8. Driftsaftale for Sjællandsgade Bad (2020-0209747)

Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til driftsaftale for Sjællandsgade Bad i perioden 2021-2024.

Sagsfremstilling

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

  1. at Kultur- og Fritidsudvalget godkender driftsaftale for Sjællandsgade Bad i perioden 2021-2024, jf. bilag 1.

Problemstilling

Sjællandsgade Bad er en gammel, fredet badeanstalt, som ejes af Københavns Kommune. Siden 2013 har den frivillige forening, Foreningen Sjællandsgade Bad, drevet badekulturhus i ejendommen.

Med budget 2021 blev bevillingen til drift af offentligt bad og kulturel, social og sundhedsmæssig virksomhed i Sjællandsgade Bad fornyet. Kultur- og Fritidsforvaltningen skal derfor indgå en driftsaftale med Foreningen Sjællandsgade Bad om drift af badet i perioden 2021-2024. Kultur- og Fritidsudvalget forelægges driftsaftalen til godkendelse.

Løsning

Foreningen Sjællandsgade Bad er en almennyttig forening, der samarbejder med institutioner og foreninger i lokalområdet om kulturelle, integrationsfremmende samt sociale og sundhedsmæssige aktiviteter. Foreningen arrangerer blandt andet børnebad, fodbad og fællessang, croquis, saunagus, midnatsbad, hjemløsebad og queer sauna.

Københavns Kommune stiller ejendommen Sjællandsgade Bad til rådighed for foreningen. Med budget 2021 blev der afsat en bevilling på 2,04 mio. kr. årligt i årene 2021-2024 til drift af badet. En andel af bevillingen anvendes til at afholde forvaltningens udgifter til leje, forbrug og administration. Den resterende andel af bevillingen udbetales som driftstilskud til foreningen, som på frivillig basis varetager den daglige drift af stedet som badeanstalt og kulturelt mødested.

Forvaltningen har i dialog med Sjællandsgade Bad udarbejdet en driftsaftale for perioden 2021-2024, som indeholder forudsætninger for tilskuddet og målbare succeskriterier (bilag 1). Dele af aftalen uddybes i det nedenstående.

Aftalen indgås med forståelse for, at coronasmittens udvikling og medfølgende restriktioner kan have indvirkning på målopfyldelsen.

Driftstilskud til Sjællandsgade Bad

Bevillingen til Sjællandsgade Bad indeholder husleje, forbrug, administration og driftstilskud til badet. Budget til husleje, forbrug og administration i den kommende aftaleperiode (2021-2024) udgør 1.488.000 kr. årligt og driftstilskuddet 600.000 kr. (p/l 2020).

Den andel af bevillingen, som ikke anvendes til husleje, forbrug og administration, udbetales som driftstilskud til badet.

Foreningen Sjællandsgade Bad gør i vedhæftede følgebrev (bilag 2) opmærksom på, at det hidtidige driftstilskud ikke modsvarer det nuværende aktivitetsniveau i badet. Sjællandsgade Bad har siden sin opstart i 2012 udvidet åbningstiden betragteligt, hvilket kræver et større antal aktive frivillige og øget behov for ansatte til administration og frivilligkoordinering. Med indgåelse af driftsaftalen for 2021-2024 vil Sjællandsgade Bads forpligtigelse til at opfylde Københavns Kommunes arbejdsklausul blive indskærpet, hvilket medfører øgede lønudgifter for badet.  

Driftstilskuddet for 2021-2024 tager højde herfor. Der er tale om en stigning i driftstilskuddet til 600.000 kr. årligt som følge af P/L regulering samt ændret moms- og administrationspraksis.

Fordelingen fremgår af tabel 1.

Tabel 1 – Udgifter til drift af Sjællandsgade Bad

(1.000 kr. – 2020 p/l)

2021

2022

2023

2024

I alt

Udgifter til husleje, forbrug og administration

1.488

1.488

1.488

1.488

5.952

Driftstilskud til foreningen

600

600

600

600

2.400

Udgifter i alt

2.088

2.088

2.088

2.088

8.352

Udgiften finansieres af bevillingen på 2,04 mio. kr. årligt i 2021-2024 samt positivliste momskompensation på 0,048 mio. kr.

Sjællandsgade Bad oplyser, at foreningen med et driftstilskud på 600.000 forventer et underskud på 177.000 kr. i 2021, da der ikke er finansiering til et fast tilbud om bad for hjemløse. Sjællandsgade Bads egenkapital kan dække underskuddet i 2021 (bilag 3). 

