7. Velfærdsteknologi i hjemmeplejen (2021-0027291)

Sundheds- og Omsorgsudvalget orienteres om evaluering af Velfærdsteknologisk Akademi og plan for videre proces.

Sagsfremstilling

Indstilling

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen indstiller til Sundheds- og Omsorgsudvalget,

  1. at Sundheds- og Omsorgsudvalget tager evalueringen af Velfærdsteknologisk Akademi til efterretning.

Problemstilling

Antallet af ældre borgere i Københavns Kommune forventes at stige med ca. 10.000 frem til 2025. Samtidig er det allerede nu svært at rekruttere bl.a. social- og sundhedshjælpere. Derfor er det vigtigt både at fastholde Københavns Kommune som en attraktiv arbejdsplads, og at understøtte borgerne i at kunne klare sig selv. Velfærdsteknologisk Akademi er en indsats målrettet social- og sundhedshjælpere i hjemmeplejen. Akademiet blev etableret i 2016 med midler fra Investeringspuljen ’Smarte investeringer i kernevelfærden’. Med akademiet manifesteres Københavns Kommune som en arbejdsplads med gode muligheder for videreuddannelse for social- og sundhedshjælpere, og Velfærdsteknologisk Akademi kan derfor ses som en vigtig brik i rekruttering og fastholdelse af denne medarbejdergruppe.

Formålet med Velfærdsteknologisk Akademi er bl.a. at styrke social- og sundhedshjælpernes faglighed, profil og arbejdsliv ved at øge deres kompetencer inden for velfærdsteknologi. Hjælperne får dermed en særlig rolle som de medarbejdere, der ved mest om velfærdsteknologi, og kan vejlede kolleger fra andre faggrupper om det. Samtidig får de en central rolle i at løfte den rehabiliterende dagsorden i hjemmeplejen ved at understøtte borgerne i at anvende velfærdsteknologi, så de opnår en højere grad af selvhjulpenhed, øget livskvalitet og større tryghed i hverdagen.

Med Velfærdsteknologisk Akademi anerkendes hjælpernes faglighed. De kender borgernes kompetencer og udfordringer og er de første til at se, hvornår velfærdsteknologi kan være med til at understøtte borgerne i hverdagen. De får med indsatsen et tydeligt fagligt råderum, der er deres, ligesom det er tilfældet med assistenter og sygeplejersker.

Gennem Velfærdsteknologisk Akademi får hjælperne en bred viden om velfærdsteknologiske løsninger, samt konkrete redskaber til at vurdere og motivere borgerne til at anvende disse. De får mulighed for at deltage i en uddannelse i fire moduler, hvor de tre første moduler er arbejdsmarkedsuddannelser (AMU), mens det fjerde er et akademimodul. Denne trinvise opbygning giver medarbejderne en unik mulighed for at dygtiggøre sig mere og mere i velfærdsteknologi. Alle ca. 800 hjælpere i hjemmeplejen får tilbud om at deltage i første modul af uddannelsen, og det forventes at op mod halvdelen fortsætter på de øvrige moduler. Det er således planlagt årligt at uddanne 175 medarbejdere på modul 1 og minimum 50 på modul 2 og 3. Medarbejdere med modul 4 får en helt særlig koordinerende rolle, som tillige udløser et kvalifikationstillæg. Det er målet, at der i alt skal være 10 medarbejdere med denne rolle.

Der er pt. uddannet medarbejdere i modul 1-3, mens de første medarbejdere afslutter modul 4 i juni 2021. Der har historisk ikke været mange karrieremuligheder for social- og sundhedshjælperne. Med Velfærdsteknologisk Akademi er der nu udviklet en tydelig og attraktiv karrieremulighed. 

Under Velfærdsteknologisk Akademi er der også etableret fem læringslejligheder (en i hvert hjemmeplejeområde), hvor hjælperne kan vedligeholde deres velfærdsteknologiske kompetencer og prøve mindre teknologier – gerne sammen med borgerne. Læringslejlighederne er bygget op som almindelige hjem og indeholder teknologier, der er relevante i forbindelse med fx madlavning, påklædning, toiletbesøg og bad. Der er tillige udviklet en digital platform, hvor især videomateriale, kan anvendes til at vise borgerne relevante teknologier. Som noget helt unikt er hjælperne blevet givet visitationsretten til et mindre udvalg af småhjælpemidler, hvilket giver dem en ny rolle med selvstændigt ansvar for at vurdere borgernes udfordringer og udlevere hjælpemidler ift. gældende lovgivning.

