7. Afregning af Teater Sort/Hvids gæld (2020-0810370)

Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til et forslag til løsningsmodel for betaling af Teater Sort/Hvids gæld i forbindelse med kommunalisering af teatrets lejemål pr.1. januar 2021.

Sagsfremstilling

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, 

  1. at Kultur- og Fritidsudvalget godkender forslag til afregning af Teater Sort/Hvids gæld til Københavns Ejendomme (KEID)

Problemstilling

På mødet den 13. august 2020 besluttede Kultur- og Fritidsudvalget (KFU), at lejeforholdet for Teater Sort/Hvid ændres fra en erhvervslejekontrakt til en kommunal standardlejekontrakt med virkning fra den 1. januar 2021. Både Sort/Hvid og KEID er indforståede med denne ændring.

Sort/Hvid afdrager i dag på den sidste del af betalingen for ombygningen af teatrets lejemål i
Kødbyen. Ved opsigelse af den nuværende erhvervslejekontrakt forfalder beløbet til betaling.

Teater Sort/Hvid har den 27. november 2020 via mail oplyst forvaltningen om, at teatret kan afbetale 351.250 kr. (inkl. moms) på gælden ved overdragelsen af lejemålet og en indgåelse af brugsaftale med Kultur- og Fritidsforvaltningen. De 351.250 kr. udgøres af teatrets depositum. Teatrets gæld til Københavns Ejendomme (KEID) udgjorde 886.259 kr. (inkl. moms). Med afbetalingen på 351.250 kr. udgør teatrets resterende gæld til KEID 535.009 kr. (inkl. moms). 

En nærmere beskrivelse af baggrunden for lånet kan læses i bilag 1.

Løsning

Udbetaling af fremrykket tilskud i 2020 fra Kultur- og Fritidsudvalgets servicebevilling til Teater Sort/Hvid med modregning i de efterfølgende års tilskud

Der er opstået et mindreforbrug i forvaltningens drift, som kan disponeres til en udbetaling til Teater Sort/Hvid. Mindreforbruget er opstået på en række centrale fælleskonti i forvaltningen, herunder fx om afregninger med Koncernservice, der har været mindre end budgetteret, samt et mindreforbrug til e-læringsplatformen Campus.

Omprioriteringen kan besluttes af Kultur- og Fritidsudvalget, så mindreforbruget finansierer en udbetaling af 535.009 kr. til teater Sort/Hvid i 2020, som et fremrykket tilskud. Løsningen indebærer, at Teater Sort/Hvids tilskud ændres for perioden 2021-24, svarende til en årlig reduktion i tilskuddet til teatret på 110.782 kr. (inkl. moms). Reduktionen medfører, at de disponible midler øges med 110.782 kr. (inkl. moms) i 2021-24.

Den årlige reduktion i tilskuddet er fastsat med udgangspunkt i en samlet tilbagebetalingsperiode på 4 år svarende til den nuværende aftale med KEID.

Med denne løsning gælder også, at den sidste rate i 2024 vil blive tilpasset med det resterende beløb i forhold til et eventuelt fremtidigt tilskud, da teatrets nuværende lille storbyteatertilskud er 4-årigt.

Økonomi

De økonomiske konsekvenser er beskrevet i løsningsafsnittet. 

Videre proces

Såfremt Kultur- og Fritidsudvalget godkender indstillingen, vil Kultur- og Fritidsforvaltningen indgå en aftale med Teater Sort/Hvid i overensstemmelse med Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning.

 

Mette Touborg/

                                                               Merete Evers Dewilde

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 17. december 2020:

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte indstillingen.