20. Status på planlægningen af Københavns værtskab for EURO 2020 i 2021 (2014-0052683)

Kultur- og Fritidsudvalget forelægges en status på arbejdet med Københavns værtskab for EURO 2020.

Sagsfremstilling

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

 1. at Kultur- og Fritidsudvalget tager status på arbejdet med Københavns værtskab for EURO 2020 til efterretning.
 2. at Kultur- og Fritidsudvalget tager orienteringen om "Tillæg til tilskudsaftale mellem Københavns Kommune og DBU", jf. bilag 1, om forlængelse af gældende tilskudsaftale til sommeren 2021 og dertilhørende vilkår til efterretning.

Problemstilling

København er i 2021 vært for Europamesterskabet i herrefodbold (EURO 2020). Kultur- og Fritidsudvalget forelægges en status på forberedelse af eventen. 

 

Løsning

EURO 2020 afvikles i perioden 11. juni – 11. juli 2021. Danmark spiller alle gruppekampe i Parken, henholdsvis den 12. juni 2021 (Danmark-Finland), den 17. juni 2021 (Danmark- Belgien) og den 21. juni 2021 (Danmark-Rusland). Hvilke hold, der skal mødes i Parken til ottendedelsfinalen den 28. juni 2021, afhænger af de kvalificerede holds præstationer. I forhold til de fysiske rammer er der indgået bindende aftaler om brug af følgende pladser og faciliteter under byens værtskab:

 • Alle fire EM-kampe spilles i Parken
 • Tingbjerg Idrætspark vil fungere som træningsanlæg for de hold, som skal spille EM-kamp i Parken, fra to dage før kampdag til dagen efter kampen er spillet i Parken.
 • Idrætshuset/Østerbro Stadion benyttes som frivilligheds-, akkrediterings- og billetcenter, TV-compound mm. i perioden 9. maj - 1. juli.
 • Ofelia Plads er officiel "EURO 2020 Football Village" i perioden 11. juni - 11. juli, åbent dagligt i tidsrummet kl. 11-23. Som en del af det samlede aktivitetsprogram vises alle 51 EM-kampe på storskærme på pladsen.  
 • Rådhuspladsen bliver "EURO 2020 Fan zone", hvor de danske EM-kampe vises på storskærm.    
 • Rådhushallen er i perioden 10. juni - 2. juli ramme om en udstilling om dansk og europæisk fodboldhistorie med et særligt fokus på den danske EM-triumf i 1992. 
 • På Københavns Rådhus afholdes der den 11. juni en officiel middag, der markerer startdatoen for EURO 2020 slutrunden og byens værtskab. Overborgmesteren er initiativtager og vært for middagen.   
 • Rådhusets facade og Rådhuspladsen udsmykkes i perioden 10. juni - 11. juli for at skabe opmærksomhed om byens værtskab over for borgere og gæster.    
 • Cirkelbroen, som er valgt som det officielle slutrunde-logo for København som værtsby, lægger byrum til giftelystne fodboldfans, som ønsker at blive borgerligt viet på udvalgte datoer under slutrunden.

Opgave- og budgetstatus 
Københavns Kommunes bevilling til DBU's projektledelse og opgavevaretagelse i forbindelse med EURO 2020 er i alt 8,2 mio. kr. (afsat med Budget 2018). Covid-19 udskydelsen af værtskabet til 2021 og det deraf følgende tillæg til tilskudsskudsaftalen mellem DBU og Købehavns Kommune, jf. nærmere nedenfor, har ikke medført ændringer for kommunens bevilling til DBU. 

I forbindelse med udskydelsen af EURO 2020 til 2021 underskrev Københavns Kommune og DBU i sommeren 2020 et tillæg til den gældende tilskudsaftale mellem parterne. Tillægsaftalen indeholdt klausuler for afviklingen af EURO 2020, som var afstemt med det sammenfaldende værtskab for Tour de France Grand Départ. Idet det danske værtskab for Touren, af andre årsager, er udskudt til 2022, er der foretaget en teknisk konsekvensrettelse af tillægget til tilskudsaftalen. Det er alene tidligere Tour-relaterede klausuler, der er udeladt af den tilrettede version. Det tilrettede tillæg til tilskudsaftale fremgår af bilag 1 til denne indstilling.

