5. Temaer til Kultur- og Fritidsudvalgets budgetseminar 2021 (2020-0861093)

Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til temaer for udvalgets budgetseminar 2021 samt tidspunktet for afholdelse af det ordinære Kultur- og Fritidsudvalgsmøde i forbindelse med budgetseminaret.

Sagsfremstilling

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

  1. at Kultur- og Fritidsudvalget godkender forslag til temaer til udvalgets budgetseminar 2021
  2. at Kultur- og Fritidsudvalget godkender, at budgetseminar 2021 afvikles over én dag, den 10. februar 2021, frem for to dage
  3. at Kultur- og Fritidsudvalget godkender, at det ordinære Kultur- og Fritidsudvalgsmøde den 11. februar 2021 berammes fra kl. 15-20

Problemstilling

Kultur- og Fritidsudvalget (KFU) afholder hvert år et budgetseminar, som omhandler det kommende års budget på KFU’s område samt de forestående forhandlinger om Overførselssagen 2020-2021.

Den 22. oktober 2020 godkendte Kultur- og Fritidsudvalget (KFU) sin mødeplan for 2021, hvor KFU’s budgetseminar 2021 var fastsat til den 10. og 11. februar 2021.

I overensstemmelse med sædvanlig praksis godkender KFU temaer til budgetseminaret.

Løsning

Endags budgetseminar 2021

På baggrund af tilkendegivelser fra medlemmer af udvalget samt potentielle restriktioner på grund af COVID-19, foreslår forvaltningen, at budgetseminaret afholdes én dag, den 10. februar 2021.

Forslag til temaer for udvalgets budgetseminar 2021

På baggrund af oplæg fra Kultur- og Fritidsforvaltningen får udvalget på budgetseminaret mulighed for at drøfte emner omhandlende den strategiske udvikling på kultur- og fritidsområdet, udvalgets økonomiske rammer de kommende år samt mulige budgetønsker. På seminaret kan udvalget give forvaltningen tilkendegivelser og retning for det videre arbejde.

Budgetseminarets formål er desuden, at udvalget får mulighed for at forberede udvalgets budgetbidrag for 2022, herunder drøfte hvordan udvalgets effektiviseringsmåltal skal håndteres.

Følgende temaer foreslås:

  • Resultater i valgperioden, herunder kultur- og fritidsliv i en tid med corona
  • Status på udvalgte områder i forvaltningen 
  • Forberedelse af budgetbidrag 2022, herunder de økonomiske rammer for udvalget de kommende år og strategi for håndtering af måltal 2022 og frem
  • Budgetønsker på KFU’s område til Overførselssagen 2020-2021

Ordinært KFU-møde

Af hensyn til udvalgsmedlemmernes planlægning og tid, foreslår forvaltningen, at det ordinære KFU-møde afholdes på sædvanlig vis torsdag den 11. februar 2021 kl. 15-20.

Rammer for budgetseminar 2021

Programmet starter kl. 09.00 onsdag den 10. februar 2021.

Yderligere detaljer om lokation og øvrige rammer for budgetseminaret meldes ud til udvalget på et senere tidspunkt.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

På baggrund af KFU’s tilkendegivelser vil forvaltningen arbejde videre med programmet for budgetseminaret 2021. Forud for seminaret vil udvalget modtage det endelige program samt baggrundsmateriale.

Der afholdes opfølgende budgetseminar med fokus på forhandlingerne om budget 2022 i august 2021.

Mette Touborg
/Annegrete Vallgårda

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 17. december 2020:

I forhold til indstillingens 1. at-punkt blev Kultur- og Fritidsforvaltningen anmodet om at arbejde videre med temaer til budgetseminaret på baggrund af Kultur- og Fritidsudvalgets input til temaerne.

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte indstillingens 2. og 3. at-punkt.