2. Fællesindstilling: Endeligt udkast til Restaurations- og Nattelivsplan 2021 (2021-0139062)

Kultur- og Fritidsudvalget samt Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til revideret udkast til Restaurations- og Nattelivsplan 2021, godkende tidsplan og beslutte at sende planen i offentlig høring.

Sagsfremstilling

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

1. at Kultur- og Fritidsudvalget godkender, at ændringsforslag 1-9 indarbejdes i revideret udkast april 2021 til Restaurations- og Nattelivsplan 2021

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

2. at Teknik- og Miljøudvalget godkender, at ændringsforslag 15-21 indarbejdes i revideret udkast april 2021 til Restaurations- og Nattelivsplan 2021

Kultur- og Fritidsforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller over for Kultur- og Fritidsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget,

3. at godkende, at ændringsforslag 10-14 om partnerskabsmodel indarbejdes i revideret udkast april 2021 til Restaurations- og Nattelivsplan 2021

4. at godkende tids- og procesplan for det videre arbejde med Restaurations- og Nattelivsplan 2021.

5. at godkende, at revideret udkast april 2021 til Restaurations- og Nattelivsplan 2021 med godkendte ændringsforslag sendes i offentlig høring og høring i Bevillingsnævnet

Problemstilling

Teknik- og Miljøudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget drøftede på deres møder henholdsvis den 8. marts og 17. marts 2021 første udkast til Restaurations- og Nattelivsplan 2021.

På mødet i Teknik- og Miljøudvalget den 8. marts 2021 blev det godkendt, at forvaltningerne udarbejder et endeligt høringsudkast til Restaurations- og Nattelivsplan 2021 til udvalgene.

På mødet i Kultur- og Fritidsudvalget den 17. marts 2021 besluttede et enigt udvalg at sende forslaget tilbage og anmodede om at få fremlagt nyt forslag til første behandling.

Efterfølgende behandlede Kultur- og Fritidsudvalget på sit møde den 29. april 2021 revideret udkast til Restaurations- og Nattelivsplan 2021. Kultur- og Fritidsudvalgets besluttede, at forvaltningen skulle arbejde videre med sagen på baggrund af udvalgets drøftelser og tilkendegivelser, at der skulle afholdes et ekstraordinært møde den 18. maj 2021 om sagen, således at sagen kunne optages på Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 27. maj 2021 og efterfølgende sendes i offentlig høring. Tilsvarende skal sagen behandles af Teknik- og Miljøudvalget den 31. maj 2021

Med denne indstilling fremlægges revideret udkast april 2021 til Restaurations- og Nattelivsplan 2021 (bilag 1) samt katalog med ændringsforslag indenfor hver af de to forvaltningers ressort (bilag 2 inklusiv bilag A omhandlende partnerskabsmodel). Det oprindelige initiativkatalog er ligeledes vedlagt (bilag 3).

Der er til indstillingen udarbejdet et nyt oversigtsbilag over initiativer og estimeret finansieringsbehov (bilag 4).

Endvidere er vedlagt forslag til tids- og procesplan (bilag 5), oversigt over den politiske behandling (bilag 6) samt analyse af ordens- og ædruelighedsmæssige hændelser i tidsrummet 05-10 (bilag 7).

Løsning

Udkastet til Restaurations- og Nattelivsplan 2021 er disponeret i tre dele:

  1. En vision, som sætter en retning for Københavns natteliv
  2. En miljødel til begrænsning af gener fra nattelivet
  3. En Restaurationsplan, der regulerer tildeling af bevillinger

I det reviderede udkast april 2021 har forvaltningerne foretaget en række ændringer i det oprindelige udkast til Restaurations- og Nattelivsplan 2021 (jf. Bilag 1, hvor ændringer er markeret).

Ændringerne tager udgangspunkt i den protokolbemærkning, som et flertal i Teknik- og Miljøudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget ønskede tilført beslutningsprotokollen for møderne hhv. den 8. marts 2021 og 17. marts 2021.

De ændringer, som er foretaget, omfatter både planen og initiativerne. Ændringerne betyder, at de tidligere foreslåede stramninger ift. støjregulering, udeserveringer og bevillinger bliver udeladt af nattelivsplanen. Dog er det samtidig præciseret, at der skal slås hårdt ned på de restauratører, som gentagne gange skaber problemer og opfører sig uansvarligt. Yderligere lægges der op til at styrke dialogen og samarbejdet med alle nattelivets aktører om, hvordan indsatsen for at fjerne generne fra støj, affald, vold og diskrimination i nattelivet styrkes.

