9. Forslag til lokalplan Saxtorphsvej II, Valby (2019-0061211)

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til at sende forslag til lokalplan for institutioner på Saxtorphsvej i høring. Forslaget vil muliggøre opførelse af yderligere en institution på Saxtorphsvej.

Sagsfremstilling

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender, 

  1. at forslag til lokalplan Saxtorphsvej II (bilag 2) udsendes i offentlig høring i otte uger.

Problemstilling

Økonomiforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen har anmodet om et nyt plangrundlag, så der kan bygges en institution mellem de to eksisterende institutioner på Saxtorphsvej 11 og 31. Arealet til den nye institution benyttes i dag som et rekreativt område. Der er blevet udarbejdet et projekt for den nye institution. Placeringen og udformningen af den nye institution er ikke i overensstemmelse med den gældende lokalplan, og realiseringen af projektet forudsætter derfor en ny lokalplan. Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med Kommuneplan 2019.

Løsning

Der blev i Budget 2020 (BR 31. oktober 2019) (A, F, R, V, Ø, Å) givet en anlægsbevilling på 133,7 mio. kr. til en ny daginstitution med plads til 13 grupper.

Forslaget muliggør institutionsbyggeri i tre byggefelter (A, B og C) langs Saxtorphsvej og en samlet bebyggelsesprocent på 60 %. Den nye institution skal opføres i det midterste byggefelt B (se bilag 2, tegning 4). Projektet har et forventet etageareal på ca. 2.500 m2 og en højde på maks.12 m. Den nye institution skal opføres med referencer til de eksisterende byggeforeningsbebyggelser langs Saxtorphsvej. Blandt andet skal den nye bebyggelse etableres med saddeltag og teglfacader, og mod Saxtorphsvej skal facaden etableres med facadebeplantning og symmetriske felter, der skal fremstå som murhuller til vinduer og/eller recesser/relieffer i teglfacaden. Byggemulighederne i forslagets byggefelter A og C mod henholdsvis øst og vest svarer til de to eksisterende institutioner i området. Friarealerne/legepladserne til institutionerne i området vil hovedsageligt blive etableret syd for de tre byggefelter. Parkeringspladser skal etableres mod Saxtorphsvej. På grund af den nye institution vil det blive nødvendigt at nyindrette de fleste af de eksisterende parkeringspladser i lokalplanområdet.

Økonomiforvaltningen forventer, at den nye daginstitution bliver ibrugtaget i 2023.

Byliv

Forslaget sikrer et sammenhængende byrum mod Saxtorphsvej, der er fælles for institutionerne. Byrummet vil blive indrettet med mulighed for ophold, fortov og parkering. Forslaget sikrer desuden, at den nye institution vil blive indrettet med friarealer, der er offentligt tilgængelige uden for institutionens åbningstid. Dette vil give muligheder for ophold samt mulighed for at finde både stille og aktive udearealer.

Bæredygtighed og bynatur

Da der er tale om et kommunalt byggeri, vil byggeriet skulle leve op til Københavns Kommunes krav til bæredygtighed i overensstemmelse med kravene i ”Miljø i byggeri og anlæg 2016”.

Der er registreret 84 træer inden for lokalplanområdet. I forbindelse med opførelsen af den nye institution vil det blive nødvendigt at fælde ca. 30 eksisterende træer. Ingen af de pågældende træer er vurderet bevaringsværdige. Syv af de eksisterende træer bliver udpeget som bevaringsværdige, og der bliver plantet mindst 77 nye træer i området, som ikke må fældes. Omfanget af træer vil tilgodese, at friarealer skal kunne fungere som ankomstområde mod Saxtorphsvej og legepladser for institutionerne. Udover træer sikrer forslaget også hækbeplantninger mod Saxtorphsvej, og at dele af friarealerne kommer til at bestå af bede.

Almene boliger

Da lokalplanen ikke muliggør nye boliger i området, stilles der ikke krav om almene boliger.

Parkering

Kommuneplanen stiller krav om én parkeringsplads pr. 179 m2 etageareal ved nybyggeri. På den baggrund er det forventet, at der til de eksisterende institutioner og den nye institution vil blive et krav om i alt 37 parkeringspladser, som skal placeres på terræn mod Saxtorphsvej. I forhold til krav om parkering til cykler stiller kommuneplanen krav om fire parkeringspladser pr. 100 m2 nye etagearealer, hvilket svarer til forventede 65 antal parkeringspladser til den nye institution. Cykelparkeringen til de eksisterende institutioner bliver opretholdt eller genetableret.

Borgerinddragelse

Der har været afholdt tre borgermøder med Valby Lokaludvalg, borgere og grundejerforeninger om den nye daginstitution på Saxtorphsvej. Ligeledes blev der fra den 6. maj til den 15. maj 2020 afholdt en digital, åben tegnestue, hvor interesserede kunne indsende høringssvar. Under den åbne tegnestue blev der indsendt 11 høringssvar, som omhandler planlægningsmæssige forhold, som lokaludvalget også har indsendt høringssvar om.

Indledende høring

Der er foretaget indledende høring af lokalplanforslaget, herunder af Valby Lokaludvalg, der vil blive hørt igen, når forslaget sendes i offentlig høring.

