6. Evaluering af hjemtagning af specialiseret rehabilitering (2021-0067767)

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen fremlægger evalueringen af Københavns Kommunes tilbud efter sundhedsloven om specialiseret rehabilitering for borgere med svære hjerneskader, efter at tilbuddet er blevet hjemtaget fremfor alene at være beroende på eksterne, private leverandører. Evalueringen giver samlet et positivt billede af ”Københavnertilbuddet” efter første år, og viser generel tilfredshed med det fra borgerside. BRUS målrettet den neurorehabiliterende indsats igangsættes i foråret 2021 og vil i forlængelse af nærværende evaluering anvendes til løbende kvalitetsudvikling af området.

Sagsfremstilling

Indstilling

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen indstiller til Sundheds- og Omsorgsudvalget,

1. at Sundheds- og Omsorgsudvalget tager evalueringen af tilbuddet til hjerneskadede københavnere til efterretning, jf. bilag 1.

Problemstilling

Som del af budgetaftalen for 2020 blev det besluttet at etablere et Københavnertilbud for specialiseret rehabilitering af borgere med svære hjerneskader. Formålet var at give et bedre tilbud for borgerne tæt på deres bopæl, med høj kvalitet og med bedre sammen-hæng i overgangene, og samtidig opnå omkostningseffektivitet i tilbuddet ved den synergi, der er ved at bygge oven på kommunens eksisterende tilbud. Det blev samtidig besluttet at gennemføre en evaluering efter tilbuddets første år.
Københavnertilbuddet har fungeret siden 1. februar 2020, og evalueringen af indsatsen er udarbejdet af ekstern evaluator.

Løsning

Evalueringen ved konsulentfirmaet Devoteam, jf. bilag 1, giver samlet et markant positivt billede af Københavnertilbuddet. I alt 51 borgere har i perioden, som evalueringen dækker, modtaget den specialiserede rehabilitering på Neurorehabilitering – Kbh, enten under døgnophold eller ambulant. Nedenfor opsummeres de centrale pointer fra evalueringen.

Evalueringen af oplevet kvalitet blandt borgere og pårørende viser, at der er en god oplevelse af kvaliteten på Neurorehabilitering – Kbh. Både borgere og pårørende oplever blandt andet høj tilfredshed med informationen ved opstart samt med fagligheden i forløbene. Borgerne og de pårørende oplever desuden generelt, at de bliver inddraget og lyttet til i planlægningen af forløbene. De pårørende oplever at borgerne får den rette hjælp, og borgerne oplever at nå deres mål.

Borgere med behov for døgnophold har mulighed for frit at vælge mellem Neurorehabilitering – Kbh og en ekstern leverandør. I interviews påpeges den centrale beliggenhed tæt på familien særligt som baggrund for valget af Neurorehabilitering – Kbh.

I forhold til Devoteams vurdering af tilbuddets faglige kvalitet er konklusionen, at Neurorehabilitering – Kbh leverer et tilbud af høj faglig kvalitet. Devoteam vurderer at Neurorehabilitering – Kbh med sit store borgergrundlag, erfaring fra tidligere indsatser rettet mod avanceret genoptræning, samt adgang til relevante kompetencer og medarbejdere står meget stærkt i forhold til den faglige kvalitet.

Evalueringen af effekten på kort sigt er af Devoteam gennemført ved at vurdere borgernes fremskridt ift. de mål og de delmål, som borgerne har været med til at sætte ift. egen udvikling. Evalueringen af dette er opgjort til over middel. Sammenholdt med at borgere og pårørende oplever at mål opnås i høj eller i nogen grad, er dette tilfredsstillende. Data viser fremgang for borgerne på både motoriske og kognitive færdigheder i de specialiserede forløb.
Devoteam har peget på nogle opmærksomhedspunkter i evalueringen, som fx behov for at tydeliggøre snitflader til interne og eksterne samarbejdspartnere og tydeliggørelse af aktiviteter inden for efter- og videreuddannelsesområdet. Der arbejdes systematisk med forbedring af disse punkter.

COVID-19 har haft indflydelse på dele af Københavnertilbuddet i 2020. Fx har ”Hente-hjem-ordningen”, som bidrager til skabe sammenhæng mellem hospital og det videre døgnforløb, ikke været mulig at gennemføre i de perioder hvor der har været besøgsrestriktioner på hospitalerne. Pårørendesamarbejdet og pårørendes besøgsmuligheder på Neurorehabilitering – Kbh har også været påvirket af COVID-19-restriktioner. Dette er søgt håndteret via digitale løsninger.
Neurorehabilitering – Kbh har i øvrigt en løbende dialog med interesseorganisationerne Hjernesagen og Hjerneskadeforeningen. Der afholdes bl.a. jævnlige samarbejdsmøder, hvor fx vejledning og information til borgere og pårørende er i fokus.

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen vil fortsat arbejde for at give de københavnere, der har behov for rehabilitering efter svær hjerneskade, et godt tilbud tæt på deres bopæl, med høj kvalitet og med bedre sammenhæng i overgangene. Jf. budgetaftalen gælder der i en overgangsperiode på 3 år, at borgerne tilbydes frit valg mellem døgnophold i det kommunale tilbud og det private tilbud, dvs. frem til udgangen af 2022.

Økonomi

Indstillingen har ingen selvstændige økonomiske konsekvenser.

Videre proces

Sundheds- og Omsorgsudvalget orienteres, såfremt der sker væsentlig ændringer af tilbuddet.

Diverse

Katja Kayser

Merete Røn Christensen

Beslutning

Indstillingen blev taget til efterretning.