5. Udvidelse af rammen for reserverede parkeringspladser med tilhørende el-ladestandere (udsat sag) (2020-0853612)

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om den nuværende ramme på 1.000 parkeringspladser med tilknyttede el-ladestandere skal udvides.

Sagsfremstilling

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender,

  1. at den nuværende ramme for reserverede parkeringspladser med tilhørende el- ladestandere udvides til 2.500 parkeringspladser, under forudsætning af, at der findes  finansiering i forbindelse med forhandlingerne om Overførselssagen 2020-2021 og efterfølgende budgetforhandlingerne for 2022.
  2. at Teknik- og Miljøforvaltningen fortsætter med at sagsbehandle og godkende ansøgninger  om opstilling af ladestandere frem mod forhandlingerne om Overførselssagen 2020-2021, og  at merudgifterne forbundet hermed håndteres ved omprioriteringer inden for Teknik- og  Miljøudvalgets ramme, såfremt der ikke findes finansiering.

Problemstilling

Teknik- og Miljøudvalget har den 22. august 2016 udvidet rammen for reserverede parkeringspladser med tilhørende el-ladestandere fra 500 til 1.000. Det betyder, at forvaltningen inden for rammen kan godkende ansøgninger om opstilling af el-ladestandere og efterfølgende reservere parkeringspladserne til køretøjer, der kræver opladning.

Efter en årrække med stilstand på markedet har forvaltningen siden foråret 2020 oplevet en stigende interesse blandt de private el-ladestanderoperatører for at etablere offentligt tilgængelige el-ladestandere i byen. 

Den eksisterende ramme på 1.000 parkeringspladser med el-ladestandere er næsten opbrugt, og efterspørgslen på yderligere pladser med el-ladestandere, kan kun imødekommes, hvis rammen udvides. Bilag 2 viser, hvor i byen de offentlige el-ladestandere er placeret. 

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til om rammen skal udvides, og at der i givet fald findes finansiering.

Løsning

En velfungerende infrastruktur til opladning af elkøretøjer er en af forudsætningerne for at opnå målet i KBH 2025 Klimaplan om, at 20-30% af personbilerne i København skal køre på alternative drivmidler. Reserverede parkeringspladser med tilhørende el-ladestandere udgør et væsentligt incitament til, at københavnerne vælger et miljøvenligt el-køretøj. 

Forvaltningen anbefaler, at rammen for antallet af reserverede parkeringspladser med tilhørende el-ladestander udvides til i alt 2.500, som kan understøtte en fortsat udvikling af overgangen til mere miljøvenlige køretøjer i byen. I bilag 3 fremgår kommunernes stilling i etablering af en effektiv ladestander-infrastruktur (se bilag 3 med notat fra Kommunernes Landsforening, den 10. september 2020). 

Masterplan
Forvaltningen forventer at præsentere udvalget for en masterplan for kommunal el-ladeinfrastruktur i løbet af første halvår af 2021. Masterplanen skal fungere som plangrundlag for den fremtidige udrulning af el-ladeinfrastruktur til elbiler i Københavns Kommune og skal bidrage til at sikre, at el-ladeinfrastrukturen i kommunen er teknologisk og kapacitetsmæssigt fremtidssikret og integreret bedst muligt i bybilledet. I masterplanen vil forvaltningen udarbejde valide fremskrivninger for behovet for el-ladestandere i samarbejde med Dansk Elbil Alliance. Udvidelsen af rammen kan ikke afvente den politiske behandling af masterplanen, hvis kommunen skal kunne efterkomme den aktuelle efterspørgsel. Det er forventningen, at den foreslåede ramme på 2.500 el-ladepladser vil være tilstrækkelig i en årrække. Når masterplanen forelægges udvalget i løbet af første halvår af 2021, kan en udvidelsen af rammen indgå, hvis man gerne vil udvide rammen yderligere på baggrund af fremskrivninger i masterplanen.

