9. 2. behandling af budget 2022 (2020-0806291)

Sundheds- og Omsorgsudvalget skal 2. behandle forslag til effektiviseringsbidrag til Budget 2022.

Sagsfremstilling

Indstilling

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen indstiller til Sundheds- og Omsorgsudvalget,

  1. at udvalget godkender forslag til effektiviseringer, som opfylder Sundheds- og Omsorgsudvalgets effektiviseringsmåltal på 48mio. kr.,
  2. at udvalget godkender udvalgsafsnittet, jf. bilag 4,
  3. at udvalget tager bevillingsoversigten, jf. bilag 5 til efterretning,
  4. at udvalget bemyndiger Sundheds- og Omsorgsforvaltningen til at indarbejde tekniske korrektioner og rette til i budgetprodukterne i overensstemmelse med udvalgets ønsker med henblik på fremsendelse af det samlede budgetmateriale til Økonomiforvaltningen 3. maj 2021.

Problemstilling

Opfyldelse af Sundheds- og Omsorgsudvalgets effektiviseringsmåltal

Sundheds- og Omsorgsudvalget skal godkende effektiviseringer for i alt 48 mio. kr. med henblik på at møde udvalgets effektiviseringsmåltal til budget 2022. Heraf er 32,9 mio. kr. allerede anvist som følge af stigende profiler fra tidligere godkendte effektiviseringsforslag og nye tværgående effektiviseringer.

I forbindelse med udvalgets 1. behandling af effektiviseringsbidraget til budget 2022, d. 2. marts 2021, vedtog udvalget investeringsforslagene SU1 Fremtidens Myndighed – omlægning af myndighedsområdet, SU2 Yderligere potentiale for brug af skærm, SU3 Styrket indsats på inkontinensområdet, SU4 Optimeret fremmøde på Sundheds- og Omsorgsforvaltningens plejehjem og SU5 Forbedret service til borgere i København med telefoni – bedre brug af kontaktcenterløsning på sundheds- og omsorgsområdet. Udvalget videresendte også effektiviseringsforslagene SU8 Besparelse på vedligehold og arealpleje i Bystævneparken og SU10 Ophør af indsatsen ’bankbesøg’ til 2. behandlingen, jf. bilag 1. Hermed udestår, at Sundheds- og Omsorgsudvalget anviser effektiviseringer for 4,0 mio. kr.

I forbindelse med 1. behandlingen bad Sundheds- og Omsorgsudvalget forvaltningen om at anvise mulige effektiviseringer for 4,0 mio. kr. i relation til effektiviserings­forslagene SU6 Indkøbsordning – skærpet visitation og levering hver 2. uge, SU7 Mini-katalog på plejehjem: Besparelser på personaleressourcer eller SU9 Ændret serviceniveau på praktisk støtte.

Udvalget bad også forvaltningen om at tilvejebringe yderligere oplysninger vedrørende effektiviserings­forslagene SU6, SU9 og SU10 – sådan at udvalget allerede på udvalgsmøde 18. marts 2021,  kunne afgøre om disse tværgående forslag skulle indgå i 2. behandlingen af udvalgets effektiviserings­bidrag.

Sundheds- og Omsorgsudvalget tog de efterspurgte oplysninger, der fremgår af bilag 2, til efterretning på udvalgsmødet 18. marts. Sundheds- og Omsorgsudvalget besluttede på dette grundlag, at SU6 scenarie 1 og 2 og SU9 nyt scenarie 5 skulle indgå i udvalgets 2. behandling af effektiviseringsbidraget. Ligeledes konfirmerede Sundheds- og Omsorgsudvalget at SU10 skulle indgå i udvalgets 2. behandling af effektiviseringsbidraget.

Da SU6, SU9 og SU10 vedrører indsatser der både henhører under Sundheds- og Omsorgsudvalget og Socialudvalget, skal de godkendes af begge udvalg (med henblik på at fastholde ensartet serviceniveau på indsatserne på tværs af Københavns Kommune), før de kan indgå i effektiviseringsbidrag 2022. Socialudvalget behandler forslagene på udvalgsmøde 21. april 2021, dvs. dagen før Sundheds- og Omsorgsudvalget 2. behandling af udvalgets effektiviseringsbidrag 2022.

