11. Basement - fremtidig drift fra 2021 (2020-0845329)

Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til den videre udvikling af Basement som platform for ungdomskultur.

Sagsfremstilling

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, 

  1. at Kultur- og Fritidsudvalget godkender, at Basement gøres til en permanent platform for ungekultur som følge af erfaringerne fra den toårige testperiode, og
  2. at Kultur- og Fritidsudvalget godkender, at Kultur- og Fritidsforvaltningen udarbejder et budgetnotat til overførselssagen 2020-2021 om investeringer i forbedringer af faciliteterne. 

Problemstilling

Kultur- og Fritidsudvalget (KFU) blev den 25. april 2018 forelagt to scenarier for en udviklingsindsats for Basement. Scenarie 1 var Basement som en integreret del af kulturproduktionen på Vesterbro Kulturhus, og scenarie 2 var Basement som platform for en bydækkende ungekultur.

KFU besluttede sig for scenarie 2, hvilket samtidig indebar, at de to forvaltningsenheder Kultur V og DIT:KBH i en toårig testperiode skulle arbejde sammen om at afprøve potentialet ved scenarie 2.

Desuden anmodede Kultur- og Fritidsvalget forvaltningen om at vende tilbage til udvalget med et oplæg til den fremtidige drift af Basement og finansiering af en yderligere renovering af Basement, herunder evt. med mulighed for, at stedet drives af/i samarbejde med en ekstern aktør. 

Løsning

Organisatorisk set up

Baggrunden for samarbejdet mellem Kultur V og DIT:KBH var, at Basement organisatorisk hørte ind under Kultur V, og at DIT:KBH med afsæt i drift og udvikling af de unge kulturscener på Onkel Dannys Plads og Kraftwerket/Underwerket allerede havde erfaring og en tæt kontakt med de relevante målgrupper og miljøer.

Under det indledende testarbejde vurderede Kultur- og Fritidsforvaltningen (KFF), at det var mest hensigtsmæssigt, at DIT:KBH fik hovedansvaret for udvikling og afprøvning af scenarie 2 netop på grund af enhedens direkte kontakt til de unge kulturmiljøer samt DIT:KBH's faglige kompetencer omkring scenedrift.

Kultur- og Fritidsforvaltningen (DIT:KBH) har således ,i overensstemmelse med KFU's beslutning, udført udviklingsarbejdet på Basement med udgangspunkt i en toårig plan (begyndende fra september 2018).

Opsamling på forsøgsperiode

Det første år var fokus på at knytte relevante kulturaktører, kulturmiljøer og brugergrupper direkte til udviklingen af aktiviteterne i Basement og Basements profil. Derfor var forvaltningen også fra første dag i tæt dialog med en bred kreds af kulturaktører, lokale aktører og lokale borgere (frivillige) om perspektiverne for Basement. Sammen med de relevante aktører afprøvede forvaltningen forskellige formater og profiler for arrangementer/aktiviteter, som både gav en forståelse for, hvilken profil der virker mest tiltrækkende for målgruppen (de unge), og hvilke formater der gør sig bedst i Basements rå faciliteter og mulighedsrum.

Med afsæt i erfaringerne fra første år blev der lavet et officielt og mere profileret aktivitetsprogram i testperiodens andet år for at afprøve publikumspotentialet i et bredere format. Det betyder, at der det seneste år (trods Corona) har været 119 arrangementsdage, 184 aktivitetsdage (arrangementsdage plus opsætning o. lign.)  og 50 forskellige kulturarrangører i Basement. Kulturarrangørerne har haft base i København, men forbinder ikke sig selv med særlige bydele, hvilket er i tråd med ønsket om at skabe en platform for bydækkende ungekultur. Størstedelen af aktiviteterne har været meget velbesøgte.

Af bilag 1 fremgår arrangementer og arrangører for 2019 og 2020.

Erfaringerne fra den to-årige testperiode er positive. Der er blevet skabt en velbesøgt scene for ung kultur, som samtidig har givet et stort antal arrangørgrupper, ungefællesskaber, foreninger etc. mulighed for at udtrykke sig gennem fuldstændig selvstyrede aktiviteter. Det er med andre ord lykkedes at starte Basement op som en vedkommende scene, der reelt drives af unge kulturskabere fra de mange kulturmiljøer, som har engageret sig omkring scenen. De mange miljøer, der er aktive omkring Basement, gør samtidig, at den videre udvikling hviler på et solidt fundament, og at der er potentiale for endnu mere aktivitet på Basement - og dermed et yderligere løft af ungekulturen i København.

