32. B-sag: Ansøgning fra MU.ST om støtte til projektet Verdens Vildeste Brobyggere (2020-0890932)

Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til en ansøgning fra MU.ST om støtte på 250.000 kr. i 2021 til projektet Verdens Vildeste Brobyggere.

Sagsfremstilling

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

  1. at Kultur- og Fritidsudvalget giver afslag på ansøgningen fra MU.ST om støtte på 250.000 kr. i 2021 til projektet Verdens Vildeste Brobyggere, da der ikke er afsat midler til formålet på budgettet. 

Problemstilling

MU.ST søger Kultur- og Fritidsudvalget om støtte på 250.000 kr. i 2021 til projektet Verdens Vildeste Brobyggere. Med udgangspunkt i den overordnede ramme "Københavns
historie skrevet i broer" vil ansøger skabe en brobygningskonkurrence, hvor unge talenter fra erhvervsuddannelserne, arkitektskolen, ingeniøruddannelserne og lignende dyster om, på tid, at bygge broer over de nyanlagte kanaler i Engholmene på Enghave Brygge. En række formidlingsaktiviteter knyttes til projektet. 

Løsning

Der henvises til ansøgningen (bilag 1 og bilag 2). 

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser. 

Videre proces

Såfremt ansøgningen imødekommes, vil forvaltningen afklare sagen og, i givet fald, i dialog med
ansøger udarbejde en tilskudsaftale, som indeholder forudsætninger for tilskuddet og målbare
succeskriterier.

Mette Touborg
/Merete Evers Dewilde

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 17. december 2020:

Jonas Bjørn Jensen, Henrik Appel Esbensen, Karina Vestergård Madsen og Jens Kjær Christensen anmodede om, at sagen behandles som A-sag. Sagen blev behandlet efter punkt 3 (Medlemsforslag om kulturhuse).

Der blev begæret afstemning om et forslag om at bevilge et tilskud på 200.000 kr.; kassemæssig dækning anvises på konto 3.35.64.1.

Et flertal (Jens Kjær Christensen, Karina Vestergård Madsen, Jonas Bjørn Jensen, Henrik Appel Esbensen, Flemming Steen Munch, Maria Frej, Kim Hjerrild og Franciska Rosenkilde) stemte for forslaget.

Et mindretal (Christopher Røhl Andersen og Kasandra Behrndt-Eriksen) stemte imod.

Forslaget blev således godkendt.

Der blev udtrykt ønske om en generel drøftelse af udvalgets disponible midler på et senere tidspunkt.