4. Forslag til tillæg 3 til lokalplan Ørestad Syd, Amager Vest (2018-0181595)

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til at sende forslag til tillæg 3 til lokalplan 398 Ørestad Syd i høring. Forslaget vil muliggøre en fire-sporet grundskole med tilhørende idræts- og svømmehal samt en boligbebyggelse med dagligvarebutik mod Ørestads Boulevard.

Sagsfremstilling

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender, 

  1. at forslag til tillæg 3 til lokalplan 398 Ørestad Syd (bilag 2) udsendes i offentlig høring i otte uger.

Problemstilling

To grundejere ønsker at udvikle en del af delområde VIIIA i den eksisterende lokalplan Ørestad Syd. Økonomiforvaltningen ønsker at opføre en fire-sporet grundskole, herunder madskole, ungemiljø, idræts-og svømmehal, mens By & Havn ønsker at opføre en boligbebyggelse og dagligvarebutik. Boligbebyggelsen udgør 50 % og er således ikke i overensstemmelse med den gældende lokalplan, der alene muliggør 10-20 % boliger inden for delområde VIIIA. Derudover har den nuværende lokalplan en ikke detaljerede bestemmelser for en grundskole, hvorfor realisering af ønskerne forudsætter et tillæg til lokalplanen. I forbindelse med Teknik- og Miljøudvalgets behandling af startredegørelsen den 8. april 2019 afgav et samlet udvalg protokolbemærkning om, at ”Partierne ønsker, at der arbejdes yderligere med begrønning, og at forvaltningen går i dialog med By og Havn derom”.

Løsning

Skole

Skolebyggeriet bliver placeret på matriklens nord-vestlige del. Byggeriet er op til 35 meter, hvor det møder det kommende parkeringshus, og trapper ned til omkring 15-20 meter i mødet med Kanalpladsen. Mod den nye boligbebyggelse trapper bygningen ligeledes ned til omkring 20-25 meter. Skolebyggeriet vil maksimalt rumme et etageareal på 17.500 m2. Der bliver etableret 40% friareal til skolen, hvoraf lidt over halvdelen er placeret på tag og resten på terræn.

Bygherre ønsker, at lokalplanforslaget muliggør en fire-sporet skole, samt idræts- og svømmehal, der forventes ibrugtaget i 2023. Økonomiforvaltningen oplyser, at deres prognose for antal børn i Ørestad viser, at der er et stort behov for udbygning af skolekapaciteten.

Boligbebyggelse

Boligprojektet er placeret som en vinkel mod Ørestads Boulevard og Kanalpladsen. Det vil maksimalt rumme et etageareal på 17.500 m2 fordelt på boliger og cafe samt en dagligvarebutik på 1.200 m2 i stuetagen mod Ørestads Boulevard. Bebyggelsen er op til 42 meter på hjørnet mod Ørestads Boulevard og trapper ned mod Royal Arena og den kommende skole. Højden på boligbyggeriet overstiger ikke de højder, som er muliggjort i eksisterende lokalplan. Omkring 42 % af det krævede friareal placeres indenfor den kommende matrikel, mens de resterende ca. 58 % af bebyggelsens friareal placeres i Ørestad Syd. Dette følger principperne i gældende lokalplan.

Det er intentionen, at boligbebyggelsen skal indeholde ungdoms-, familie- og seniorvenlige boliger, og er sammen med dagligvarebutikken og skolen og dens offentlige faciliteter med til at skabe øget liv i området.

Udearealerne på terræn er tænkt sammen fra Byfælleden, der strækker sig fra Ørestads Boulevard til fælleden, og ind i byrummene mellem skolen og boligbebyggelsen og frem til parkeringshuset nord for området. I disponeringen af boligbebyggelsens og skolens friarealer og funktioner i gårdrummet, er der tilgodeset attraktive fællesarealer, hvor der er flydende grænseflader mellem de to funktioner, især omkring den sydlige ankomstplads ved Kanalpladsen.

Byliv

Stueetagerne etableres med en åbenhed, der sikrer kontakt mellem mennesker udenfor og indenfor i stueetagen. Det øger bylivet og trygheden i byrummene. Skolen vil med de offentligt tilgængelige tagflader give særlige muligheder for ophold og udsigt i området. Der skabes dermed både mulighed for at finde ro, fordybelse og mulighed for aktivitet i byrummene, hvorved indsatsen i Københavns Kommunes strategi Fællesskab København om en bedre hverdag i byrummet understøttes.

Bæredygtighed og bynatur

Forvaltningen har haft dialog med bygherrerne om kommunens politiker og strategier for bæredygtighed. Bygherrerne stiler mod, at byggerierne DGNB certificeres til guld. Skolebyggeriet følger desuden også Miljø i Byggeri og Anlæg 2016.

På baggrund af udvalgets protokolbemærkning har forvaltningen, i dialog med grundejerne, haft særligt fokus på begrønning. Der er planlagt en høj grad af begrønning på skolens tagflade, hvor der vil være grønne tage til forsinkelse af regnvand og mange plantebede til mindre træer og buske. På terræn vil der ligeledes blive plantet 67 træer, som hovedsageligt er tænkt ind i nogle større plantebede, hvor der kan etableres cykelparkering rundt om. Der vil generelt være faste belægninger på alle udearealer i terræn, da græsarealer ikke vil kunne holde til den store mængde af fodgængere og cyklister til og fra skole, idræts- og svømmehal. I indretningen af boligbebyggelsens kantzoner og gårdrum har bygherre prioriteret begrønning i form af øer med beplantning. Derudover vil der være begrønnede tagflader på skure og bebyggelse, hvor det er muligt, samt på dele af butiksfacaden og den nordligste del af skolens facade mod Royal Arena.  Der er ingen træer i lokalplantillægsområdet, der lever op til kriterierne for at blive udpeget som bevaringsværdige.

