3. Endelig vedtagelse af lokalplan Saxtorphsvej II, Valby (udsat sag) (2019-0061216)

Borgerrepræsentationen skal tage stilling til endelig vedtagelse af lokalplan Saxtorphsvej II. Lokalplanforslaget vil muliggøre opførelse af yderligere en institution på Saxtorphsvej.

Sagsfremstilling

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

  1. at godkende lokalplan Saxtorphsvej II (bilag 2) med ændringer som foreslået i afsnittet Løsning.

Problemstilling

Økonomiforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen har anmodet om et nyt plangrundlag, så der kan bygges en ny institution mellem de to eksisterende institutioner på Saxtorphsvej 11 og 31. Der blev i Budget 2020 (BR 31. oktober 2019) (A, F, B, V, Ø, Å) givet en anlægsbevilling på 133,7 mio. kr. til den nye institution på Saxtorphsvej. Projektet for den nye institution er ikke i overensstemmelse med gældende lokalplan, og realiseringen af projektet forudsætter en ny lokalplan.

Planforslaget blev godkendt i Teknik- og Miljøudvalget den 11. januar 2021 og har været i høring fra den 19. januar til den 16. marts 2021. Forvaltningen har modtaget 121 henvendelser. Høringen har givet anledning til ændringsforslag fra forvaltningen jf. afsnittet Løsning.

Løsning

Økonomiforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen har vurderet, at der er behov for ny institutionen på Saxtorphsvej, der kan løse pasningsbehovet i Valby fra primo 2023 og frem.

Lokalplanforslaget muliggør institutionsbyggeri i tre byggefelter (A, B og C) langs Saxtorphsvej. Den nye institution skal opføres i det midterste byggefelt B, mens de eksisterende institutioner Arken og Nabohuset kan opretholdes i byggefelterne A og C (se bilag 2, tegning 4). Den nye institution skal opføres med referencer til de eksisterende byggeforeningsbebyggelser langs Saxtorphsvej. Friarealerne/legepladserne til institutionerne i området skal primært etableres syd for de tre byggefelter. Syv eksisterende træer udpeges som bevaringsværdige, og der skal plantes mindst 77 nye træer i området, som ikke må fældes. Bil- og cykelparkering skal etableres mod Saxtorphsvej. Det muliggjorte projekt for den nye institution er yderligere beskrevet i lokalplanforslaget (bilag 2 s. 6 - 10) og i faktaarket (bilag 3). Økonomiforvaltningen ønsker, at lokalplanforslaget muliggør institution til 12 grupper, der forventes ibrugtaget i 2023.

Forslag til ændringer af lokalplanforslaget

Høringen har givet anledning til, at forvaltningen foreslår ændringer af planforslagets bestemmelser om placering af fortov og udformningen af gavle på den nye institution. Ændringsforslagene skal sikre, at fortovet langs Saxtorphsvej kan tilpasses det endelige antal parkeringspladser i området og at der ikke stilles krav om altaner og døre på gavlene af den nye institution. Redegørelsens afsnit om skyggediagrammer foreslås præciseret ift. skyggevirkningerne fra det nye institutionsbyggeri. De præcise forslag til ændringer fremgår af bilag 5 og 6. Forvaltningen har desuden få redaktionelle ændringer.

Høring

Forvaltningen har modtaget 121 henvendelser i høringsperioden, der vedlægges som bilag 4. I bilag 5 er henvendelserne refereret med forvaltningens bemærkninger. Valby Lokaludvalg afholdt den 24. februar 2021 et digitalt borgermøde, hvor 78 borgere var tilmeldt. Lokaludvalgets referat af mødet fremgår af bilag 4, side 156. Borgernes hovedsynspunkter i høringen er anført nedenfor.

Hovedsynspunkter fra Københavns Museum (bilag 4, side 101):

Københavns Museum gør opmærksom på, at der er stor sandsynlighed for at gøre fund fra oldtiden i lokalplanområdet og vil derfor gerne i dialog med bygherre.

