17. Kapellet på Assistens Kirkegård (2020-0841373)

Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til kriterier og den videre proces for ibrugtagning af kapellet på Assistens Kirkegård.

Sagsfremstilling

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

  1. at Kultur- og Fritidsudvalget godkender at igangsætte en ansøgningsproces med henblik på at finde én eller flere aktører, der kan varetage driften af kapellet på Assistens Kirkegård, herunder at udvalget godkender kriterierne for bedømmelse af ansøgere

Problemstilling

Kultur- og Fritidsudvalget (KFU) opsagde den 13. august 2020 driftsaftalen med foreningen Kulturcentret Assistens om driften af kapellet på Assistens Kirkegård på baggrund af et ønske fra foreningen, da den var gået konkurs.

KFU besluttede den 13. august 2020 desuden at anmode Kultur- og Fritidsforvaltningen (KFF) om at afholde et aktørmøde med de lokale aktører og herefter vende tilbage til KFU i sagen.

Kulturcentret Assistens har hidtil fået stillet kapellet (Kapelvej 4) huslejefrit til rådighed, svarende til et årligt tilskud på 390.000 kr., sammen med et årligt driftstilskud på 300.000 kr. Begge dele er varige bevillinger. Foreningen har betalt forbrug, som i 2019, ifølge foreningens regnskab, var på 85.000 kr.

Løsning

KFF har i samarbejde med Nørrebro Lokaludvalg arrangeret et virtuelt aktørmøde den 4. november 2020, hvor 40-50 lokale aktører og andre interesserede deltog. Efterfølgende blev der, på baggrund af forespørgsler på mødet, udsendt ekstra materiale samt en virtuel rundvisning i kapellet (bilag 5).

Forvaltningen har efter mødet fremsendt et skema til indsendelse af idéer til brug af kapellet. De deltagende ved mødet samt øvrige interesserede har frem til den 25. november 2020 kunnet fremsende forslag.

KFF har fået tilsendt 31 forslag (bilag 1-2) fra aktører, der har ønsker til fremtidige aktiviteter i kapellet. Heraf ønsker nogle aktører selv at forestå driften - eventuelt i samarbejde med andre - mens andre byder ind med forslag uden at ønske at stå for driften.

Forslagene varierer meget, men flere temaer går igen på tværs af forslag. Dette drejer sig bl.a. om scenekunst, grønt kulturhus, galleri/kunsthus, foreningshus, formidlingscenter for kirkegården og fælles kulturhus for lokale aktører med fokus på kirkegården.

I mange af forslagene er placeringen på kirkegården tænkt ind, enten gennem den bynatur, den tilbyder, eller dens kulturelle og eksistentielle værdi. Mange foreslår desuden, at flere aktører deles om kapellet, bl.a. for at gøre det nemmere at fylde huset med aktiviteter og at skaffe den nødvendige ikke-kommercielle finansiering.

Ansøgningsproces og kriterier

Kultur- og Fritidsforvaltningen foreslår, at der igangsættes en ansøgningsproces med henblik på at finde én eller flere nye aktører til huset. Det foreslås, at KFU i udvægelsen af aktør(er) lægger vægt på formål og indhold (40 %), økonomi (30 %) og organisation (30 %). Hvis udvalget kan godkende dette, lægger forvaltningen kriterierne til grund i en kommende indstilling af ansøgere. Det skal bemærkes, at Kultur- og Fritidsudvalget står frit i valget af aktør indenfor udvalgets område.

Formål og indhold
Ansøger skal beskrive sit overordnede formål, og hvorledes bygningen og lokalområdet bringes i spil i forhold til formålet, aktivitetsindholdet og -niveauet, herunder antal arrangementer/åbningsdage og forventet antal besøgende. Det forudsættes, at der skal være tale om kulturelle formål inden for rammerne af kommunalfuldmagten, altså et indhold, som kommunen lovligt vil kunne drive.

Økonomi

Ansøger skal opsætte et budget og redegøre for sikkerheden af indtægts- og udgiftsposter. Ekstern finansiering skal dokumenteres. Det forudsættes, at budgettet balancerer med det kommunale tilskud (300.000 kr. årligt), og at alle udgifter, herunder forbrugsafgifter, afholdes inden for rammerne af driftsbudgettet. Ansøger skal redegøre for sine momsforhold.

Organisation
Ansøger skal redegøre for sin organisatoriske opbygning, herunder hvilken governance, der er omkring organisationen (fx. bestyrelse, generalforsamling og medlemmer). Ansøger skal beskrive, hvilke erfaringer/forudsætninger ansøger har for at drive stedet. Forvaltningen vil lægge vægt på dokumentation for enkeltpersoners engagement i projektet.

Ansøgningsprocessen forventes at kunne gennemføres, således at KFU kan tage endelig stilling til en ibrugtagning den 17. marts 2021. En ny bruger forventes at kunne ibrugtage kapellet i april 2021.

Rammer for ibrugtagning

Som det fremgår af bilag 3, er Assistens Kirkegård fredet, og kapellet er klassificeret med en høj grad af bevaringsværdighed. Dette sætter visse rammer for ibrugtagningen, og ifølge fredningen skal kapellet anvendes til "museale formål, dvs. at begravelses-, kultur-, personal- og kunsthistoriske interesser skal være det primære."

En ny ibrugtagning skal godkendes af Teknik- og Miljøforvaltningen og eventuelt fredningsnævnet.

Rydning og klargøring til ny ibrugtagning

KFF har siden KFU's beslutning den 13. august 2020 været i dialog med kurator for konkursboet for Kulturcentret Assistens og Københavns Ejendomme med henblik på en rydning af kapellet og klargøring til ny ibrugtagning. Som det fremgår af den virtuelle rundvisning (bilag 5), indeholder kapellet stadig en stor mængde efterladt inventar. Rydningen af dette samt klargøring til ny ibrugtagning forventes at kunne gennemføres i januar og februar 2021.

Det er KFF's vurdering, at midlertidig brug af kapellet ikke er relevant, da perioden fra endelig klargøring til en ny bruger forventes at kunne ibrugtage kapellet, er for kort.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

Hvis Kultur- og Fritidsudvalget godkender indstillingen, vil forvaltningen annoncere efter ansøgninger. Forvaltningen forventer, at ansøgningerne kan forelægges udvalget den 17. marts 2021.

 

Mette Touborg

  /Merete Evers Dewilde

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 17. december 2020:

Kultur- og Fritidsudvalget drøftede sagen.

Kultur- og Fritidsforvaltningen blev anmodet om at arbejde videre med sagen på baggrund af udvalgets drøftelser og tilkendegivelser og at vende tilbage til Kultur- og Fritidsudvalget med en procesplan for det videre arbejde.