Betingelser
Det er alene de private el-ladeoperatører, der med tilladelse fra kommunen og politiet, kan opstille el-ladestandere i det offentlige byrum. Hvis der skal opstilles flere el-ladestandere i byen kræver det således, at der er private el-ladeoperatører, som ønsker at investere for at øge antallet af el-ladestandere. Hver el-ladestander kan minimum betjene to parkeringspladser, og der oprettes som regel mellem fire og otte pladser ved hver lokation (el-ladeø). I forbindelse med tilladelse til opstilling af offentligt tilgængelige el-ladestandere, sørger kommune for, at parkeringspladserne med skilte og afstribning af pladser bliver reserveret til elkøretøjer.  

Status
Forvaltningen oplever en stærk stigning i antallet af ansøgninger fra de private el-ladeoperatører.  Der er en stigende interesse blandt københavnerne for at anskaffe sig en elbil eller plug-in hybridbil. Pr. 29. september 2020 var der indregistreret omkring 4.100 el- og plug-in hybridbiler i Københavns Kommune. Det er næste en fordobling i forhold til samme tidspunkt i 2019, hvor der var indregistreret 2.300 el- og plug-in hybridbiler.
 
Der er i dag reserveret ca. 680 parkeringspladser med tilknyttet el-ladestander. Forvaltningen har givet tilladelse til yderligere 130 pladser, så der ved årsskiftet vil været oprettet ca. 810 pladser. 
Forvaltningen har derudover inden for kort tid modtaget yderligere ansøgninger om tilsammen ca. 100 konkrete el-ladeøer med omkring 720 parkeringspladser. Det giver samlet over 1.500 reserverede parkeringspladser. Hvis rammen derfor ikke udvides, er forvaltningen nødsaget til at give afslag på størstedelen af ansøgningerne. Det må forventes, at der kommer flere ansøgninger i løbet af 2021.

Tidsbegrænsning
De reserverede parkeringspladser ved el-ladestandere fungerer primært som opladningsfaciliteter for elkøretøjerne. Derfor er tilgængeligheden til parkeringspladserne afgørende. Forvaltningen har på den baggrund gennemført forsøg med at tidsbegrænse et antal reserverede pladser i dagtimerne for herved at øge udskiftningen af køretøjer på pladserne. Forsøgets formål var at afklare, om en tidsbegrænsning på parkeringspladser ved el-ladestandere skaber parkeringsproblemer i nærområdet. Forsøget har vist, at en tidsbegrænsning på el-ladepladserne ikke forskyder eller skaber parkeringsproblemer i nærområdet. Forvaltningen modtager til gengæld mange henvendelser om generende langtidsparkering ved el-ladestanderne. Derfor forventer forvaltningen ved fremtidige oprettelse af nye el-ladeøer permanent at tidsbegrænse et par pladser ved hver lokation.

Alternativ
Rammen kan alternativt udvides til 1.600 pladser, som svarer til den helt aktuelle efterspørgsel fra operatørerne. På baggrund af den stigende efterspørgsel forventer forvaltningen dog, at en ramme på 1.600 pladser hurtigt vil være opbrugt.

Økonomi

Der er ikke tidligere afsat midler til formålet, og reservering kan ikke gennemføres uden at afsættes finansiering. Forvaltningen kan inden for den nuværende økonomiske ramme oprette foretage og afmærkning af omkring 50 pladser om året, mens der ikke er afsat servicemåltal til at dække provenutabet forbundet med den løbende konvertering af pladser i betalingsområdet. 

Der vil således være behov for at afsætte ekstra midler til afmærkning, for at kunne følge med den aktuelle efterspørgsel, samt behov for servicemåltal til at dække provenutabet fra de konverterede parkeringspladser i betalingsområdet. Begge dele vil alternativt skulle finansieres indenfor Teknik- og Miljøudvalgets ramme. Provenutabet vil som udgangspunkt ikke have finansiel betydning for Københavns Kommune, idet mindreindtægterne modregnes i afregningen med staten.

Den samlede udgift til afmærkning af 1.500 nye pladser udgør ca. 3,75 mio. kr. fortrinsvist til parkeringsskiltning. Det estimerede provenutabet vil stige i takt med etablering af pladserne og vurderes at udgøre mellem 5-8 mio. kr. pr. år ved fuld etablering af 1.500 ekstra pladser, afhængigt af, hvor el-ladeøerne placeres. 

