21. Orientering om samarbejdsaftale med DIF og DGI (2020-0802197)

Kultur- og Fritidsudvalget orienteres om status på en kommende samarbejdsaftale mellem Københavns Kommune og Danmarks Idrætsforbund (DIF) og DGI.

Sagsfremstilling

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

  1. at Kultur- og Fritidsudvalget tager orienteringen om status på en kommende samarbejdsaftale mellem Københavns Kommune og DIF og DGI til efterretning.

Problemstilling

Den 9. september 2020 blev der afholdt et borgmestermøde med deltagelse af alle borgmestre og DIF og DGI med henblik på indledende drøftelser af en ny samarbejdsaftale mellem Københavns Kommune og DIF og DGI. Der afholdes et nyt borgmestermøde den 9. februar 2021, og i den mellemliggende tid arbejdes der på tværs af forvaltningerne og idrættens organisationer med aftalens indhold.

Løsning

DIF og DGI har udarbejdet et oplæg til samarbejde, "Verdensby i bevægelse" (bilag 1), som overordnet fokuserer på følgende indsatser: 

  • Udvikling af den fysisk aktive by og sociale bæredygtighed
  • Det internationale perspektiv med deling af erfaringer med andre storbyer og international profilering af København

DGI og DIF ønsker en samarbejdsaftale med København uden fælles projektøkonomi, men med fokus på dialog om udfordringer og udvikling af løsninger. 

Kultur- og Fritidsforvaltningen har i tæt samspil med Økonomiforvaltningen afholdt en række arbejdsgruppemøder med de øvrige forvaltninger om samarbejdsaftalens indhold, ligesom aftaleudkastet løbende er blevet diskuteret og afstemt med DIF og DGI.

Den 25. november 2020 blev der afholdt et styregruppemøde med alle forvaltninger på direktionsniveau, hvor samarbejdsaftalens temaer og organisering blev drøftet. Det blev her besluttet at lade følgende temaer indgå i et udkast til samarbejdsaftalen: 

  • Byudvikling og social bæredygtighed: Hvordan kan der i endnu højere grad tænkes bevægelse, foreningsliv og fællesskaber ind i byudviklingen med henblik på at sikre et København præget af social bæredygtighed?
  • Flere aktive københavnere: Hvordan kan endnu flere københavnere i alle aldre gøres mere aktive, og herunder sikre at de mere udsatte og inaktive grupper inkluderes i idræts- og foreningsfællesskaberne for at øge den fysiske såvel som mentale trivsel og modvirke den sociale ulighed? 
  • Det internationale perspektiv: Hvordan kan København i endnu højere grad lade sig inspirere af andre storbyer og lande og omvendt? Og hvordan kan København - i kraft af sin størrelse, erfaringer og muligheder - fungere som en driver i den nationale udvikling af idræts- og bevægelsesområdet?
  • Øge samspil og partnerskaber mellem kommunale institutioner og civilsamfundet: Hvordan kan der sikres et bedre og mere systematisk samspil mellem daginstitutioner, skoler, fritidsinstitutioner, sociale bo- og dagtilbud, ungdomsuddannelser og kulturinstitutioner på den ene side og idrætsforeninger, organisationer og civilsamfund på den anden?
  • Datadrevne indsatser: Hvordan kan fælles målsætninger og indsatser i højere grad baseres på viden om københavnernes vaner?

Hvis København skal være en verdensby i bevægelse, hvor idræt og motion skaber livskvalitet, velvære og udvikling for alle borgere og byen som helhed, kræver det et tæt samarbejde om de strukturer og det mindset, der eksisterer omkring bevægelse, idræt og foreningsliv i København. Det kræver tillige et fokus både på byen som helhed og på de enkelte bydele med deres forskelligheder.

Samarbejdsaftalen bygger derfor på inddragelse af en bred vifte af samarbejdspartnere. Udover det lokale foreningsliv, idrætsorganisationerne og andre civilsamfundsaktører kan det ske ved at styrke samarbejdet med Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Socialforvaltningen, Børne- og Ungdomsforvaltningen, Teknik- og Miljøforvaltningen, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen og Økonomiforvaltningen.

Samarbejdsaftalen med DIF og DGI supplerer den eksisterende samarbejdsaftale med DGI Storkøbenhavn (2020-2024), idet den har et bredere fokus på københavnere i alle aldre og inddrager det internationale perspektiv. Den nye aftale med DIF og DGI kan således ses som en mere overordnet strategi på hele idræts- og bevægelsesområdet, mens samarbejdsaftalen med DGI Storkøbenhavn indeholder konkrete indsatser for at styrke børne- og ungeidrætten, bl.a. med særligt fokus på udvalgte lokalområder. 

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

Der er nedsat en styregruppe og en arbejdsgruppe på tværs af samtlige forvaltninger, som arbejder videre med samarbejdsaftalens indhold sammen med DIF og DGI. Udkastet til samarbejdsaftalen drøftes på borgmestermøde den 9. februar 2021. Den politiske proces herefter skal afklares i styregruppen.

Mette Touborg

  /Thomas Bach

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 17. december 2020:

Kultur- og Fritidsudvalget tog orienteringen til efterretning.