3. Status på tidligere godkendte investeringsforslag (2020-0900659)

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen forelægger status på tidligere godkendte investerings- og innovationsforslag på Sundheds- og Omsorgsudvalgets område.

Sagsfremstilling

Indstilling

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen indstiller til Sundheds- og Omsorgsudvalget,

  1. at udvalget tager status på tidligere godkendte investerings- og innovationsforslag på udvalgets område til efterretning, jævnfør bilag 1.

Problemstilling

Som del af Indkaldelsescirkulære 2022 er det besluttet, at kommunens fagudvalg skal orienteres om status på tidligere godkendte investerings- og effektiviseringsforslag på de respektive ressortområder – dette gælder alle forslag vedtaget med investeringspuljemidler fra 2018 og frem.

Løsning

På Sundheds- og Omsorgsudvalgets ressortområde er der fra 2018 og frem godkendt 14 investerings- og innovationsforslag, der har modtaget midler fra investeringspuljen (bilag 1).

Det fremgår af bilaget at to af forslagene er fuldt implementeret, at den samlede effektivisering i ni af investeringsforslagene indhentes som planlagt, mens den varige effektivisering kan realiseres, men er forsinket i to af forslagene sfa. COVID-19 situationen. For sidstnævnte redegøres også for kompenserende handlinger. Endeligt er der et innovationsforslag, hvor det ikke vurderes muligt at realisere et investeringsforslag på baggrund af innovationsforslaget. Forslaget har følgende en rød markering, jf. Økonomiudvalgets kriterier herfor. Det bemærkes, at en rød markering alene tildeles som følge af at innovationsforslaget ikke leder frem til en efterfølgende investeringscase.

Det betyder også, at det generelle formål med at anvende innovationscases til at afsøge nye idéer eller udviklingsmuligheder, ikke tildeles nogen vægt i opfølgningen. 

Økonomi

 Jævnfør ovenstående.

Videre proces

Sundheds- og Omsorgsudvalget forelægges en ny status i forbindelse med behandling af budgetbidrag til budget 2023.

 

Diverse

Katja Kayser

/Morten Sten Andersen

Beslutning

Indstillingen blev taget til efterretning.