2. Advokatundersøgelse vedrørende beskyldninger om grænseoverskridende adfærd (2020-0849596)

Borgerrepræsentationen har pålagt Økonomiudvalget at igangsætte en uafhængig advokatundersøgelse af de alvorlige anklager om gentagende grænseoverskridende adfærd fra forhenværende overborgmester Frank Jensens side. Borgerrepræsentationen har samtidig pålagt Økonomiforvaltningen at fremlægge forslag til Økonomiudvalget på advokatfirmaer med speciale i personaleret, der vil kunne foretage undersøgelsen. Økonomiudvalget skal på denne baggrund træffe beslutning om at sætte undersøgelsen i gang og i den forbindelse tage stilling til, hvilket eksternt advokatfirma Økonomiudvalget vil bruge til at foretage undersøgelsen.

Sagsfremstilling

Indstilling

Økonomiforvaltningen indstiller over for Økonomiudvalget,

1. At Økonomiudvalget tager stilling til, hvilket af de to eksterne advokatfirmaer, der er indhentet tilbud fra, Økonomiudvalget vil bruge til at foretage undersøgelsen,

2. At Økonomiudvalget godkender processen for det videre forløb,

3. At undersøgelsen finansieres ved at udmønte 1,5 mio. kr. fra puljen til uforudset udgifter i 2021.

 

 

Bilag 1 og bilag 2 a og 2 b er fortrolige i henhold til forvaltningslovens bestemmelse om tavshedspligt § 27, stk. 1, nr. 2, da der er tale om forretningsoplysninger fra konkurrerende firmaer i form af priser og metodetilgange i opgaveløsningen.

 

Problemstilling

Borgerrepræsentationen har den 29. oktober 2020 med vedtagelsen af medlemsforslag om undersøgelsen af beskyldninger om grænseoverskridende adfærd pålagt Økonomiudvalget at igangsætte en uafhængig advokatundersøgelse af de alvorlige anklager om gentagende grænseoverskridende adfærd fra forhenværende overborgmester Frank Jensens side.

Borgerrepræsentationen har samtidig pålagt Økonomiforvaltningen at fremlægge forslag til Økonomiudvalget på advokatfirmaer med speciale i personaleret, der vil kunne foretage undersøgelsen, således at Økonomiudvalget på et oplyst grundlag kan foretage et valg af, hvilket firma Økonomiudvalget vil bruge til at foretage undersøgelsen.

I motivationen for forslaget var det bl.a. anført, at partierne ønsker, at den uafhængige undersøgelse lægges under Økonomiudvalget og at det advokatfirma, der bestilles til at foretage undersøgelsen, refererer direkte til Økonomiudvalgets medlemmer. Det var videre anført, at partierne ønsker, at undersøgelsens kommissorium udarbejdes af Økonomiudvalget med juridisk bistand fra det udpegede advokatfirma, der skal forestå undersøgelsen. Partierne ønsker en grundig, men hurtig undersøgelse.

Økonomiforvaltningen noterer endvidere, at en række partier i en protokolbemærkning i tilknytning til Borgerrepræsentationens behandling af punktet har anført, at de ønsker, at partilederne for de partier, der ikke er repræsenteret i Økonomiudvalget, får mulighed for at deltage i det møde, hvor undersøgelsens kommissorium skal diskuteres.

Løsning

1. Valg af advokatfirma

Økonomiforvaltningen har inden for de givne tidsmæssige rammer foretaget en markedsafdækning af advokatfirmaer med speciale i personaleret.

Forvaltningen har på den baggrund taget kontakt til to advokatfirmaer, som efter forvaltningens umiddelbare vurderinger har faglige kompetencer til at løse opgaven, har erfaring med gennemførelse af advokatundersøgelser og har de fornødne ressourcer til at prioritere en hurtig opgaveløsning.

Forvaltningen har bedt dem hver især beskrive deres kompetencemæssige forudsætninger, deres tilgang til opgaven, deres forventning til det tidsmæssige perspektiv og et prisoverslag med det forbehold, at det på den foreliggende grundlag kan være meget vanskeligt at vurdere.

Advokatfirmaerne har fået tilsendt medlemsforslaget om undersøgelse af beskyldninger om grænseoverskridende adfærd, referat af Borgerrepræsentationens møde den 29. oktober 2020, materiale omdelt på Økonomiudvalgets møde den 10. januar 2012 vedrørende Økonomiforvaltningens julefrokost 2011 og avisartikel bragt i JP den 17. oktober 2020 med overskriften Kvinder retter nye anklager om seksuelle krænkelser mod overborgmester Frank Jensen.

Økonomiforvaltningen har på denne baggrund modtaget tilbud fra hhv. Kammeradvokaten og Kromann Reumert.

Tilbuddene er vedlagt som bilag 1 og bilag 2 a og 2 b. Det er på den baggrund Økonomiforvaltningens vurdering, at begge firmaer er egnede til at varetage undersøgelsen.

Økonomiforvaltningen har desuden overvejet en række andre firmaer, men har ikke indhentet tilbud fra disse.