Udvalgsafsnit og bevillinger på sundheds- og omsorgsområdet

Som en del af budgetbidraget til budget 2022, skal Sundheds- og Omsorgsudvalget også godkende det såkaldte udvalgsafsnit. Udvalget får samtidigt forelagt en oversigt vedrørende bevillingsophør på sundheds- og omsorgsområdet til efterretning.

Udvalget skal også godkende at forvaltningen kan foretage tekniske korrektioner og tilpasninger til udvalgets budgetbidrag frem mod fremsendelsen til Økonomiforvaltningen.

Løsning

Opfyldelse af Sundheds- og Omsorgsudvalgets effektiviseringsmåltal

Sundheds- og Omsorgsudvalget resterende effektiviseringsbidrag til budget 2022 er på 4,0 mio. kr., jf. tabel 1 nedenfor.

Tabel 1. Sundheds- og Omsorgsudvalget resterende effektiviseringsbehov til budget 2022

 

2022

(1.000 kr.)

Sundheds- og Omsorgsudvalgets effektiviseringsbehov

48.042

Allerede identificerede effektiviseringer:

-32.915

Godkendte investeringsforslag (SU1, SU2, SU3, SU4, SU5)

-9.724

Effektiviseringsforslag sendt videre 2. marts 2021 (SU8. Besparelse på vedligehold og arealpleje i Bystævneparken, SU10. Ophør af indsatsen Bankbesøg)

-1.400

Resterende effektiviseringsbehov til budget 2022 efter 1. behandlingen

4.003

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen fremlægger i bilag 3 effektiviseringsforslagene SU6, SU7 og SU9, der sikrer, at Sundheds- og Omsorgsudvalget kan indfri udvalgets resterende effektiviseringsbehov på 4,0 mio. kr. SU7 er opdateret med to nye scenarier – scenarie 1a og 1b, og SU9 er opdateret med et nyt scenarie – scenarie 5. Opdateringerne er markeret med gult i bilag 3.

Jf. udvalgets drøftelser på udvalgsmødet den 18. marts 2021 kan det resterende effektiviseringsbidrag på 4,0 mio. kr. f.eks. indfries på følgende vis:

Tabel 2. Forslag til indfrielse af Sundheds- og Omsorgsudvalgets resterende effektiviseringsbidrag, jf. SOUs drøftelser den 18. marts 2021

Forslag 1

2022

(1.000 kr.)

Resterende effektiviseringsbehov til budget 2022 efter 1. behandlingen

4.003

Godkendelse af SU6. Indkøbsordning (scenarie 1 og 2: Skærpet visitation og levering hver 2. uge)

-1.850

Godkendelse af SU9. - Ændret serviceniveau på praktisk støtte (scenarie 5: yderligere reduceret antal erstatningsbesøg, når borger selv aflyser besøg til praktisk støtte)

-2.153

Resterende effektiviseringsbehov til budget 2022

0

Alternativt kan det resterende effektiviseringsbidrag på 4,0 mio. kr. indfries på denne vis:

Tabel 3. Alternativt forslag til indfrielse af Sundheds- og Omsorgsudvalgets resterende effektiviseringsbidrag

Forslag 2

2022

(1.000 kr.)

Resterende effektiviseringsbehov til budget 2022 efter 1. behandlingen

4.003

Godkendelse af SU7. Mini-katalog på plejehjem - (scenarie 1a: besparelse på drift af plejehjem)

-4.003

Resterende effektiviseringsbehov til budget 2022

0

Socialudvalget får 21. april 2021 forelagt de tværgående effektiviseringsforslag, SU6, SU9 og SU10 til godkendelse. Sundheds- og Omsorgsborgmesteren orienterer mundtligt på Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde 22. april 2021 om Socialudvalgets beslutning.