Forvaltningerne har udarbejdet et katalog over ændringsforslagene til planen på baggrund af de politiske tilkendegivelser (bilag 2). Ændringsforslagene er delt på de to forvaltningers ressortområder, hvor Teknik- og Miljøforvaltningens område omfatter håndtering af gener, mens Kultur- og Fritidsforvaltningen er ansvarlig for bevillinger, som kan regulere omfanget af natteliv. Udvalgene skal for hvert deres ressortområde tage stilling til, om ændringsforslagene skal indarbejdes i udkast til Restaurations- og Nattelivsplanen 2021.

Forslagene 10-14 omhandler Partnerskabsmodel for nattelivet, der går på tværs af de to udvalg. Den konkrete udformning af partnerskabet er ikke fastlagt. Det fremgår af materialet, at nattelivets aktører indbydes til i høringsperioden at komme med bidrag til den endelige udformning af partnerskabsmodellen.

Der er endvidere udarbejdet et oversigtsbilag (bilag 4) med overslag over de økonomiske konsekvenser ved de enkelte initiativer. På baggrund af udvalgenes beslutning om indarbejdelse af ændringsforslag vil forvaltningerne frem mod udvalgsbehandlingen i august 2021 udarbejde budgetnotater på de vedtagne forslag.

Samtlige initiativer og ændringsforslag er oplistet nedenfor:

Oprindelige initiativer i Restaurations- og Nattelivsplan 2021

 

 

Ressort

Kultur- og Fritidsforvaltningens ressort

 

X: Øget inddragelse, dialog og samarbejde (erstattes af ÆF 10)

KFF

1: Flere natteværter (erstattes af ÆF 1)

KFF

2: Ordenskorps

ØKF, KFF, TMF

4: Begrænsning af detailhandlens salg af alkohol (erstattes af ÆF 9)

KFF, ØKF

5: Mini-arrangementspulje for mindre kulturaktører

KFF

8: Identificering af festzoner/festivalplads

KFF

9: Certificering af serveringsteder (erstattes af ÆF 14)

KFF

10: Kampagne mod vold og narkotika i nattelivet

KFF

12: Én fælles indgang

KFF, ØKF

13: Klageapp

KFF

28: Opmærksomhed på problembevillinger (erstattes af ÆF 2)

KFF

29: Vægt (ved bevillingssager) på positive og betryggende initiativer

KFF

32: Skærpet tilsyn med serveringssteder med mange klager
(erstattes af ÆF 8)

KFF

35: Krav om oplysning af deltagerantal for lukkede selskaber

KFF

Teknik- og Miljøforvaltningens ressort

3: Tildeling af afgrænsede områder til serveringssteder

TMF

6. Skærpede ordensregler

TMF

14. Styrkelse af støjvagter

TMF

16. TMF-tilsyn og udtalelser i bevillingssager

TMF

17: Projekt om kontinuerlige støjmålinger i gadebilledet

TMF

18: Hyppigere tilsyn med udeserveringer - og mere samarbejde om gener

TMF

20: Løsninger til hotspots (affald)

TMF

21: Forsøg med Partnerskabsaftaler for mindre affald

TMF

22: Øget toiletkapacitet i særligt belastede områder

TMF

23: Udvikling af alternative løsninger til toiletkapaciteten i særligt
belastede områder

TMF

24: Spuling og midlertidige toiletter på Gammeltorv

TMF

25: Reduktion af gener fra festlige udendørsaktiviteter (affald)

TMF

26: Fremme af respektfuld opførsel via bedre byrum og trafik

TMF

27: Kampagne for adfærdsændring

TMF

 

Ændringsforslag til Restaurations- og Nattelivsplan 2021

 

 

Ressort

Kultur- og Fritidsforvaltningens ressort

 

ÆF 1: Markant udvidelse af natteværter

KFF

ÆF 2: Håndhævelse over for uansvarlige restauratører

KFF

ÆF 3: Mulighed for morgenlukning efter kl. 05.00

KFF

ÆF 4: Fokus på gastronomi og en fortsat udvikling af madscenen

KFF

ÆF 5: Mulighed for natbevilling til ny kategori-A-beværtning

KFF

ÆF 6: Mulighed for natbevilling ved ændring til kategori-A-beværtning (fra C/B)

