28. B-sag: Ansøgning om støtte til AFUKs Daghøjskole i 2020 grundet Covid-19 (2020-0887094)

Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til ansøgning om 450.000 kr. til Daghøjskolen AFUK i 2020.

Sagsfremstilling

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

  1. at Kultur- og Fritidsudvalget giver afslag på ansøgning om 450.000 kr. til Daghøjskolen AFUK i 2020, da der ikke er afsat midler til formålet på budgettet.

Problemstilling

AFUKs Daghøjskole søger Kultur- og Fritidsudvalget om 450.000 kr. i støtte i forbindelse med manglende indtægter i 2020, grundet Covid-19.

Der søges om støtte til dækning af udgifter i forbindelse et reduceret kommunalt tilskud i 2020, som følge af et formindsket elevtal, herunder formindsket deltagerbetaling samt refundering af deltagerbetaling i foråret 2020 i forbindelse med den coronarelaterede nedlukning. Hertil kom der, ifølge ansøger, også ekstra udgifter til rengøring, afspritning, værnemidler mv., hvilket samlet set har medført et betydeligt driftsunderskud for AFUKs Daghøjskole.

Der er ikke afsat midler til formålet i budget 2020.

Løsning

Der henvises til ansøgningen (bilag 1).

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

Såfremt ansøgningen imødekommes, vil forvaltningen afklare sagen og, i givet fald, i dialog med
ansøger udarbejde tilskudsaftale, som indeholder forudsætninger for tilskuddet og målbare
succeskriterier.

Mette Touborg

/Merete Evers Dewilde

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 17. december 2020:

Maria Frej, Christopher Røhl Andersen, Franciska Rosenkilde og Kim Hjerrild anmodede om, at sagen behandles som A-sag. Sagen blev behandlet efter punkt 3 (Medlemsforslag om kulturhuse).

Indstillingen om afslag blev godkendt. En status på daghøjskolerne sættes på dagsordenen for Kultur- og Fritidsudvalgets møde i marts 2021.