Økonomiforvaltningen har således ikke fundet, at det vil være hensigtsmæssigt tage kontakte til advokatfirmaet Norrbom Vinding, der gennemfører en undersøgelse af krænkende adfærd for Socialdemokratiet.

Økonomiforvaltningen har endvidere noteret, at der politisk lægges vægt på, at advokatundersøgelsen skal være uafhængig, og at der skal være mulighed for at vælge et andet firma end de firmaer, som Københavns Kommune har indgået rammeaftale med.

Økonomiforvaltningen har på den baggrund ikke taget kontakt til de to advokatfirmaer, som Københavns Kommune har indgået rammeaftale med, HORTEN og DLA.

Af hensyn til at undgå habilitetsproblemer har Økonomiforvaltningen herudover ikke fundet det hensigtsmæssigt at kontakte det advokatfirma, som Frank Jensen efter det oplyste benytter privat.

2. Proces

Økonomiforvaltningen noterer, at Borgerrepræsentationen ønsker, at det eksterne advokatfirma varetager undersøgelsen med direkte reference til Økonomiudvalget.

Økonomiforvaltningen foreslår, at forvaltningens administrerende direktør, chefjurist samt en medarbejder fra Borgerrepræsentationens sekretariat deltager i udvalgets møder med det eksterne advokatfirma som observatører, med henblik på at forvaltningen kan varetage den almindelige sekretariatsbetjening af udvalget, og at observatørerne kan varetage opgaven som kontaktpersoner til det valgte advokatfirma, hvor det er relevant, herunder kan bistå med at tilvejebringe det materiale, der foreligger i forvaltningen, sørge for eventuelt at få materiale fra det valgte advokatfirma offentliggjort på Intranettet og kommunens hjemmeside mv.

Økonomiforvaltningen noterer endvidere, at et flertal af Borgerrepræsentationens medlemmer ønsker, at partilederne for de partier, der ikke er repræsenteret i Økonomiudvalget, får mulighed for at deltage i det møde, hvor undersøgelsens kommissorium skal diskuteres.

Det forventes, at medlemmerne af Økonomiudvalget samt Niko Grünfeld, Frie Grønne, Danmarks nye Venstreparti, og Kåre Traberg Smidt (Løsgænger) afholder 1-2 møder med det valgte advokatfirma henblik på at udarbejde et endeligt kommissorium for undersøgelsen. Disse møder kan danne grundlag for indstilling til Økonomiudvalget om godkendelse af kommissoriet.

Det forventes, at undersøgelsen efter Økonomiudvalgets godkendelse af kommissoriet vil kunne gennemføres senest i løbet af de kommende 3 – 4 måneder. Økonomiudvalget aftaler med det valgte advokatfirma, hvordan udvalget holdes orienteret om undersøgelsens status.

 

Økonomi

Borgerrepræsentationen har pålagt Økonomiudvalget at igangsætte advokatundersøgelsen, men ikke taget stilling til finansieringen heraf. Økonomiforvaltningen vurderer foreløbigt, at der skal afsættes maksimalt 1,5 mio. kr. til finansiering af sagen i 2021.

Økonomiudvalget udmønter i henhold til budgetbemærkningerne til budget 2021 midler fra Puljen til uforudsete udgifter, service, der i vedtaget budget og aktuelt udgør 35,7 mio. kr.  Det indstilles, at undersøgelsen finansieres ved at udmønte et beløb svarende til den forventede udgift fra puljen i 2021 til Økonomiudvalgets driftsramme. Ændringen foretages bevillingsmæssigt i næstkommende sag om bevillingsmæssige ændringer. Eventuelle mindreudgifter tilbageføres til puljen for uforudsete udgifter, når undersøgelsen er tilendebragt.

 

Videre proces

Når Økonomiudvalget har truffet beslutning om valg af advokatfirma, orienterer forvaltningen de advokatfirmaer, der har indgivet tilbud, om Økonomiudvalgets beslutning.

 

 

Søren Hartmann Hede

/ Mads Grønvall

 

Beslutning

Dagsordenspunkt 2: Advokatundersøgelse vedrørende beskyldninger om grænseoverskridende adfærd (2020-0849596)

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 5. november 2020

Chefjurist i Økonomiforvaltningen, Christina Ekmann, var til stede under behandlingen af dagsordenspunktet af hensyn til sagens oplysning.

 

Et enigt Økonomiudvalg fremsatte følgende ændringsforslag som tilføjelse til indstillingens 2. at-punkt:
”dog således, at Økonomiforvaltningen sikrer, at tillidsmandsystemet bliver inddraget, samt at der sættes en frist for henvendelser til advokatfirmaet.”

Det fremsatte ændringsforslag blev godkendt uden afstemning.

 

For så vidt angår 1. at-punkt besluttede et enigt Økonomiudvalg at anvende advokatfirmaet Kromann Reumert til at foretage advokatundersøgelsen.

 

Indstillingens således ændrede 2. at-punkt samt 3. at-punkt blev herefter godkendt uden afstemning.

 

Enhedslisten, Radikale Venstre og SF afgav følgende protokolbemærkning:
”Partierne ønsker at se på muligheden for at etablere en referencegruppe i forbindelse med, at kommissorium bliver besluttet .”