KFF

ÆF 7: Mulighed for at indføre loft for natbevillinger på udvalgte gadestrækninger

KFF

ÆF 8. Skærpede vilkår ved meddelelse og fornyelse af natbevillinger

KFF

ÆF 9: Begrænsning af detailhandlens salg af alkohol

KFF

Kultur- og Fritidsforvaltningens og Teknik- og Miljøforvaltningens ressort

 

ÆF 10: Etablering af en partnerskabsmodel (model a)

KFF, TMF

ÆF 11: Lokale task-forces

KFF, TMF

ÆF 12: Beboerpanelundersøgelser

KFF, TMF

ÆF 13: Årlig afrapportering

KFF, TMF

ÆF 14: Certificeringsprogram mod krænkende og diskriminerende adfærd

KFF, TMF

Teknik- og Miljøforvaltningens ressort

ÆF 15: Øget renholdsindsats

TMF

ÆF 16: Markant udvidelse af støjvagterne

TMF

ÆF 17: Udvidet registrering af gener

TMF

ÆF 18: Omlægning af trafik i visse områder

TMF

ÆF 19: Indførsel af genefrie-zoner

TMF

ÆF 20: Tydeliggørelse af krav til restauratørers ansvar for udearealer

TMF

Æf 21: Forsøg med nudging

TMF

 

Revideret tids- og procesplan

27. maj 2021: Udvalgsbehandling i Kultur- og Fritidsudvalget

31. maj 2021: Udvalgsbehandling i Teknik- og Miljøudvalget

1. juni 2021 – 27. juli 2021: Offentlig høring og høring i Bevillingsnævnet

August 2021: Udvalgsbehandling i Kultur- og Fritidsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget

September 2021: Behandling i Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser. 

Videre proces

Forvaltningerne vil tilpasse udkastet til Restaurations- og Nattelivsplan2021 efter udvalgenes beslutninger. Udkastet til planen vil herefter blive sendt i offentlig høring og behandlet i Bevillingsnævnet.

 

                      Mette Touborg                         Søren Wille


 

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 27. maj 2021:

Med hensyn til indstillingens 1. at-punkt blev der begæret afstemning om ændringsforslagene 1, 7 og 9.

Afstemning om ændringsforslag 1 (Markant udvidelse af natteværter):

Et flertal (Jens Kjær Christensen, Karina Vestergård Madsen, Jonas Bjørn Jensen, Simon Strange, Christopher Røhl Andersen, Kristian Nielsen, Maria Frej, Birgitte Kehler Holst og Franciska Rosenkilde) stemte for ændringsforslaget.

Et mindretal (Karina Bergmann) stemte imod.

Ændringsforslag 1 blev således godkendt.

 

Afstemning om ændringsforslag 7 ((Mulighed for at indføre loft for natbevillinger på udvalgte gadestrækninger):

Et flertal (Jens Kjær Christensen, Karina Vestergård Madsen, Jonas Bjørn Jensen, Simon Strange, Christopher Røhl Andersen, Kristian Nielsen, Maria Frej, Birgitte Kehler Holst og Franciska Rosenkilde) stemte for ændringsforslaget.

Et mindretal (Karina Bergmann) stemte imod.

Ændringsforslag 7 blev således godkendt.

 

Afstemning om ændringsforslag 9 (Begrænsning af detailhandlens salg af alkohol):

Et flertal (Jens Kjær Christensen, Karina Vestergård Madsen, Jonas Bjørn Jensen, Simon Strange, Christopher Røhl Andersen, Maria Frej, Birgitte Kehler Holst og Franciska Rosenkilde) stemte for ændringsforslaget.

Et mindretal (Kristian Nielsen og Karina Bergmann) stemte imod.

Ændringsforslag 9 blev således godkendt.

 

Ændringsforslagene 2, 3, 4, 5, 6 og 8 blev godkendt uden afstemning.

I ændringsforslag 3 (Mulighed for morgenlukning) indføjes ”tungtvejende” mellem ”…der erfaringsmæssigt medfører” og ”problemer og gener”.

Indstillingens 1. at-punkt var dermed godkendt.