Kultur- og Fritidsforvaltningen, Teknik- og Miljøforvaltningen og Økonomiforvaltningen mødes jævnligt med DBU for at følge arbejdet med eventen og for at sikre samarbejde og koordinering på alle relevante områder. Baseret på DBU's seneste projekt- og budgetstatus vurderes der, for nuværende, ikke at være væsentlige risici i forhold til opfyldelsen af Københavns værtsbyforpligtelser. Perspektiverne for 2021-afvikling af EURO 2020 med covid-19 restriktioner påvirker uvilkårligt projektet, og gør planlægningsprocessen i forhold til både det endelige set up for afviklingen samt den endelig budgetlægning uforudsigelig. Konsekvenserne af covid-19 for det danske værtskab er beskrevet i særskilt afsnit nedenfor.

Sikkerhed
I forhold til sikkerhed udarbejdes de konkrete sikkerhedsplaner for København i samarbejde mellem DBU /EURO 2020 projektets sikkerhedschef, Københavns politi og PET.

Covid-19 konsekvenser for EURO 2020
UEFA har offentligt bekræftet, at planen fortsat er at afvikle EM-kampe i alle 12 værtsbyer i 2021. Nationale forhold og ændringer af covid-19 restriktioner i de enkelte værtsbyer umiddelbart op til slutrunden kan selvsagt betyde, at UEFA må ændre i planerne for stadionafvikling med kort varsel for at sikre, at EM-kampene kan finde sted under optimale sikkerhedsforhold for spillere og medfølgende mandskab. Aktuelt er der ingen planer om at afvige fra det aftalegrundlag, som er indgået mellem UEFA og værtsbyerne.

Efter aftale med UEFA træffes primo marts 2021 beslutning om, hvilke covid-19 scenarier de endelige afviklingsplaner for det danske EM-værtskab skal lægges ud fra. Processen tager udgangspunkt i WHO's vurderinger og anbefalinger. DBU's arbejde med covid-19 afviklingsscenarier ledes i sammenhæng med projektets øvrige sikkerhedsindsats. Aktuelt arbejdes med tre mulige scenarier. Københavns Kommune bidrager til arbejdet. Det samme gør repræsentanter fra de danske sundhedsmyndigheder.

Ifølge DBU vil afviklingen af EURO 2020 i København, uanset hvilket af de tre scenarier som bliver resultatet, leve op til byens host city forpligtelser overfor UEFA og DBU's aftaler med Københavns Kommune. DBU understreger imidlertid overfor kommunen, at omfanget af de vurderede, nødvendige tilpasninger - som konsekvens af covid-19 - betragtes som ekstraordinære forhold, som DBU af gode grunde ikke har taget højde for i det oprindelige eventbudget - og som forventes at få både økonomiske og organisatoriske konsekvenser for DBU.  

Aktuelt beror alle økonomiske, organisatoriske og projektmæssige konsekvenser af covid-19 på vurderinger, som kan udvikle sig og variere alt afhængigt af, hvordan pandemien udvikler sig, hvordan UEFA reagerer herpå, samt hvordan eventuelle lokale restriktioner ser ud til næste sommer. Når der primo marts 2021 er truffet beslutning om covid-19 scenarier for det danske værtskab 2021 vil DBU tilpasse afviklingsplaner og budget med henblik på fornyet orientering af de offentlige tilskudsydere, herunder Københavns Kommune.   

Til udvalgets orientering fremgår af Københavns Kommunes tilskudsaftaler med DBU,

 • at hvis forudsætningerne i forhold til krav til sikkerhed, og de deraf følgende omkostninger, ændres væsentligt fra tidspunktet for tildelingen af værtskabet frem til afviklingen af kampene i forbindelse med EURO 2020 samt
 • at hvis DBU oplever væsentligt forøgede omkostninger som følge af udskydelsen af EURO 2020 til 2021,

orienterer DBU Københavns Kommune om konsekvenserne heraf i forhold til planlægning og økonomi. På baggrund heraf kan parterne indlede drøftelser af muligheden for, at Københavns Kommune yder et særligt tilskud til dækning af projektets meromkostninger. Københavns Kommune er ikke forpligtet til at yde et sådan særligt tilskud.

Såfremt der skulle opstå behov for en fælles tilgang til håndtering af enten et øget sikkerhedsniveau eller væsentlige øgede covid-19 restriktioner, forelægges sagen Kultur- og Fritidsudvalget. 