Hovedsynspunkter fra Valby Lokaludvalg (bilag 4, side 153):

  1. Lokaludvalget ønsker fortsat, at områdets nuværende anvendelse med et rekreativt areal på 2.000 m2 skal fastholdes. Lokaludvalget henviser til, at Borgerrepræsentationen i 1995 gav tilsagn om, at det rekreative areal skal fastholdes.
  2. Lokaludvalget mener, at trafikproblemerne på Saxtorphsvej ikke er håndteret ifm. udarbejdelsen af lokalplanforslag Saxtorphsvej II.
  3. Lokaludvalget sætter med udgangspunkt i befolkningsprognosen spørgsmålstegn ved kommunens vurdering af, at der er behov for en ny institution i Valby Nord.  
  4. Lokaludvalget mener, at projektet for den nye institution er massivt og problematisk ift. både naboer og den daglige drift af institutionerne – særligt ift. friarealer.
  5. Lokaludvalget mener, at den offentlige høring på planforslaget er en skueplads for borgerne, når der allerede er indgået en bindende aftale på opførelsen af den nye institution.

Hovedsynspunkt 1, 2 og 3 er sammenfaldende med borgernes henvendelser, og forvaltningen kommenterer derfor samlet nedenfor under pkt. 1, 2 og 3 nedenfor.

 

Forvaltningens bemærkninger:

 

4. En ny institution vil udgøre en fortætning, men det er med planforslaget sikret, at den nye institution bliver opført med referencer til byggeforeningsbebyggelserne langs Saxtorphsvej, og at der i overensstemmelse med Kommuneplan 2019 bliver etableret friareal svarende til mindst 100 % af bruttoetagearealet. Det er forventet, at kravet til friareal kan opfyldes uden at byrummet foran institutionen og cykelparkering indgår i beregningen. Det er muliggjort, at der kan etableres støjafskærmning mod naboejendommene.

 

5. Inden den offentlige høring af lokalplanforslaget i begyndelsen af 2021 blev der afholdt tre borgermøder med Valby Lokaludvalg, borgere og grundejerforeninger om den nye daginstitution på Saxtorphsvej. Ligeledes blev der i foråret 2020 afholdt en digital, åben tegnestue, hvor interesserede kunne indsende høringssvar. Københavns Kommune har indgået en totalentreprisekontrakt på opførelse af den nye institution, da det er med til at sikre, at institutionen kan stå klar i tide i overensstemmelse med de politiske beslutninger. Det fremgår af kontrakten, at det endelige projekt for den nye institution skal tilpasse sig bestemmelserne i den endelige lokalplan. Det er normal procedure ved opførelse af nye institutioner i kommunen, at visse processer kører sideløbende med den procesrisiko det indebærer.

Hovedsynspunkter i borgernes henvendelser

  1. I 105 henvendelser appelleres der til, at kommunen finder en anden placering til den nye institution i Valby Nord, da nærområdet og de to eksisterende institutioner på Saxtorphsvej har stor glæde af det eksisterende, rekreative areal på Saxtorphsvej.
  2. I 71 henvendelser anføres det, at der allerede i dag er store trafikproblemer i nærområdet, og at problemerne kun vil blive større med endnu en institution på Saxtorphsvej.
  3. I 36 henvendelser sættes der med henvisning til kommunens befolkningsprognoser spørgsmålstegn ved behovet for yderligere en institution i Valby Nord.  

Forvaltningens bemærkninger

1. Planforslaget sikrer offentlig adgang til friarealerne uden for institutionens åbningstid, og at der bliver etableret forskellig beplantning i området. Det sker for i så høj grad som muligt at bevare arealet som rekreativt område. Desuden vurderer Økonomiforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen, at der er behov for en ny institution på Saxtorphsvej.

2. Beboerne oplever i dag farlige trafikale situationer og er bekymrede for den fremtidige trafikafvikling i området.  For at imødekomme dette er forvaltningen ved at udarbejde et budgetnotat, der skal give mulighed for at forbedre og reducere trafikken på Saxtorphsvej i samarbejde med beboerne i området. Forvaltningen undersøger bl.a. muligheden for, at Saxtorphsvej ensrettes eller lukkes for indkørsel fra Vigerslev Allé, og mulighederne for forbedrede parkeringsmuligheder undersøges også - fx ved etablering af en parkeringszone. Forud for planforslaget blev der udarbejdet en trafikanalyse af området. Med udgangspunkt i trafikanalysen er det vurderet, at planforslaget ikke vil have en væsentlig indflydelse på trafikafviklingen i området. Det skyldes, at bussen for udflytterbørnehaven stopper med at holde på Saxtorphsvej, hvilket vil frigive plads på Saxtorphsvej og gøre tidsrummet for aflevering og afhentning af børn mindre koncentreret.

3. Økonomiforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen vurderer forsat, at der er brug for institutionsprojektet på Saxtorphsvej (med 12 nye grupper).

Økonomi

Denne indstilling har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune.

Videre proces

Når Borgerrepræsentationen har vedtaget lokalplanen, bekendtgør Teknik- og Miljøforvaltningen denne i henhold til reglerne i planloven.

                Søren Wille
                                          /Karsten Biering Nielsen

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 17. maj 2021

Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Alternativet fremsatte følgende ændringsforslag:

”At sagen sendes tilbage til forvaltningen med henblik på at finde en ny løsning”.

Ændringsforslaget blev ikke vedtaget med 3 stemmer for og 8 stemmer imod. Ingen undlod at stemme.

For stemte: C, O og Å.

Imod stemte: A, B, F, V og Ø.

 

Indstillingen blev anbefalet over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen med 8 stemmer mod 2. 1 undlod at stemme.

For stemte: A, B, F, Ø og V.

Imod stemte: C og O.

Undlod at stemme: Å.

 

Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet afgav følgende protokolbemærkning:

”For partierne er det afgørende, at der er et stort fokus på trafiksikkerheden under anlægsfasen både på Saxtorphsvej og de omkringliggende gader, så de mange børn til de eksisterende institutioner kan færdes trygt og sikkert til og fra institution og så områdets øvrige institutioner trygt og sikkert kan færdes på de grønne arealer også mens anlægsarbejdet pågår.”

 

Det Konservative Folkeparti afgav følgende protokolbemærkning:

“Dette byggeri giver en uønsket fortætning i villakvarteret i Valby. Vi kan derfor ikke støtte dette lokalplanforslag. Byggeri af endnu en daginstitution mellem to øvrige daginstitutioner vil give alt for meget trafik i dette villakvarter og skabe kaotiske forhold og sætte trafiksikkerheden over styr.” 

 

Dansk Folkeparti afgav følgende protokolbemærkning:

”Dansk Folkeparti er helt overbevist om, at der med vedtagelse af lokalplan, Saxtorphsvej, desværre ikke kan sikre den nødvendige trafiksikkerhed. Det er en meget alvorlig ting.  Desuden medfører byggeri af endnu en daginstitution på skitseret område, at grønt område til idræt og sport ikke kan etableres. Det er en fatal brøler og helt forkert beslutning, såfremt et flertal af partier vedtager lokalplanen med dens mange uheldige konsekvenser. ”

Det Konservative Folkeparti og Alternativet afgav følgende protokolbemærkning:

”Byggeri af en ny institution på Saxtorphsvej har vist sig - ikke mindst af trafiksikkerhedsmæssige grunde - at være stærkt problematisk. Da den seneste befolkningsprognose samtidig viser, at det forventede børnetal i området i de nærmeste år bliver en del lavere, end hvad der indgik i grundlaget for den oprindelige beslutning i 2019, har vi vundet tid. Derfor ønsker partierne, at lokalplansforslaget trækkes tilbage og at forvaltningen anmodes om at afsøge nye og bedre muligheder, inkl. løsninger, som omfatter en bedre og mere sikker løsning på trafikken”.

 

Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Venstre afgav følgende protokolbemærkning:

“Partierne anerkender, at lokalområdet er presset trafik- og sikkerhedsmæssigt. Partiet afventer et budgetnotat om trafiksanering af området omkring Saxtorphsvej, der blandt andet tager stilling til mulighederne for at etablere ensretning, trafikø og begrønning. I forbindelse med løsning af de trafikale udfordringer ønsker vi inddragelse af beboere, grundejerforening, lokaludvalg m.m.”