10. Takster 2022 (2021-0081112)

Sundheds- og Omsorgsudvalget forelægges borgerrettede takster 2022 på Sundheds- og Omsorgsforvaltningens område.

Sagsfremstilling

Indstilling

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen indstiller,

 1. at Sundheds- og Omsorgsudvalget godkender takstbilag for 2022, jf. bilag 1.

Problemstilling

For en række af de ydelser som borgerne kan vælge at modtage fra Københavns Kommune, skal der hvert år fastsættes takster (priser), som opkræves hos de borgere, der tilvælger ydelserne. Taksterne indgår i det kommende års budget for kommunen – dvs. Budget 2022.

Taksterne vedrører ydelser, som kommunen skal eller kan tilbyde, i relation til personlig og praktisk hjælp mv. efter Servicelovens §§§ 79, 161, 192 og Sundhedslovens § 131 til 134.

Det samlede takstbilag er vedlagt i bilag 1, hvoraf taksterne for 2020 og 2021 også fremgår til sammenligning. Taksterne forelægges til udvalgets godkendelse med henblik på at indgå i Budgetforslag 2022.

Løsning

Taksterne beregnes for ét år ad gangen og er baseret på ”hvile-i-sig-selv-princippet”. Det betyder at forvaltningen ikke må opkræve et højere beløb hos borgeren, end den faktiske omkostning ved at levere den pågældende ydelse. Det betyder også at hvis der opstår underskud eller overskud på en ydelse i det enkelte år, så foretages der en  efterregulering, således at et eventuelt under- eller overskud indregnes de kommende års takster. Taksterne for 2022 er således baseret på de faktiske udgifter i regnskab 2020.

Det er muligt at træffe politisk beslutning om at yde et tilskud til en takstnedsættelse eller eftergivelse af et underskud, hvis der anvises finansiering hertil – f.eks. ved at udarbejde et budgetønske eller i form af yderligere effektiviseringer.

Takstbelagte ydelser

Følgende forhold har desuden betydning for fastsættelsen af taksterne:

 • Generelle prisstigninger har betydning for alle takster.
 • Ændringer i antallet af modtagere og mængder har betydning for taksten, såfremt faste omkostninger skal fordeles på flere/færre enheder.
 • Ændringer i antallet af modtagere har betydning for den samlede indtægt på området.
 • Arealfordeling mellem bolig- og servicearealer har betydning for takster til husleje, el, varme, rengøringsartikler samt vinduespolering.

Taksterne i takstbilaget (bilag 1) kan opdeles i følgende kategorier:

Plejehjem

 • Obligatoriske ydelser: Husleje, el og varme i kommunale plejehjem (fastsættes individuelt for hvert plejehjem).
 • Valgfrie ydelser som kommunen skal tilbyde borgerne: Mad og tøjvask.
 • Valgfrie ydelser som kommunen skal tilbyde borgerne: Toiletartikler, rengøringsartikler samt vinduespolering.

Midlertidige døgnophold

 • Betaling for midlertidige døgnophold.

Hjemmeboende borgere

 • Madservice med udbringning.
 • Madservice uden udbringning.
 • Mad til borgere i forebyggende tilbud på aktivitetscentrene.
 • Aktivitetstilbud: Kontingent og egenbetaling for transport.
 • Tøjvaskordning.

Tandpleje

 • Egenbetaling ved omsorgs- og specialtandpleje (taksterne fastsættes af Sundheds- og Ældreministeriet og offentliggøres tidligst i oktober 2021).

Økonomi

Ændringerne i taksterne forventes ikke at have nogen effekt på nettobudgettet, da stigninger og fald i taksterne følges af tilsvarende stigninger og fald i udgiftsniveauet.

Videre proces

Når taksterne er vedtaget i Sundheds- og Omsorgsudvalget, oversendes takstbilaget til Økonomiforvaltningen, idet taksterne indgår i udarbejdelsen af budgetforslag 2022.

 

Diverse

Katja Kayser

                                                                                       Morten Sten Andersen

 

Beslutning

Takstbilaget for 2022 blev godkendt.