De gode erfaringer hænger sammen med Kultur- og Fritidsforvaltningens tætte dialog med de relevante miljøer/aktører om mange forskelligartede temaer som fx praktisk brug af Basement, sparring om konceptudvikling, koordinering af aktiviteter, kommunikation etc. Aktørerne giver generelt udtryk for, at dialogen med forvaltningen og adgangen til Basement har styrket deres muligheder for at skabe ungdomskultur af høj kvalitet i København. 

Fremtidig drift af Basement

Som en del af udviklingsarbejdet med Basement har Kultur- og Fritidsforvaltningen forholdt sig til muligheden for, at en enkelt eller to kulturarrangører får hovedansvaret for aktiviteterne på Basement. Forvaltningen har i dialogen med arrangørerne vurderet, at det ikke er hensigtsmæssigt at lave aftale med én enkelt aktør, da det vil begrænse diversiteten i Basements profil og aktiviteter.

Det er på den baggrund forvaltningens vurdering, at det vil være hensigtsmæssigt at gøre den nuværende testmodel til en permanent driftsmodel for Basement. Dermed kan Basement vedvarende være en scene, hvor en mangfoldighed af ungdomskultur, unge kulturaktører og vækstlag har kort vej til at komme til udtryk. En permanent driftsmodel betyder, at Basement placeres organisatorisk under forvaltningsenheden Kultur Ø, da DIT:KBH, som har udført arbejdet med testmodellen, er en del af Kultur Ø.      

Faciliteten

KFU bevilligede den 20. december 2017 0,6 mio. kr. til forbedringer i Basement. Der er for midlerne renoveret toiletter og etableret en del af det projekterede lys og el. Derudover er der ikke foretaget forbedringer af Basement, som derfor fremstår som et råt rum. Det rå look er appellerende for mange af de aktører, der anvender Basement. Samtidig må det konstateres, at det vil være hensigtsmæssigt med forbedringer af faciliteterne, hvor der i dag er behov for sikring af kælderen, utilstrækkelig akustikregulering og udfordringer med nedsivning af regnvand. 

Yderligere viser den store interesse for aktiviteterne i Basement, at der er et potentiale i at udvide publikumskapaciteten fra 150 til 300 deltagere. En øget publikumskapacitet vil styrke vækstlagets og ungdomskulturens udviklingsmuligheder og Basements rolle som bydækkende scene for ungekultur. 

Finansieringsbehov ved yderligere renoveringer

Udgifterne til udbedring af de basale facilitetsudfordringer som sikring af kælder, akustikregulering m.m. estimeres til 2,3 mio. kr. Såfremt publikumskapaciteten udvides, estimeres udgifterne til 7 mio. kr. Den forholdsvis store udgiftsforøgelse skyldes bl.a., at Basement er placeret i en kælder, og at der derfor skal ske en udgravning til både en ekstra udgang og en handicaplift, såfremt publikumskapaciteten øges. Omvendt vil en større publikumskapacitet give kultur- og vækstlagsaktørerne mulighed for flere indtægter i forbindelse med deres aktiviteter og dermed større kapacitet til at udvikle ungdomskulturen. Der er ikke afsat midler i budgettet til udbedringer og forbedringer i Basement. 

I forhold til driften af Basement har der ikke i de to udviklingsår været afsat midler til ejendomsservice. Det vurderes, at der er behov for at afsætte 0,1 mio. kr. til rengøring, løbende syn og sikring af teknik, såfremt den nuværende model for Basement videreføres.

Forvaltningen foreslår, at der udarbejdes et budgetnotat til overførselssagen 2020-2021 om investeringer i forbedringer af faciliteterne. 

Økonomi

Denne indstilling har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser.

Videre proces

Kultur- og Fritidsforvaltningen arbejder videre i overensstemmelse med Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning.

Mette Touborg

                    /Christina Midjord

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 17. december 2020:

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte indstillingen.