13. Ændring af aftalegrundlag for Pumpehuset (2020-0110108)

Kultur- og Fritidsudvalget forelægges modeller for ændring af aftalegrundlaget for Pumpehuset med henblik på en drøftelse.

Sagsfremstilling

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

  1. at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter modeller for ændring af aftalegrundlaget for Pumpehuset.

Problemstilling

Den eksisterende aftale med Fonden Pumpehuset løber frem til og med 2024. En gennemgang af aftalekomplekset har nødvendiggjort en ændring af aftalerne for så vidt angår den del af aftalerne, der omhandler den kommercielle virksomhed.

Pumpehuset har i dag en kulturaftale, en brugsaftale med huslejefritagelse og en driftsaftale. Aftalerne kan ikke opsiges ensidigt af Københavns Kommune.

Det oprindelige aftalegrundlag med Pumpehuset er indgået i 2011 og senest revideret i 2017 for en periode frem til og med 2024.

Løsning

Før 2011 varetog kommunen selv driften af Pumpehuset. Med overdragelse af driften til Fonden Pumpehuset var det ønsket at udvikle stedet både kunstnerisk og forretningsmæssigt, herunder at optimere de fysiske rammer for at drive spillested på adressen.

Københavns Kommune har siden 2011 givet tilskud til spillestedet i form af både et direkte driftstilskud og en huslejefritagelse. Hensigten har været at opbygge en veldreven kulturinstitution sammen med en privat partner, som over tid kunne blive selvfinansierende. Samarbejdsmodellen skal ses i lyset af, at det særligt i årene lige efter finanskrisen var særdeles vanskeligt at skabe overskud ved spillestedsdrift.

Dette afspejler sig i den seneste aftale fra 2017 ved en gradvis nedtrapning af det direkte kulturtilskud, således at der fra og med 2021 alene ydes tilskud i form af huslejefritagelse.

Fonden Pumpehuset har udlagt den daglige drift af spillestedet til Aktieselskabet Pumpehuset a/s. Aktieselskabets drift af stedet har udviklet sig positivt, og er udtryk for en veldreven forretning - særligt i de seneste år (2017-2019).

Driften har, udover en opfyldelse af den kommunale kulturaftale, skabt mulighed for yderligere koncerter, investeringer i bygningen, opbygning af egenkapital samt udlodning af midler.

En oversigt over direkte driftstilskud, udviklingen i aktieselskabets egenkapital og de foretagne udlodninger, således som det fremgår af selskabets årsregnskaber, fremgår af bilag 1 (fortroligt).

Det nuværende aftalekompleks med Fonden Pumpehuset er ikke tilstrækkeligt i forhold til at sikre hjemmelsgrundlaget for tilskud og huslejefritagelse.

Kommunen er derfor forpligtet til at søge aftalegrundlaget ændret for den del, som vedrører den kommercielle virksomhed. En uændret fortsættelse af de nuværende aftaler er ikke i overensstemmelse med forretningscirkulæret for ydelse af tilskud i Københavns Kommune.

Kulturaftalen samt tilskud i form af huslejefritagelse for selve Fonden Pumpehuset kan opretholdes frem til og med 2024, såfremt der indgås en aftale om betaling af fremlejeafgift for den del, som vedrører den kommercielle aktivitet.

I de indledende drøftelser mellem Kultur- og Fritidsforvaltningen og Pumpehuset har Pumpehuset udtrykt ønske om, at der alternativt undersøges muligheden for indgåelse af en erhvervslejeaftale og/eller en aftale med længere råderet over bygningen.

Mulige nye aftalemodeller

Ifølge huslejemodellen og forretningscirkulæret for tilskudsforvaltninger er der to mulige modeller for en ny aftale med Pumpehuset om brug af faciliteterne i Studiestræde 54. Begge modeller har hjemmel i kommunalfuldmagtsreglerne:

1. En fortsat brugsaftale med huslejefritagelse med fremleje af kommerciel aktivitet

2. En erhvervslejeaftale mellem KEID og Pumpehuset:

  • a. med videreførelse af nuværende kulturaftale med Kultur- og Fritidsforvaltningen frem til og med 2024.
  • b. med indgåelse af ny kulturaftale med Kultur- og Fritidsforvaltningen, som i bredere termer definerer det kunstneriske kulturudbud i huset, så længe erhvervslejeaftalen løber.

Model 1 - Brugsaftale med fremleje af kommerciel aktivitet

Med denne model fornys aftalen med Fonden Pumpehuset i perioden 2021-2024, hvorefter der kan ske nyt udbud af spillestedet. Der ydes fortsat tilskud i form af huslejefritagelse. Fonden fremlejer de kommercielle aktiviteter. Markedsleje mv. for det fremlejede areal tilfalder Kultur- og Fritidsforvaltningen, dog således at faste udgifter (grundskyld mv.) tilfalder Økonomiforvaltningen/KEID.
 
Forvaltningen vil forny den nuværende kulturaftale for perioden 2021-2024, for at fortsætte forpligtelsen for Pumpehuset til at levere 60 årlige koncerter inden for særlige genrer.
 
Fremlejeafgiften ved denne model forventes at ligge omkring 1,5 mio. kr. årligt inklusiv faste udgifter.
 
Det er med en standardlejeaftale muligt med Tilsynets godkendelse i særlige tilfælde at se på en længere aftaleperiode.

Model 2 - Konvertering til erhvervslejekontrakt

Med denne model opsiger Kultur- og Fritidsforvaltningen den nuværende standardlejeaftale mellem forvaltningen og KEID.
 
I stedet indgås en erhvervslejekontrakt mellem Pumpehuset og KEID for hele matriklen. En erhvervslejeaftale løber, til den opsiges af en af parterne. Indtægten fra erhvervsleje tilfalder Økonomiforvaltningen/KEID.

Fonden Pumpehusets tiltrædelse af en fornyet kulturaftale vil være en forudsætning for forvaltningens opsigelse af standardlejekontrakten.

Erhvervslejeudgiften forventes at ligge omkring 1,45 mio. kr. årligt inklusiv faste udgifter.

  • a. For at sikre den investering, der er foretaget med de tidligere tilskud, opretholdes den nuværende kulturaftale med Kultur- og Fritidsforvaltningen med forpligtelse til at levere 60 koncerter årligt indenfor særlige genrer til og med 2024.
  • b. Alternativt indgås en ny, længerevarende kulturaftale med Pumpehuset, som i bredere termer definerer, hvad indholdet i bygningen skal være, så der sikres et kunstnerisk kulturudbud på adressen, så længe erhvervslejeaftalen løber.
I begge modeller vil det være muligt indenfor kommunalfuldmagtsreglerne at yde et direkte, øremærket aktivitetstilskud til Fonden Pumpehusets koncertproduktion.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

På baggrund af udvalgets drøftelser vil forvaltningen fortsætte dialogen med Pumpehuset og fremlægge en endelig model for fremtidigt aftalegrundlag med Pumpehuset på et af de førstkommende møder i Kultur- og Fritidsudvalget.

Mette Touborg

  /Merete Evers Dewilde

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 17. december 2020:

Kultur- og Fritidsudvalget drøftede sagen og anmodede Kultur- og Fritidsforvaltningen om at arbejde videre med udgangspunkt i model 1 og eventuelt med en længere aftaleperiode.