Der foreligger nu en evaluering af Velfærdsteknologisk Akademi, der evaluerer hjælpernes udbytte af de to første moduler af uddannelsen læringslejlighederne og den digitale platform. Evalueringen er gennemført af Afdeling for Evaluering i slutningen af 2020. Evalueringen bygger på følgende datakilder:

  • Interviews med hjælpere, gruppeledere, hjemmeplejeledere og lokale koordinatorer for læringslejlighederne.
  • En spørgeskemaundersøgelse målrettet hjælpere.
  • Telefonsamtaler med andre medarbejdergrupper i hjemmeplejeenhederne.
  • Datatræk på udleverede småhjælpemidler, aktiviteter i læringslejlighederne samt deltagere på læringsmodulerne.

Nedenfor fremlægges de vigtigste fund i evalueringen, samt en plan for den fortsatte udvikling og implementering af Velfærdsteknologisk Akademi.

Løsning

Evalueringen viser, at hjælperne har fået et kompetenceløft ift. at anvende velfærdsteknologi. Mange hjælpere oplever særligt et løft i deres kompetencer ift. at ansøge om hjælpemidler hos visitationen. Både hjælpere og ledere oplever at indsatsen er et væsentligt bidrag til at udbrede den rehabiliterende tankegang i lokalområderne. Desuden har mange brugt den digitale platform til at søge viden om konkrete hjælpemidler, til sparring med kolleger samt til at præsentere konkrete hjælpemidler for borgeren. For borgerne betyder det, at de bliver mødt af kompetente medarbejdere, der kan se hvad lige præcis deres udfordringer er og kan hjælpe dem på den bedst mulige måde.

Brugen af velfærdsteknologi er dog ikke en fuldt integreret del af opgaveløsningen for alle hjælpere, og der er behov for at flere hjælpere ser potentialet i brugen af velfærdsteknologi som en del af det daglige arbejde. Evalueringen peger også på at det i nogle tilfælde, er svært for medarbejderne at bringe deres kompetencer i spil. Det skyldes bl.a. at medarbejderne ofte selv har ansvaret for at finde ud af hvordan de bedst deler deres viden med kolleger i enheden. Der ses et potentiale for at opdyrke og styrke gruppeledernes rolle og ansvar ift. at skabe rammer og muligheder for at hjælperne kan gøre dette. 

Desuden viser evalueringen, at det er svært i praksis, at udnytte de muligheder læringslejlighederne tilbyder, til at fastholde medarbejdernes kompetencer og understøtte den fortsatte læring.

På baggrund af evalueringen vil der blive igangsat initiativer, som understøtter at medarbejdernes nye kompetencer bringes mere i spil af lederne. Der vil også blive arbejdet med at styrke samarbejdet med andre faggrupper om velfærdsteknologi. Endelig vil der blive set på hvordan teknologierne kan bringes endnu mere i spil sammen med borgerne.

Siden etableringen af Velfærdsteknologisk Akademi har Sundheds- og Omsorgsforvaltningen igangsat indsatsen Træning ved hjælper, hvor SOSU-medarbejderne træner med borgere i eget hjem ved hjælp af en digital træningsteknologi. Dermed udbygger Træning ved hjælper den eksisterende rehabiliterende tilgang i Velfærdsteknologisk Akademi, idet Træning ved hjælper understøtter hjælpernes kompetencer i at arbejde rehabiliterende og anvende velfærdsteknologi i samarbejde med borgeren.

Med Velfærdsteknologisk Akademi og Træning ved hjælper ønsker Sundheds- og Omsorgsforvaltningen at tilbyde SOSU-medarbejderne en meningsfuld og varieret arbejdsdag med rig mulighed for videreuddannelse på det velfærdsteknologiske område, og samtidig give dem en central rolle i at fastholde og udbrede viden om velfærdsteknologi og rehabilitering i hjemmeplejen. På den måde vil borgerne blive mødt af vidende medarbejdere, som kan vejlede dem om den vifte af velfærdsteknologiske tilbud, som Sundheds- og Omsorgsforvaltningen stiller til rådighed.

Økonomi

Indstillingen har ingen selvstændige økonomiske konsekvenser.

Videre proces

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen vil i samarbejde med hjemmeplejelederne, de nyuddannede nøglepersoner i de 5 hjemmeplejeenheder, lokale konsulenter samt forvaltningens fagcentre   udvikle og implementere nye initiativer indenfor Velfærdsteknologisk Akademi på baggrund af evalueringen.

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen vil desuden lave en opfølgning og evaluering efter uddannelsen af de 10 nøglepersoner, for at styrke kompetenceudvikling og implementering på området.

Diverse

Katja Kayser

Nanna Skriver

Beslutning

Punktet blev udskudt til behandling på kommende udvalgsmøde.