Aktivering af det københavnske idræts- og fritidsliv: byens fodboldklubber og kulturaktører
En af de politisk besluttede målsætninger for Københavns værtskab af EURO 2020 er, at så mange borgere som muligt skal involveres i eventen, og at værtskabet skal sætte et positivt, varigt aftryk på byens kultur- og fritidsliv og på vilkårene for byens mange fodboldklubber. Københavns Kommune og DBU har derfor arbejdet tæt sammen om konceptet for Football Village på Ofelia Plads. Visionen har været at skabe en festlig, imødekommende og engagerende ramme for både fodboldfans og øvrige nysgerrige borgere og besøgende. Det daglige aktivitetsprogram favner bredt og præsenterer, udover de i alt 51 EM-kampe, fodbold i alle afskygninger, kunst, kultur, musik, københavnsk gastronomi, økologi og bæredygtige løsninger.

Hvor Ofelia Plads er eventens epicenter i Indre By favner ”Outreach programmet”, som er skabt af Kultur- og Fritidsforvaltningen og DBU København i fællesskab, alle bydele med lokale EM-arrangementer og mere langsigtede indsatser, der styrker fodboldklubberne fremadrettet. Outreach programmet har tre hovedspor: Fodbold til flere, Flere piger i fodbolden og Fodbold på mange måder. Aktuelt er ca. 25 københavnske fodboldklubber involveret i forskellig grad. Rådhuset, øvrige af idrættens organisationer og en lang række lokale institutioner under Kultur- og Fritidsforvaltningen er tillige involveret i planlægningen. I oktober 2020 blev der afholdt et seminar for ca. 20 fodboldklubber, der alle bekræftede deres interesse og engagement i Outreach-programmet, ligesom stort set alle øvrige samarbejdspartnere har tilkendegivet deres deltagelse og er i gang med planlægning frem mod 2021.

Som en del af forvaltningens indsats for at styrke vilkårene for at spille fodbold i København på den længere bane er der i løbet af 2020 faldet en række langsigtede indsatser på plads, herunder indgået 3-årige pigepartnerskaber med otte fodboldklubber (støttet af Nordea-fonden), færdiggørelse af flere broboldbaner (aktiviteter sættes i gang i 2021-2023, også støttet af Nordea-fonden og Udviklingspuljen) samt indgåelse af en fireårig samarbejdsaftale med DBU og DBU København med fokus på bl.a. fodboldens evne til at understøtte og arbejde for sundhed, social integration, pigers idrætsdeltagelse, e-sportens potentialer mm.

Borger- og naboinformation
Som opfølgning på møderækken i 2019 mødes Kultur- og Fritidsforvaltningen, Teknik- og Miljøforvaltningen og DBU med Indre By Lokaludvalg i marts 2021 med henblik på præsentation og dialog af 2021-planerne for brug af byrum i Indre By samt afledte gener som støj og renhold. Senere på foråret afholdes endvidere et fælles åbent borgermøde med fokus på orientering om både EURO 2020 og Copenhagen 2021.

Ansvaret for borger- og naboinformation ligger hos DBU. Københavns Kommune bidrager med viden og sparring fra tidligere events og kommunens kommunikationskanaler indgår også i planerne for formidling til borgerne op til og under EURO 2020. Kommunikationsindsatsen målrettet borgere og erhverv er inddelt i seks overordnede kategorier: omkring Parken, langs Fanmile, omkring Ofelia Plads, omkring Rådhuspladsen, langs fan-march ruterne og så øvrige. Målet er at sikre, at alle er orienteret om begivenheden og dens indvirkning på byens trafikale forhold, støj, renhold mm.

Orientering om covid-19 foranstaltninger og -forholdsregler integreres i kommunikationen til borgerne for at alle kan føle sig trygge, dels ved byens værtskab for EURO 2020 som international begivenhed, dels ved at tage aktiv del i fejringen af EM på hjemmebane.   

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.
 

Videre proces

Kultur- og Fritidsudvalget vil blive forelagt en opdateret status for planlægningen af EURO 2020 til april 2021, når de endelige afviklingsplaner foreligger, og de sikkerhedsmæssige aspekter og perspektiver er vurderet i samarbejde med Politiet, Københavns Beredskab, UEFA og relevante sundhedsmyndigheder.

Såfremt der skulle opstå behov for en fælles tilgang til håndtering af enten et øget sikkerhedsniveau eller væsentlige øgede covid-19 restriktioner, forelægges sagen for Kultur- og Fritidsudvalget.

 

Mette Touborg

                             /Thomas Bach          

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 17. december 2020:

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte indstillingen.