Bad for hjemløse

Inden for rammerne af det bevilligede driftstilskud på 600.000 vil Sjællandsgade Bad tilbyde bad for hjemløse fire timer ugentligt i samarbejde med foreningen GraceKBH (værested under Blå Kors Danmark) frem til udgangen af februar 2021.

Sjællandsgade Bad har tidligere haft et fast tilbud om bad til hjemløse. Tilbuddet blev etableret i samarbejde med en medarbejder fra den boligsociale gadekontakt under Socialforvaltningen og er fortsat gennem samarbejde med væresteder og herberger. I 2020 modtog Sjællandsgade Bad paragraf 18 midler til at ansætte en projektmedarbejder i tre måneder. 

Sjællandsgade Bads visionsstrategi 2021-2024 (bilag 4) beskriver badets fokus på at varetage et socialt ansvar ved at tilbyde bade- og saunafaciliteter til målgrupper, der ellers ikke ville komme i badet.

Foreningen Sjællandsgade Bad har oplyst, at foreningerne vil fortsætte med at tilbyde hjemløsebad, men at etablering af et decideret fast tilbud om hjemløsebad forudsætter, at der på sigt opnås ekstern finansiering til dette.

Sjællandsgade Bad drives hovedsageligt af frivillige, som ikke har formelle kompetencer til socialfagligt arbejde. Øget hjemløsebad forudsætter derfor, at der ansættes en person med socialfaglige kompetencer til at lede badet. Ligeledes øger hjemløsebad udgifterne til rengøring af badet. Sjællandsgade Bad estimerer, at de med en særskilt finansiering på 364.500 kr. årligt kan etablere et fast tilbud om hjemløsebad, herunder deltidsansættelse af socialfaglig bademester.

Vedligehold af ejendommen

Sjællandsgade Bad gør opmærksom på, at der er et stort behov for vedligehold af ejendommen, herunder især rør, ventilation og vinduer.

KEID har til Kultur- og Fritidsforvaltningen oplyst, at der ikke har været bygningssyn på ejendommen. Et bygningssyn er nødvendigt for at fastslå det endelige vedligeholdelsesbehov. KEID estimerer umiddelbart, at vedligehold af rør, ventilation og vinduer vil koste 2-3 mio. kr.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

Såfremt Kultur- og Fritidsudvalget godkender indstillingen, vil Kultur- og Fritidsforvaltningen underskrive driftsaftalen med Foreningen Sjællandsgade Bad.

 

Mette Touborg

  / Merete Evers Dewilde

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 17. december 2020:

Følgende repræsentanter fra Sjællandsgade Bad havde inden behandlingen af punktet foretræde for udvalget om sagen:

  • daglig leder Sofie Neergaard
  • bestyrelsesformand Rie Ljungmann

Der blev begæret afstemning om et forslag om, at Sjællandsgade Bad bevilges et tilskud på 200.000 kr. i 2021 med henblik på at dække underskuddet i 2021; kassemæssig dækning anvises på Kultur- og Fritidsudvalgets disponible midler.

Et flertal (Jens Kjær Christensen, Karina Vestergård Madsen, Jonas Bjørn Jensen, Henrik Appel Esbensen, Maria Frej, Kim Hjerrild og Franciska Rosenkilde) stemte for forslaget.

Et mindretal (Christopher Røhl Andersen, Flemming Steen Munch og Kasandra Behrndt-Eriksen) stemte imod.

Forslaget blev således godkendt.

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte herefter forvaltningens indstilling.

Jonas Bjørn Jensen, Henrik Appel Esbensen, Maria Frej, Kim Hjerrild, Franciska Rosenkilde, Karina Vestergård Madsen, Jens Kjær Christensen, Flemming Steen Munch og Christopher Røhl Andersen ønskede følgende tilført beslutningsprotokollen: ”Vi stiller os uforstående overfor kravet om at omsætning på fx merchandise, sæbe og andet folk bruger i forbindelse med deres besøg i Sjællandsgade bad maks må være 100.000 kr. årligt. Vi har svært ved at se det konkurrenceforvridende i, at en badeanstalt fx sælger sæbe eller muleposer.
Vi tilslutter os aftalen, fordi den skal være på plads inden udgangen af året. Men ønsker samtidig at forfølge det her spørgsmål med en evt. tillægsaftale som bløder op på det her.”