Hovedsynspunkter fra Valby Lokaludvalg

  1. Lokaludvalget ønsker som udgangspunkt, at områdets nuværende anvendelse skal fastholdes, og at der ikke gives mulighed for yderligere fortætning. Beboerne i området er tidligere blevet lovet fastholdelse af det rekreative område i forbindelse med vedtagelse af den gældende lokalplan for området. Hvis det er nødvendigt at etablere en institution på arealet, ønsker lokaludvalget en nedskalering af byggeriet med færre børnegrupper til følge.

  2. Der er behov for snarest muligt at udarbejde en samlet trafikplan for hele området. Der er allerede i dag meget trafik på Saxtorphsvej.

  3. Med henvisning til pkt. 1 ønsker lokaludvalget en udvidet borgerinddragelse, herunder inddragelse af de tre grundejerforeninger i området.

Forvaltningens bemærkninger

  1. I Budget 2020 (BR 31. oktober 2019) (A, F, R, V, Ø, Å) blev der givet en anlægsbevilling til den ekstra daginstitution på Saxtorphsvej. Efterfølgende besluttede Borgerrepræsentationen på et møde den 27. februar 2020 at fastholde placeringen. Beslutningen skete med udgangspunkt i et medlemsforslag om, at den nye institution skulle placeres et andet sted – blandt andet af hensyn til trafikmængden på Saxtorphsvej. Økonomiforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen har afsøgt andre lokaliseringsløsninger i Valby, men har vurderet at øvrige løsninger er usikre og har en lang tidshorisont frem mod 2030. Københavns Kommunes befolkningsprognoser viser, at der er behov for at etablere en ny daginstitution til 13 grupper i Valby Nord, der står klar til begyndelsen af 2023. På den baggrund vurderer Økonomiforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen ikke, at det er muligt at nedskalere projektet for den nye institution på Saxtorphsvej.

  2. Lokalplanforslaget lægger op til en ændret indretning af Saxtorphsvej ud for institutionerne, og det er forventet, at bussen for en udflytterbørnehave i Jægerspris vil ophøre med at holde på Saxtorphsvej den 1. maj 2021. Dette vil begrænse den eksisterende trafik på Saxtorphsvej. Det bemærkes desuden, at aflevering og afhentning af børn fra en udflytterbørnehave foregår i et mere koncentreret tidsrum, end tilsvarende i almindelige børnehaver som for eksempel den nye institution i området. Derudover afsøger forvaltningerne andre muligheder ift. at reducere trafikken på Saxtorphsvej og skabe forbedrede parkeringsmuligheder – bl.a. afsøges muligheden for at Saxtorphsvej lukkes for indkørsel fra Vigerslev Allé og etablering af en parkeringszone i området. Det vil kræve en politisk beslutning samt tilførte midler fra Københavns Kommunes budgetaftale/overførelsessag at etablere en ny, kommunal parkeringszone.

  3. I forbindelse med udarbejdelsen af planforslaget er der sket en udvidet borgerinddragelse i form af tre borgermøder og en åben tegnestue. Lokaludvalget, borgere, grundejerforeninger og andre interesserede vil få mulighed for at indsende høringssvar igen, når forslaget sendes i offentlig høring. Desuden planlægger forvaltningen at afholde et borgermøde i den periode, hvor lokalplanforslaget er i offentlig høring.

Miljøvurdering

Der skal ikke udarbejdes en miljørapport, da lokalplanen ikke medfører miljømæssige konsekvenser i henhold til miljøvurderingsloven.

Økonomi

Denne indstilling har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune.

Videre proces

Når Teknik- og Miljøudvalget har godkendt lokalplanforslaget, sender Teknik- og Miljøforvaltningen planforslaget i høring i otte uger, jf. Borgerrepræsentationens delegation af 30. januar 2020.

Efter offentlighedsfasen vil forvaltningen gennemgå de modtagne henvendelser og på baggrund heraf udarbejde indstilling om endelig vedtagelse af planforslaget. Denne forventes forelagt Borgerrepræsentationen medio 2020.

 

                        Søren Wille

                                                         / Karsten Biering Nielsen

 

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 11. januar 2021 

Indstillingen blev godkendt med 9 stemmer mod 2. Ingen undlod at stemme. 

For stemte: A, B, F, V, Ø og Å. 

Imod stemte: C og O. 

 

Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet afgav følgende protokolbemærkning:  

“Partierne anerkender, at lokalområdet er presset trafikmæssigt. Partierne ønsker et budgetnotat udarbejdet på en trafiksanering af området omkring Saxtorphsvej, der bl.a. tager stilling til mulighederne for at etablere ensretning eller trafikø. Vi vil hurtigt invitere beboerne, grundejerforening, Lokaludvalg mm. til dialog om dette”. 

 

Det Konservative Folkeparti afgav følgende protokolbemærkning:  

“Dette byggeri giver en uønsket fortætning i villakvarteret i Valby. Vi kan derfor ikke støtte dette lokalplanforslag. Byggeri af endnu en daginstitution mellem to øvrige daginstitutioner vil give alt for meget trafik i dette villakvarter og skabe kaotiske forhold og sætte trafiksikkerheden over styr.” 

 

Venstre afgav følgende protokolbemærkning:  

"Etableringen af endnu en daginstitution risikerer at skabe mere trafik på en i forvejen meget lille vej, derfor ser Venstre gerne at muligheden for at etablere bedre til- og frakørselsforhold i forbindelse med institutionerne.”