For perioden frem mod Overførselssagen 2020-2021 er forvaltningens vurdering, at der vilkunne etableres ca. 2-300 pladser indenfor den forhøjede ramme, hvilket dermed isoleret set forventes at medføre merudgifter på maksimalt 2,2 mio. kr., heraf op til 1,5 mio. kr. i provenutab afhængigt af pladsernes placering. Denne merudgift skal jf. at-punkt 2 håndteres ved omprioriteringer indenfor Teknik- og Miljøudvalgets ramme, såfremt der ikke afsættes finansiering i forbindelse med Overførselssagen 2020-2021.

Videre proces

Når Teknik- og Miljøudvalget har godkendt indstillingen, vil forvaltningen udarbejde et budgetnotat om finansiering forud for forhandlingerne om Overførselssag 2020-2021.

Udfyldelse af rammen for parkeringspladser med tilhørende el-ladestander vil ske i takt med, at de private el-ladestanderoperatører ønsker at investere i opsætning af el-ladestandere i kommunen og forvaltningen vil løbende opdatere med de enkelte placeringer på kommunen hjemmeside. Viser den nye ramme sig ikke at være tilstrækkelig, vil forvaltningen fremlægge forslag til en ny udvidelse.

 

Søren Wille

                                            /Hans Christian Karsten

 

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 7. december 2020 

Det Konservative Folkeparti stillede følgende ændringsforslag (ÆF1) til 1. at-punkt: 

”at forvaltningen arbejder for, at alle ladepladserne tidsbegrænses, så langtidsparkering ikke blokerer for, at andre kan lade deres bil op.” 

Ændringsforslaget (ÆF1) blev vedtaget uden afstemning. 

 

Alternativet stillede følgende ændringsforslag (ÆF 2) til 1. at-punkt: 

”at den nuværende ramme for reserverede el-parkeringspladser ophæves.” 

Ændringsforslaget (ÆF2) blev ikke vedtaget med 4 stemmer mod 7. Ingen undlod at stemme. 

For stemte: B, Ø og Å. 

Imod stemte: A, C, F, O og V. 

 

Det Radikale Venstre stillede følgende ændringsforslag (ÆF 3) til 1. at-punkt: 

”at rammen for etablering af el-bils parkeringpladser udvides til 5.000.”  

Ændringsforslaget (ÆF3) blev vedtaget uden afstemning. 

 

Alternativet stillede følgende ændringsforslag (ÆF4) til 1. at-punkt: 

”at forvaltningen prioriterer at godkende ansøgninger til etablering af el-parkeringspladser til delebilspladser.” 

Ændringsforslaget (ÆF4) blev ikke vedtaget med 5 stemmer mod 5. 1 medlem undlod at stemme. 

For stemte: B, F, Ø og Å. 

Imod stemte: A, C og V. 

Undlod at stemme: O. 

 

Den således ændrede indstilling blev godkendt uden afstemning. 

 

Det samlede udvalg afgav følgende protokolbemærkning:  

”Det skal prioriteres, at der stilles ladestandere op på erhvervsparkeringspladser og på pladser til delebiler med fast stamplads.” 

Det samlede udvalg afgav følgende protokolbemærkning:  

”For partierne er om-mærkning af konventionelle p-pladser til el- parkeringspladser en vigtig del af den grønne omstilling i København. Hvis vi vil gøre det grønnere at være københavner, skal vi om-mærke til grønne p-pladser og reducere antal pladser i byen, ved at fremme deletjenester. Set i lyset af den nye delaftale om elbiler på Christiansborg og finansloven for 2021, udvides rammen på op til 5000 pladser. For partierne er det vigtigt, at forvaltningen udpeger områder, hvor der kan etableres super charger hoteller, hvor elbiler kan lade op hurtigt, som en del af den kommende strategi, der skal behandles i Teknik- og Miljøudvalget i foråret 2021.” 

 

Venstre og Det Konservative Folkeparti afgav følgende protokolbemærkning:  

”Partierne ønsker, at der reserveres hurtige opladningspladser, hvor man kan lade bilen op og køre (charge and drive) i takt med de tekniske udviklingsmuligheder.”