplandsgade for fredningsnævnet hurtigst muligt,

  2. at Borgerrepræsentationen pålægger Økonomiforvaltningen med inddragelse af andre relevante forvaltninger at gå i dialog med Danmarks Naturfredningsforening med henblik på efterfølgende at rejse fredningssagen sammen,

  3. at fredningssagen rejses med baggrund i en dialog med DSB, Haveforeningen ved Amagerbanen, Amagerbanens Venner, Amager Øst Lokaludvalg og andre lokale interessenter om det nærmere indhold af fredningen.

(Stillet af SF, Socialdemokratiet, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og løsgænger Niko Grünfeld)

Motivering

Siden DSB i slutningen af marts opsagde nyttehaverne og andre lejere langs de sidste rester af Amagerbanen på Uplandsgade, har der været mange klare meldinger fra rådhuset. Området er i dag udlagt som rekreativt område, med Kommuneplanrammen O1. Desværre er DSB’s linje tilsyneladende, at de vil bygge på grunden, og de har tidligere fremvist skitser for det. Det giver grund til at frygte, at området vil blive ryddet for natur, skinner og haver - og vente på bedre tider, hvor de kan få ændret rammen.

Selvom området er udlagt som rekreativt område i kommuneplanen, er det ikke tilstrækkeligt til at sikre områdets værdier. Grundejerne kan uden videre rydde område for meget af det, der i dag giver det værdi - herunder grønne krat, nyttehaver og skinner. Tidligere er der allerede ryddet en stor del af krattet mod Uplandsgade.

Det kan hindres, hvis området fredes, og det gælder allerede, når fredningssagen rejses. Når en fredningssag er rejst, må DSB og andre grundejere ikke rydde området.

Både Københavns Kommune og Danmarks Naturfredningsforening kan rejse en fredningssag. Kommunen kan tage det indledende skridt. Det vil styrke fredningsforslaget, hvis kommunen og Danmarks Naturfredningsforening efterfølgende udarbejder fælles forslag med det nærmere indhold.

Området er værd at bevare: Det er en grøn kile, som forbinder andre grønne områder. Det rummer rekreative arealer, skæve boliger, jernbane- og industrihistorie, biodiversitet og traditionsrige nyttehaver.

Mange af de kvaliteter er der blevet færre af i København de seneste år.

I takt med boligudviklingen er der brug for flere grønne åndehuller, hvilket der i Kommuneplan 19 er kommet nyt fokus på.

 

Muligt indhold af fredning

Bestemmelserne i en fredning er yderst fleksible. Fx er Amager Strandpark fredet, med bestemmelser om mulighed for butikker, foreningshuse, osv. Dvs. en fredning kan have både en bevarende og udviklende funktion.

En fredning af Amagerbanen skal sikre:

  • Adgang for alle, og sammenhæng på langs og på tværs: Amagerbanens gamle linje er den grønne korridor, der binder Amagerbrogade sammen med Kløvermarken og videre ud til kysten og forbinder Holmbladsgade kvarteret i syd med Kløvermarken i nord.

  • Fortsat mulighed for nyttehaver og social/skæve boliger på grunden. Funktioner som byen mangler i stigende grad.

  • Bevare skinnerne og jernbanehistoriske elementer - og udvikle området med besøgselementer, så flere kan opleve industrihistorien. Området omkring Uplandsgade er den sidste rest af Amagers industrihistorie.

  • Sikre naturen og biodiversiteten i området, herunder blandingen af buske, krat og åbne arealer, samt de gamle træer. De gamle banestrækninger i Danmark er kendetegnet ved en særligt høj biodiversitet.

  • Udvikle de rekreative muligheder, med fx en legeplads og andet, som kan passe ind i områdets karakter.

  • Sikre bedre passage og åbninger fra området og ud til den vestlige del af Kløvermarken.

 

Fredningsområde

Området, der bør fredes udgøres af matriklerne 610 og 609.

Af hensyn til fastholdelse af eksisterende baneforløb ud til Prags Boulevard og Raffinaderivej medtages den vestlige del af matr. 427.

I fredningen kan det overvejes at inddrage matr. 369 langs Uplandsgade

 

Beslutning

Medlemsforslaget blev vedtaget med 50 stemmer imod 0. 5 medlemmer undlod at stemme.

For stemte: A, Ø, Å, B, F, C, O og Niko Grünfeld (Løsgænger).

Undlod at stemme: V.

                       

Venstre afgav følgende protokolbemærkning:

”Venstre har stor veneration for Amagerbanen og mener, at det har stor lokal værdi, at banen og de omkringliggende naturarealer bevares. Vi mener dog, at dette kunne være sikret i en dialog med grundejeren, hvorimod en fredning af en tredjemands grund er et endog meget voldsomt og indgribende skridt. Af respekt for ejendomsretten undlader vi derfor at stemme for forslaget.”