Hvis Socialudvalget beslutter ikke at godkende de tværgående forslag, kan Sundheds- og Omsorgsudvalget fortsat godt beslutte disse – men da vil det være op til Borgerrepræsentationen at godkende forslagene endeligt. Sundheds- og Omsorgsudvalget vil i det tilfælde efterfølgende skulle beslutte andre effektiviseringer med henblik på at opfylde udvalgets fulde effektiviseringsmåltal.

Fravælges de tværgående effektiviseringsforslag SU6, SU9 og SU10 skal Sundheds- og Omsorgsudvalget finde effektiviseringer for i alt 4,4 mio. kr. Forslag i relation til dette fremgår nedenfor.

Tabel 4. Forslag til indfrielse af Sundheds- og Omsorgsudvalgets resterende effektiviseringsbidrag, hvis de tværgående forslag SU6, SU9 og SU10 fravælges

Forslag 3

2022

(1.000 kr.)

Resterende effektiviseringsbehov hvis SU6, SU9 og SU10 fravælges

4.403

Godkendelse af SU7. Mini-katalog på plejehjem (scenarie 1b: besparelse på drift af plejehjem)

-4.403

Resterende effektiviseringsbehov til budget 2022

0

 

Udvalgsafsnit og bevillingsoversigt

Sundheds- og Omsorgsudvalgets udvalgsafsnit, der skal indgå i budgetbidrag 2022 forelægges til godkendelse, jf. bilag 4. Her beskrives udvalgets budget for 2022 samt de fremtidige udfordringer.

Udvalget får samtidigt forelagt oversigt vedrørende bevillinger på sundheds- og omsorgsområdet, jf. bilag 5, som udvalget bedes tage til efterretning.

Økonomi

Jævnfør ovenstående.

Videre proces

Processen frem mod vedtagelse af budget 2022 er som følger:

  • Den 3. maj 2021: Frist for indsendelse af udvalgets budgetbidrag til Økonomiforvaltningen.
  • Den 22. juni 2021: Sundheds- og Omsorgsudvalget behandler sag om takster.
  • Den 25. august 2021: Økonomiudvalget 1. behandler budgetforslag 2022.
  • Den 2. september 2021: Borgerrepræsentationen 1. behandler budgetforslag 2022.
  • Den 28. september: Økonomiudvalget 2. behandler budgetforslag 2022.
  • Den 7. oktober 2021: Borgerrepræsentationen 2. behandler budgetforslag 2022.

 

Diverse

Katja Kayser

Morten Sten Andersen

Beslutning

Enhedslisten fremsatte ændringsforslag til at-punkt 1:
”Enhedslisten foreslår, at forvaltningen finder de manglende besparelser i administrationen og i de forskellige eksterne konsulentydelser.”

Ændringsforslaget blev godkendt med følgende stemmeafgivelse:
For: 6 (Ø, Frie Grønne – Danmarks Nye Venstrefløjsparti, V, O, løsgænger Peter Dits Christensen)
Imod: 5 (A, F, B)

Socialistisk Folkeparti afgav følgende protokolbemærkning, som blev tiltrådt af Socialdemokratiet, Venstre og Enhedslisten:
”SF tager forbehold for, at de endelige beslutninger træffes i forbindelse med de videre budgetforhandlinger.
SF er kede af besparelserne i SU6 og SU9. SF vil arbejde for at fjerne disse besparelser i budgetforhandlinger.”

Socialdemokratiet afgav følgende protokolbemærkning, som blev tiltrådt af Socialistisk Folkeparti:
”A stemmer for de forslåede tværgående effektiviseringsforslag vedrørende hjemmeplejen (SOF og SUF) med den begrundelse, at vi ønsker den sociale hjemmepleje og sundhedsforvaltningens hjemmepleje sammenlagt. Vi ser effektiviseringsforslagene som serviceforringelser, men vi accepterer det for nuværende, da vi arbejder på, at der vi blive frigivet flere ressourcer ved en fremtidig sammenlægning. En sammenlægning, vi arbejder på skal effektueres lige efter kommunalvalget 2021.”

Indstillingens 2. og 4. at-punkt blev godkendt, og indstillingens 3. at-punkt blev taget til efterretning.