8. Forslag til tillæg 1 til lokalplan 551 Kalvebod Brygge Vest II, Vesterbro (2020-0044186)

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til at sende forslag til tillæg 1 til lokalplan Kalvebod Brygge Vest II i høring. Forslaget vil muliggøre et reduceret varehus til møbler og boligindretning.

Sagsfremstilling

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender, 

  1. at forslag til tillæg 1 til lokalplan 551 ”Kalvebod Brygge Vest II” (bilag 2) udsendes i offentlig høring i otte uger.

Problemstilling

Grundejer ønsker at udvikle området mellem Dybbølsbro og hotellet Cabinn til at opføre et bynært varehus med møbler og boligindretning på 19.500 m2. Den gældende lokalplan ”Kalvebod Brygge Vest II” (vedtaget af Borgerrepræsentationen den 22. juni 2017) muliggør et varehus på 37.000 m2 (bilag 3). Den mindre butiksstørrelse indgår i et nyt koncept med fokus på kunder, som ankommer til fods, på cykel og med kollektiv transport. Derved friholdes området for en del biltrafik.

Grundejer ønsker at frasælge den nordlige del af grunden (nærmest Cabinn) med en byggeret på 16.500 m2. Her er der ikke aktuelle byggeplaner, og byggeri i denne del af området forudsætter en supplerende lokalplan.

Løsning

Københavns Kommune udarbejdede i 2016-2017 en lokalplan, som muliggør et samlet varehus på 37.000 m2. Udover at konkretisere muligheden for at placere et stort varehus i området fastsatte lokalplanen, at der skal anlægges et gennemgående grønt parkstrøg på tagniveau, som forbinder Tivoli Hotel i nord med kontorhuset med de fem statslige styrelser i syd. I modsætning til Cabinn og Kaktustårnene blev byggeriet af varehuset aldrig igangsat.

Det overordnede formål med lokalplantillægget er at muliggøre et varehus i en mindre størrelse, fastholde det grønne parkstrøg på taget samt at nyindrette pladsen på Dybbølsbro, hvorfra der er adgang for fodgængere og cyklister til varehuset. Det arkitektoniske udtryk er samtidig tilpasset det mindre varehus med øget transparens og et lettere udtryk.

Varehuset inklusive tagbygninger har et volumen på ca. 19.500 m2. Facaderne får et vertikalt sammenhængende og bølgende ”gardinmotiv”, som folder i varierende bølgelængder. Nyt er her, at facaden afbrydes flere steder, hvor gardinet ”trækkes fra”, og der i stedet er vinduespartier fra top til bund. Facaden mod Dybbølsbro er også ændret og er nu overvejende udformet i transparent glas. Denne facade var i det tidligere design domineret af en blå facade, som nu kun er beholdt ved hovedindgangen. Samlet set øger det varehusets transparens, hvorved bygningen fremstår mere åben.

Den maksimale bygningshøjde på 25 m videreføres fra den gældende lokalplan. Muligheden for, at der på hver af facaderne (mod øst og mod vest) kan placeres en digital skærm til skiftende reklamer for varehusets sortiment, videreføres også.

Det grønne strøg, der udgør varehusets tag, bliver en del af det sammenhængende landskabelige strøg mellem Bernstorffsgade og Otto Busses Vej. Det grønne strøg anlægges ca. 19 m over terræn og udgør, udover varehusets eget friareal, også friareal for ungdomsboligerne i Kaktustårnene. Der er mulighed for at placere en tagbygning i en etage til fx medarbejderkantine eller publikumsorienterede serviceerhverv, som restaurant, café eller butikker, som del af den offentligt tilgængelige taghave (bilag 2, s. 9-10). Det grønne strøg vil dog først blive fuldendt, når der er udarbejdet supplerende lokalplan for den nordlige del af området. Den del af det grønne strøg, som er afhængig af den supplerende lokalplan, er arealet svarende til byggefelt B, vist på lokalplantegning 5 (bilag 2, s. 40) og markeret på visualisering (bilag 2, s. 9). I den mellemliggende periode vil taghaven på varehusets del være anlagt, men taghaven og stiforbindelsen på tag vil have en midlertidig afslutning, hvor varehuset ender (mod nord).  

Trafikbetjeningen til lokalplanområdet vil primært ske fra Carsten Niebuhrs Gade, for så vidt angår varelevering og biltrafik (terrænniveau). Den primære ankomst for bløde trafikanter vil være via Dybbølsbro.

Byliv

Vest for varehuset kommer Københavns fremtidige fjernbusterminal til at ligge. Her vil perronerne grænse op til fortovet langs Carsten Niebuhrs Gade og danne et sammenhængende byrum. Derfor er varehusets facade langs vejen åbnet op, der plantes gadetræer og åbnes mulighed for at etablere café el.lign. med udeservering i kantzonen.  

I niveauet ovenover dette byrum og i direkte tilknytning til Dybbølsbro skabes et andet byrum, der fungerer som forplads for det nye varehus. Byrummet bliver en aktiv plads, som også rummer den primære cykelparkering for varehusets besøgende. Pladsen indrettes med mulighed for ophold, bl.a. i forbindelse med caféen i pladsens nordvestlige ende. På pladsens vestlige del placeres et trappetårn med elevatorer, der forbinder alle tre niveauer (Carsten Niebuhrs Gade under Dybbølsbro, Dybbølsbro og varehusets forplads samt det grønne strøg over Dybbølsbro), og som kan skabe synergi mellem den kommende fjernbusterminal og varehusets udadvendte funktioner. Terrænniveauet og Dybbølsbro vil således blive forbundet via adgangsgivende trapper og elevatorer på begge sider af Carsten Niebuhrs Gade.