Almene boliger

Da skoledistriktet har under 30 % almene boliger stilles krav om minimum 25 % almene boliger af de med tillægget muliggjorte ekstra boligetagemeter, jf. Kommuneplan 2019. Vurderingen er uddybet i bilag 4.

Parkering

Parkeringsnormerne er ud fra kommuneplan 2019 fastsat til 1 plads pr 607 m2 for grundskoler, 1 plads pr 250 for boliger, 1 plads pr. 857 m2 for ungdoms- og kollegieboliger, 1 plads pr. 143 m2 for dagligvarebutikken samt 1 plads pr. 214 m2 for erhverv med mulighed for konkret vurdering. Der er fra lokalplanområdet cirka 450 meter til en metrostation. Derfor vurderer forvaltningen, at parkeringsnormerne kan følge standardnormen i Kommuneplan 2019. I alt stiller lokalplantillægget krav om etablering af ca. 82 bilparkeringspladser i konstruktion.

Cykelparkeringsnormerne er udfra Kommuneplan 2019 fastsat til 1 pr. 2 elev og ansat for grundskole, 4 pr. 100 m2 for boliger, ungdoms- og kollegieboliger og dagligvarebutik, 3 pr. 100 m2 for erhverv. Der er foretaget konkret vurdering for svømmehallen, som er sat til 0,5 pr. ansat. Ialt bliver der etableret 1.305 cykelparkeringspladser, heraf 42 ladcykelpladser, indenfor lokalplantillægsområdet. Cykelparkeringspladserne vil blive placeret på terræn i nærhed af indgange. Halvdelen vil være overdækket.

Skolens afsætningspladser er placeret i parkeringshusets stueetage og udnytter derved parkeringshusets nære placering. Varelevering til dagligvarebutikken og skolen samt renovation vil foregå via en overkørsel fra Ørestads Boulevard.

Borgerinddragelse

Der er foretaget intern høring af lokalplanforslaget, herunder af Amager Vest Lokaludvalg, der vil blive hørt igen, når forslaget sendes i offentlig høring. Lokaludvalget er bekymret for, om der er optimale friarealer til skolen.

Teknik- og Miljøforvaltningen bemærker, at det efter startredegørelsen har været et stort fokus på at skabe gode friarealer til både skolen og boligbebyggelsen. Lokaludvalgets høringssvar er kommenteret yderligere i bilag 5.

Miljøvurdering

Lokalplanen medfører ikke miljømæssige konsekvenser, der betyder, at der skal udarbejdes en miljørapport i henhold til miljøvurderingsloven.

Økonomi

Denne indstilling har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune.

Videre proces

Når Teknik- og Miljøudvalget har godkendt lokalplanforslaget, sender Teknik- og Miljøforvaltningen planforslaget i høring i otte uger. Planforslaget kan sendes i offentlig høring umiddelbart efter Teknik- og Miljøudvalget har godkendt lokalplanforslaget, jf. Borgerrepræsentationens delegation af 30. januar 2020.

Efter offentlighedsfasen vil forvaltningen gennemgå de modtagne henvendelser og på baggrund heraf udarbejde indstilling om endelig vedtagelse af planforslaget. Denne forventes forelagt Borgerrepræsentationen ultimo 2020.

 

                                  Søren Wille

                                                       / Karsten Biering Nielsen

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 20. april 2020

Det Konservative Folkeparti stillede følgende ændringsforslag (ÆF1):

”at parkeringsnormen for biler fastsættes til 1 pr. 100 m2 bolig, så parkering kan holdes på egen grund uden at belaste de offentlige vejarealer med parkering.”

Ændringsforslaget (ÆF1) blev ikke vedtaget med 2 stemmer mod 9. Ingen undlod at stemme.

For stemte: C og I.
Imod stemte: A, B, F, O, Ø og Å.

Det Konservative Folkeparti stillede følgende ændringsforslag (ÆF2):

”at der ikke stilles krav om opførelse af almene boliger.”

Ændringsforslaget (ÆF2) blev ikke vedtaget med 2 stemmer mod 9. Ingen undlod at stemme.

For stemte: C og I.
Imod stemte: A, B, F, O, Ø og Å.

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.

 

Dansk Folkeparti afgav følgende protokolbemærkning:

”Partiet mener, at det er vigtigt, at der sikres optimale friarealer til skolen.”

Socialdemokraterne, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet afgav følgende protokolbemærkning:

”Partierne er stadig betænkelige ved omfanget af frirarealer i forbindelse med både boliger og skole. Vi opfordrer derfor til, at den øverste etage i P-huset kan bruges til bevægelsesaktiviteter i lighed med P-huset i Nordhavn”.

Det Konservative Folkeparti afgav følgende protokolbemærkning:

”Parkeringsnormen for biler bør fastsættes til 1 pr. 100 m2 bolig.”

Det Konservative Folkeparti afgav følgende protokolbemærkning:

”Der bør stilles krav om minimum 6 svømmebaner af 25 meter i den kommende svømmehal.”

Radikale Venstre afgav følgende protokolbemærkning:

”Partiet ønsker, at den øverste etage i P-huset inddrages som rekreativt grønt område, eksempelvis til skolehaver eller anlæg af en tagfarm og er i øvrigt betænkelige ift. manglen på udearealer.”