3. Proces for lovliggørelse af kolonihaver (2021-0019799)

Beslutningsgrundlag med forslag til proces for lovliggørelse af byggeri og miljøforhold i kolonihaver forelægges til godkendelse.

Beslutningsgrundlaget imødekommer det medlemsforslag, der blev vedtaget i Borgerrepræsentationen den 8. oktober 2020, hvorefter Økonomiforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen blev pålagt at udarbejde et forslag til håndtering af lovliggørelse af kolonihaverne i Københavns Kommune, som er mindst muligt indgribende for kolonihaveejerne.

Endvidere imødekommes formålet med pilotprojektet om lovliggørelse af kolonihaver, som var at finde en løsning, som krævede færrest ressourcer både i kolonihaveforeningerne og i Københavns Kommune. Pilotprojektet startede op i juni 2019 og vedrører H/F Røde Mellemvej og H/F Bryggen.

Hvis indstillingen godkendes, vil Teknik- og Miljøforvaltningen og Økonomiforvaltningen udarbejde et budgetnotat til overførselssagen 2020-2021 om gennemførelse af lovliggørelsen i perioden 2021-2027.

Sagsfremstilling

Indstilling

Indstilling om,

 1. at beslutningsgrundlaget for lovliggørelse af kolonihaver godkendes, 
 2. at det godkendes, at Økonomiforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen udarbejder et budgetnotat til overførselssagen 2020-2021 om tildeling af midler til at gennemføre lovliggørelsen i perioden 2021-2027,
 3. at det godkendes, at medlemsforslaget stillet af Socialdemokratiet på Borgerrepræsentationens møde den 8. oktober 2020, dagsordenspunkt 18, jf. bilag 4, hermed er håndteret. 

(Økonomiudvalget)

Problemstilling

Københavns Kommune (KK) udlejer arealer til kolonihaver. Der er 41 haveforeninger, hvor der tillades overnatning, med 3455 lodder.

Teknik- og Miljøforvaltningen (TMF) vurderer, at byggeriet i de 41 haveforeninger er ulovligt, blandt andet fordi der ikke er søgt om byggetilladelse. Byggeriet skal lovliggøres efter reglerne for enfamilieshuse i bygningsreglementet (BR18). Dette følger af en udtalelse fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen i 2017 samt en afgørelse i Statsforvaltningen fra 2012, som begge udtaler, at bygningsreglementet i sin helhed finder anvendelse på kolonihaver, når der ikke er tinglyst deklarationer eller vedtaget lokalplaner, som fastlægger størrelse og placering af byggeri. Det er der ikke for kolonihaverne i KK.

Den 8. oktober 2020 vedtog Borgerrepræsentationen (BR) et medlemsforslag stillet af Socialdemokratiet, hvorefter Økonomiforvaltningen (ØKF) og TMF blev pålagt at udarbejde en proces for lovliggørelse af disse kolonihaver, som var mindst muligt indgribende for kolonihavelejerne. ØKF og TMF fremlægger nu en proces, som imødekommer BR’s beslutning.

Lovliggørelse af miljøforhold indgår som en del af processen.

Løsning

ØKF indstiller, at lovliggørelse af det eksisterende byggeri og miljøforholdene i de 41 kolonihaver sker som beskrevet nedenfor. Processen er udarbejdet i samarbejde med TMF.

 1. Kravet om byggetilladelser til eksisterende byggeri bortfalder, så haveforeningerne ikke behøver indsende byggeansøgninger. Dette giver en væsentlig administrativ lettelse i haveforeningerne og i KK. Det er en forudsætning, at der brandsikres, og at miljøforhold lovliggøres.
 2. ØKF opmåler byggeri og regulerer matrikelgrænser, så hver haveforening ligger på sin egen matrikel.
 3. ØKF antager certificerede brandrådgivere, som udarbejder brandsikringsplaner for hver haveforening. Planerne skal godkendes i TMF.
 4. Haveforeningerne udfører og finansierer den fysiske brandsikring. Der afsættes særskilte ressourcer i ØKF til at vejlede haveforeningernes bestyrelser i denne proces.
 5. ØKF tinglyser deklarationer for hver af de 41 haveforeninger, efterhånden som lovliggørelsen gennemføres. Hermed finder bygningsreglementet ikke længere anvendelse bortset fra enkelte bestemmelser, og der vil ikke længere være krav om byggetilladelse for nyt byggeri og ombygninger.
 6. Der etableres et samarbejdsforum med Kolonihaveforbundet (KHF), hvor processen løbende drøftes.

Processen er nærmere beskrevet i beslutningsgrundlaget i bilag 1. Der er redegjort for erfaringer fra andre kommuner i bilag 3. 

Kloakering skal i overensstemmelse med Spildevandsplan 2018 være gennemført i 2028, for at lovliggørelsen af kolonihaverne kan afsluttes. Dette beskrives i en særskilt sag.

Brandsikring
ØKF har i samarbejde med en brandrådgiver og i tæt dialog med TMF og Hovedstadens Beredskab fundet en løsning på beredskabets adgangsveje i pilothaverne, som stort set ikke griber ind i de nuværende forhold i foreningerne. Der er udarbejdet planer for sikring mod brandsmitte mellem bygninger, som kun nødvendiggør gennemførelse af fysisk brandsikring af et mindre antal bygninger. ØKF og TMF vil anvende de erfaringer, der er gjort i pilothaverne i det videre forløb med de øvrige 39 haveforeninger.

Pilotprojektet
Særligt det forhold, at ØKF selv udarbejder brandsikringsplaner, og at lovliggørelsen gennemføres uden byggetilladelser, gør, at formålet med pilotprojektet indfries, idet disse løsninger skaber væsentlige administrative lettelser både i KK og i kolonihaverne.

Økonomi

De samlede udgifter til lovliggørelsen er estimeret til 50,0 mio. kr. (2021 p/l). Beløbet dækker udgifterne til opmåling af grunde og bygninger, matrikelregulering, brandsikringsplaner, miljøsagsbehandling, deklarationer samt projektstyring og kommunikation. Der er redegjort nærmere for udgifterne i bilag 2. Udgifter til kloakering håndteres særskilt.

KK er ikke forpligtede til at lægge udgiften til lovliggørelse videre til kolonihaverne. Det er under afklaring, om dele af udgiften kan lægges videre til kolonihaverne. 

Hertil kan komme udgifter til gennemførelse af fysisk brandsikring af de enkelte bygninger, som lodlejerne selv skal afholde.

Videre proces

Godkendes indstillingen udarbejder TMF og ØKF et budgetnotat til overførselssagen 2020-2021, hvor der samlet søges om midler til gennemførelse af lovliggørelsen i perioden 2021-2027.

ØKF og TMF udarbejder en kommunikationsplan og etablerer et forum for samarbejde med Kolonihaveforbundet om lovliggørelsen.

Diverse

 

Søren Hartmann Hede    /Søren Tegen Pedersen 

Oversigt over politisk behandling

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler,

 1. at beslutningsgrundlaget for lovliggørelse af kolonihaver godkendes, 
 2. at det godkendes, at Økonomiforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen udarbejder et budgetnotat til overførselssagen 2020-2021 om tildeling af midler til at gennemføre lovliggørelsen i perioden 2021-2027,
 3. at det godkendes, at medlemsforslaget stillet af Socialdemokratiet på Borgerrepræsentationens møde den 8. oktober 2020, dagsordenspunkt 18, jf. bilag 4, hermed er håndteret. 

 

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 23. februar 2021

 

Indstillingen blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen uden afstemning.

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 4. marts 2021

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.