 

Med hensyn til indstillingens 2. at-punkt foreslår Kultur- og Fritidsudvalget overfor Teknik- og Miljøudvalget, at udtrykket ”genefrie-zoner” erstattes af udtrykket ”indsatszoner”.

 

Med hensyn til indstillingens 3. at-punkt blev der begæret afstemning om ændringsforslagene 10, 11, 12 og 14 under et.

Et flertal (Jens Kjær Christensen, Karina Vestergård Madsen, Jonas Bjørn Jensen, Simon Strange, Christopher Røhl Andersen, Kristian Nielsen, Maria Frej, Birgitte Kehler Holst og Franciska Rosenkilde) stemte for ændringsforslagene.

Et mindretal (Karina Bergmann) stemte imod.

Ændringsforslagene 10, 11, 12 og 14 blev således godkendt.

Ændringsforslag 13 blev godkendt uden afstemning.

Indstillingens 3. at-punkt blev dermed godkendt.

 

Indstillingens 4. og 5. at-punkt blev godkendt uden afstemning.

 

Kultur- og Fritidsforvaltningen blev anmodet om til udvalgsmødet den 10. juni 2021 at udarbejde en indstilling, der kvalificerer og belyser et af Karina Bergmann stillet forslag om, at der afholdes en indendørs, offentlig borgerhøring om Restaurations- og Nattelivsplanen inden juli 2021, herunder udgifterne forbundet hermed.

Kultur- og Fritidsforvaltningen blev bemyndiget til at konsekvensrette materialet på baggrund af Kultur- og Fritidsudvalgets tilkendegivelser på mødet.

Kultur- og Fritidsudvalget anmodede forvaltningen om, at der udarbejdes et budgetnotat inden for en ramme på 15 mio. kr. om året 2022-2025 til at finansiere initiativerne i Restaurations- og Nattelivsplanen.

Et enigt Kultur- og Fritidsudvalg ønskede i den forbindelse følgende tilført beslutningsprotokollen: ”Partierne agter at sætte handling bag ordene og finansiere den indsats, der dimensioneres med planen, i forbindelse med Budget 2022 og forventer, at der oven på det beløb vil være en markant medfinansiering fra nattelivsbranchen.”

 

Karina Bergmann ønskede følgende tilført beslutningsprotokollen:

”ÆF 1: Det Konservative Folkeparti ønsker ikke at fortsætte eller udvide ordningen med Natteværter. Vi ønsker den erstattet af et ordenskorps med magtbeføjelser, der skal patruljere i udvalgte festgader som minimum fredag og lørdag hele året og andre støjplagede områder såsom Islands Brygge og Sandkaj i Nordhavn om sommeren.  

ÆF 7: Vi ønsker som udgangspunkt ikke en yderligere fortætning af beværtninger i gader, der allerede oplever mange støjgener og –klager. Vi vil gerne understrege, at beværtninger, der ikke overholder eller håndhæver støjregler osv. skal sanktioneres, men vi skal ikke straffe nye aktører på forhånd ved overdragelse eller køb.  

ÆF 9: Det Konservative Folkeparti støtter liberalisering af lukkeloven og vil ikke detailstyre hvilke supermarkeder og kiosker, der må sælge hvad og hvornår. Det skal være ens for alle i detailhandlen i kommunen.  

ÆF 10: Vi ønsker at fastholde den nuværende ordning med et advisory board og evt. udvide det. Det mener vi er muligt uden yderligere finansiering. Advisory boardet skal fortsat referere til Kultur- og Fritidsudvalget. Vi ønsker ikke at flytte beslutningskompetencen fra udvalget til partnerskabet. Oplægget til en partnerskabsmodel bærer desuden præg af en ekstra skat på erhvervslivet. Det vil vi ikke være med til.  

ÆF 11: Vi kan ikke se ideen i en ekstra enhed udover advisory boardet og det ordenskorps vi ønsker os.  

ÆF 12: Vi henviser til at beboere tilkendegiver deres meninger via repræsentanter i advisory boardet.  

ÆF 13: Vi ønsker at den årlige afrapportering holdes på det nuværende niveau, hvilket vi ikke bør kræve yderligere finansiering end den inden for budgettet.  

ÆF 14: Det er vores umiddelbare indtryk at der er stor udskiftning blandt barpersonale, hvorfor vi mener at penge på at uddanne dem i at begrænse grænseoverskridende adfærd vil være spildt.”