Mødedato
02-09-2021 16:00

Referat

Punkt Titel
1

Godkendelse af dagsordenen

2

Rokering i udvalg (2021-0273559)

3

Udgifter relateret til COVID-19 (2021-0247050)

4

Bevillingsmæssige ændringer og anlægsbevillinger pr. august 2021 (2021-0247029)

5

Førstebehandling af budgetforslag 2022 og budgetoverslagsårene 2023-2025 (2021-0248270)

6

Kapellet på Assistens Kirkegård (2020-0841373)

7

Udtalelse til Ankestyrelsen om Fælledby (2021-0248658)

8

Fremlæggermappe, orienteringer til Borgerrepræsentationen (2020-0907040)