Bæredygtighed og bynatur

Forvaltningen har drøftet mulighederne for at implementere Københavns Kommunes politikker, planer og strategier for bæredygtighed i projektet med bygherre. Bygherre stiler mod, at byggeriet certificeres med BREEAM certificering for bæredygtighed til niveau Excellent eller Outstanding. BREEAM er en certificeringsordning på lige fod med DGNB, hvor bygninger vurderes ift. arealudnyttelse, energiforbrug, vandforbrug, materialevalg, indeklima, transport, innovationsgrad og affald.

Det grønne strøg udgøres som minimum af 50 % beplantet areal. Der plantes primært robuste, lokale plantearter, der naturligt vokser på vindbelastede, næringsfattige steder. Stor artsdiversitet skal være med til at tiltrække en fauna af insekter og fugle. I alt plantes mindst 250 træer og et større antal buske (bilag 2, s. 11-12). Taghaven optager og forsinker en stor del af tagvandet, og overskydende tagvand opsamles i tanke og genanvendes til vanding i tørre perioder.

Parkering

Kommuneplanen stiller krav om en parkeringsplads pr. 143 m2 etageareal. I lokalplanen svarer det til, at der skal etableres 136 p-pladser, heraf bliver ca. 130 pladser placeret i konstruktion og ca. fem pladser til handicapparkering placeres på terræn. Kommuneplanens krav om fire cykelparkeringspladser pr. 100 m2 etageareal svarer i lokalplanen til 780 pladser, som vil blive fordelt på henholdsvis forpladsen ved Dybbølsbro og pladsen under Dybbølsbro.

Lokalplanforslaget mere end halverer antallet af parkeringspladser til varehuset i forhold til den eksisterende plan. Samtidigt styrkes den grønne mobilitet ved gode forbindelser til cykelnettet og den kollektive transport i form af cyklende, gående, S-tog og metro (fra 2024). I lokalplanen stilles der krav om et stort antal pladser til pladskrævende cykler – en pr. 300 m2, svarende til ca. 60 pladser.  

Faglig høring

Der er foretaget faglig høring af lokalplanforslaget, herunder af Vesterbro Lokaludvalg, der vil blive hørt igen, når forslaget sendes i offentlig høring. Følgende hovedsynspunkter har været fremført af lokaludvalget.

  1. Det er vigtigt, at der ift. Dybbølsbro laves et indgangsparti, som er åbent og udadvendt med god adgang for cykler og gående, og hvor biler ikke gives adgang.
  2. Det er vigtigt, at det grønne samlede strøg fra SEB-Banken og videre mod Sydhavnen bliver gennemført som i de oprindelige planer.

Forvaltningens bemærkninger

  1. Facaden mod forplads og indgangsparti åbnes mere op, og transparensen øges markant i forhold til den oprindelige plan for et større varehus. Pladsen friholdes helt for biler, og den dobbeltrettede cykelsti på Dybbølsbro opgraderes langs forpladsen med en venstresvingslomme, hvor cyklister til varehuset kan stoppe op uden at være til gene for de øvrige cyklisters fremkommelighed på broen.
  2. Lokalplanforslaget fastholder, at der skal være et sammenhængende grønt strøg. Det kan dog først blive etableret i sin helhed, når området er fuldt udbygget. En supplerende lokalplan for den del af grunden, der ikke bebygges nu, vil således også indeholde krav om anlæg af denne del af det grønne strøg.

Miljøvurdering

Lokalplanen medfører ikke miljømæssige konsekvenser, der betyder, at der skal udarbejdes en miljørapport i henhold til miljøvurderingsloven.

Økonomi

Denne indstilling har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune.

Videre proces

Når Teknik- og Miljøudvalget har godkendt lokalplanforslaget, sender Teknik- og Miljøforvaltningen planforslaget i høring i otte uger. Planforslaget kan sendes i offentlig høring umiddelbart efter, Teknik- og Miljøudvalget har godkendt lokalplanforslaget, jf. Borgerrepræsentationens delegation af 30. januar 2020.

Efter offentlighedsfasen vil forvaltningen gennemgå de modtagne henvendelser og på baggrund heraf udarbejde indstilling om endelig vedtagelse af planforslaget. Denne forventes forelagt Borgerrepræsentationen primo 2021.

 

                            Søren Wille

                                                       / Karsten Biering Nielsen

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 9. november 2020

 

Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre og Alternativet fremsatte ændringsforslag til erstatning af 1. at-punkt:

”at sagen sendes tilbage til Teknik- og Miljøforvaltningen med henblik på, at bygningens facade åbnes mere op, den lukkede del af facaden begrønnes væsentligt, og der ikke etableres digitale skærme.”

 

Ændringsforslaget blev vedtaget uden afstemning.

 

Den således ændrede indstilling blev sendt tilbage til forvaltningen.

Venstre afgav følgende protokolbemærkning:

”Den nyindrettede plads ikke må betyde mindre trafikal fremkommelighed på en nøglestrækning i København.”

 

Det samlede udvalg afgav følgende protokolbemærkning:

”For partierne er det vigtigt, at der sikres gode adgangsveje for gående og cyklister og gode forbindelser til kollektiv transport.”

 

Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti og Enhedslisten afgav følgende protokolbemærkning:

”Partierne ønsker, at parkeringsnormen ændres til 1:214.”