9. Konvertering af tilskud til Golden Days Sekretariat (2020-0851849)

Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til konvertering af det varige tilskud til Golden Days Sekretariat fra projektet BrugKulturen til projektet K7 i KBH.

Sagsfremstilling

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, 

  1. at Kultur- og Fritidsudvalget godkender, at det varige tilskud på 176.000 kr. (2020 p/l) til Golden Days Sekretariat til BrugKulturen fra 2021 konverteres til et varigt tilskud på 176.000 kr. årligt til Golden Days Sekretariat til K7 i KBH.

Problemstilling

Golden Days Sekretariat har i en årrække modtaget tilskud til projektet BrugKulturen til drift og vedligeholdelse af hjemmesiden www.brugkulturen.dk, der er en online-portal, hvor bl.a. københavnske kulturinstitutioner kan præsentere deres faciliteter til udlejning.

Forvaltningen har som en del af  tilskudstaskforcens arbejde gennemgået tilskuddet til BrugKulturen, og det er forvaltningens juridiske vurdering, at det er tvivlsomt, om der er hjemmel i kommunalfuldmagtsreglerne til fortsat at give tilskud til projektet. 

Golden Days Sekretariat ansøger derfor Kultur- og Fritidsudvalget om at konvertere tilskuddet fra projektet BrugKulturen til projektet K7 i KBH (bilag 1). 

Løsning

Tilskuddet til Golden Days Sekretariat til BrugKulturen skal konverteres til et andet formål eller ophøre, da der ikke er en klar hjemmel i kommunalfuldmagtsreglerne til at fortsætte støtten til projektet. I vurderingen af hjemmelsgrundlaget har forvaltningen bl.a. lagt vægt på lokalitetsprincippet og opfyldelse af BrugKulturens formål med at brande de omhandlede kulturinstitutioner. Forvaltningen har undersøgt, om tilskuddet kan gives med hjemmel i lov om erhvervsfremme, men det er forvaltningens vurdering, at der heller ikke i erhvervsfremmeloven er hjemmel til at yde støtte til BrugKulturen. 

Forvaltningen har været i dialog med Golden Days Sekretariat om tilskuddet til projektet BrugKulturen og har på møde orienteret dem om problemstillingen og om konsekvenserne heraf.

Golden Days Sekretariat har derfor sendt en ansøgning til Kultur- og Fritidsudvalget om at konvertere tilskuddet fra projektet BrugKulturen til projektet K7 i KBH. 

Ifølge Golden Days Sekretariat er K7 i KBH en aktiveringsindsats særligt rettet mod unge under 27 år. Formålet er at styrke unges tilknytning til kulturlivet, og indsatsen vil bestå af en række særskilte aktiviteter og kampagnespor målrettet unge københavnske borgere og kulturinstitutioner. K7 i KBH er en videreudvikling af det landsdækkende initiativ K7 - 7 dages kultur, der blev lanceret i forbindelse med dette års Golden Days Festival. Initiativet gav unge under 27 år gratis entré til 80 museer i uge 37. Ud af de 80 deltagende museer var 11 beliggende i København. 

Den nye indsats K7 i KBH vil bestå af bl.a. specialudviklede aktiveringstiltag med mobiliserende ‘gamification’-elementer samt en PR- og markedsføringskampagne. K7 i KBH vil bygge bro mellem
det landsdækkende initiativ og det lokale niveau med et særligt fokus på København og byens unge kulturbrugere.

Golden Days Sekretariat vil arbejde hen mod, at der i 2023 er 30 deltagende museer og udstillingssteder i København og et besøgstal på 20.000 unge i Købehavn. I ansøgningen beskriver Golden Days Sekretariat, at det er ambitionen på sigt at gøre uge 37 til en egentlig kulturuge for unge i København. 

Det er forvaltningens vurdering at der med hjemmel i kommunalfuldmagten kan gives støtte til Golden Days Sekretariat til projektet K7 i KBH. 

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

Såfremt indstillingen godkendes, vil forvaltningen afklare sagen og, i givet fald, i dialog med ansøger udarbejde en tilskudsaftale, som indeholder forudsætninger for tilskuddet og målbare succeskriterier.

Såfremt indstillingen ikke godkendes vil tilskuddet til BrugKulturen ophøre, og det varige tilskud på 176.000 kr. (2020 p/l) vil blive ført tilbage på Kultur- og Fritidsudvalgets ramme, hvorfra det kan disponeres. 

 

Mette Touborg
/Merete Evers Dewilde

 

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 17. december 2020:

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte indstillingen.