18. Halvårlig status for halinspektørordningen og trygheden på idrætsanlæg med og uden halinspektører (2020-0129015)

Kultur- og Fritidsudvalget forelægges halvårlig status på halinspektørernes arbejde samt status på tryghed og uroskabende adfærd i idrætshaller med og uden halinspektører.

Sagsfremstilling

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

  1. at Kultur- og Fritidsudvalget tager nedenstående halvårsstatus på halinspektørernes arbejde og status på tryghed og uroskabende adfærd i idrætshaller uden halinspektører til efterretning.

Problemstilling

På Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 5. december 2019 besluttede udvalget, at Kultur- og Fritidsforvaltningen skal udarbejde en halvårlig status på halinspektørernes arbejde samt status på tryghed og uroskabende adfærd i idrætshaller uden halinspektører til forelæggelse for Kultur- og Fritidsudvalget.

Løsning

Status på halinspektørordningen

Den 1. januar 2020 startede halinspektørordningen i Bellahøjhallerne, Sundby Idrætspark, Ryparken Idrætsanlæg og Vanløsehallerne. Vanløsehallerne blev med beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 24. september 2020 trukket ud af halinspektørordningen. Vanløsehallerne indgår derfor i denne halvårsstatus på halinspektørordningen, men vil fremadrettet ikke indgå.  

Forvaltningen har været i dialog med brugerbestyrelserne på de fire idrætsanlæg i forhold til deres oplevelser med brug af idrætsanlæggene efter ansættelsen af halinspektører. Samstemmende er tilbagemeldingen fra brugerne, at de oplever en væsentlig forøgelse af trygheden ved brug af idrætsfaciliteterne, et højt serviceniveau og et godt samarbejde.  

Citater fra brugerne lyder blandt andet: "Der er en behagelig atmosfære nu, som halinspektørerne er med til at skabe. Man har lyst til at komme der, og man føler sig godt taget imod." "Det er rart, at der er nogen om aftenen, som runderer i faste intervaller, og som henvender sig til personer, der ikke har ærinde på anlægget. Det skaber tryghed." "De unge trænere føler sig mere trygge nu, hvor der er voksne på anlægget, som de kan henvende sig til." "Det er godt at vide, at der er nogen til at hjælpe vores børn og unge, hvis de skulle blive generet af uvedkommende i hallen, men vi har ikke oplevet det siden halinspektørerne kom tilbage."

SSP meddeler, at der tidligere har været konkrete sager omkring idrætsanlæggene, men at der i det seneste år, hvor der er blevet tilknyttet halinspektører har været meget roligt uden de store udfordringer. Det er dog ikke muligt at konkludere, hvorvidt det skyldes tilstedeværelse af personale eller den specielle COVID-19 situation, der har medført mindre aktivitet og synlighed af unge på gaden og ved lokationer.

Bydelsenhederne er meget tilfredse med halinspektørordningen, som de oplever har skabt tryghed, ro og mindre hærværk på lokationerne. Bydelsenhederne oplever, at de får markant færre klager, ligesom de oplever, at brugerne er mere positive, og at samarbejdet kører bedre end hidtil. Vurderingen er, at man med halinspektørordningen ikke nødvendigvis fjerner antallet af utryghedsskabende episoder, men at man skærmer brugerne, og man kan undgå, at situationer eskalerer. Dog fremhæves det, at der er markant færre brugere i ydertimerne. Dette vil der blive fulgt op på i næste status til udvalget.

Forvaltningen benytter systemet Microbizz til at registrere utryghedsskabende hændelser på anlæggene. I perioden fra 1. januar til 31. oktober 2020 er der i alt indberettet 18 utryghedsskabende hændelser på de fire idrætsanlæg med halinspektører.

  • Bellahøjhallerne: fire episoder med utryghedsskabende adfærd og et tilfælde af hærværk
  • Ryparken Idrætsanlæg: to tilfælde af hærværk og en episode med trusler
  • Sundby Idrætspark: fire episoder med utryghedsskabende adfærd, fire tilfælde med hærværk og en i kategorien "andet"
  • Vanløsehallerne: en episode med utryghedsskabende adfærd

Tallene skal ses i perspektiv af, at 2020 grundet COVID-19 har været et særligt år, hvor anlæggene i længere perioder har været helt eller delvist lukkede for aktivitet.

Med forbehold for den særlige situation med nedlukningen grundet COVID-19 midt i perioden, er det således forvaltningens vurdering, at de ansatte halinspektører har sikret en større grad af tryghed og tilfredshed for brugerne.

Der er afholdt to moduler i kompetenceforløbet for halinspektørerne med temaerne "Konflikthåndtering" og "Tryghed i samarbejde med netværk og lokale aktører". Tredje modul afvikles januar 2021 med temaet "Beredskab og førstehjælp".

Med Budget 2021 blev der afsat 6,1 mio. kr. i 2021-2024 til en delt halinspektørordning i Hal C og Sundbyøsterhallerne. Halinspektørerne i Hal C og Sundbyøsterhallerne starter primo januar 2021, og vil blive del af kompetenceforløbet for de øvrige halinspektører. Halvårlig status på Hal C og Sundbyøsterhallerne vil blive forelagt udvalget på lige vis som de tre andre anlæg med halinspektører.

Status på trygheden på idrætsanlæg med og uden halinspektører

Forvaltningen har siden sommeren 2019 benyttet systemet Microbizz til at registrere utryghedsskabende hændelser på forvaltningens lokationer.

Data fra Microbizz viser, at der i perioden fra den 1. november 2019 til den 31. oktober 2020 i alt er registreret 271 utryghedsskabende hændelser på 37 idrætsanlæg. Hændelserne er af meget forskellig karakter og dækker bredt fra hærværk og utryghedsskabende tilstedeværelse til trusler og fysisk vold.

Ud af de samlede antal hændelser har 102 fundet sted i Nørrebrohallen, hvor der hen over vinteren 2019-2020 var udfordringer med en utryghedsskabende ungegruppe. Udvalget blev særskilt orienteret om sagen den 5. februar 2020 via portalen. En intensiv indsats fra KFF-medarbejdere i samarbejde med SSP-parterne fik ro på situationen, og der har efterfølgende kun været få hændelser.

Over halvdelen af de 37 idrætsanlæg har ikke registreret utryghedsskabende hændelser. 7 anlæg har indberettet mere end 10 hændelser i perioden. Forvaltningen har skærpet fokus på trygheden på de 7 anlæg.

Der er markant flest indberetninger af hændelser, som er på et lavere trusselsniveau (utryghedsskabende tilstedeværelse og hærværk) end hændelser kategoriseret som trusler og fysisk vold, som er under 3% af de samlede indberetninger.

Data fra Microbizz viser yderligere, at der opstår markant flest hændelser i de kolde måneder fra december til februar, ligesom der er flest hændelser i eftermiddags- og aftentimerne.

Det bør bemærkes, at perioden for status på hændelser på alle anlæg afviger fra perioden for status på anlæg med halinspektører. Årsagen er, at halinspektørerne først startede pr. 1. januar 2020.

Det skal yderligere bemærkes, at data fra Microbizz er behæftet med en vis usikkerhed, da der fra anlæg til anlæg er forskellige metodikker i forhold til indberetning i systemet. Der pågår i den kommende tid en proces, der skal kvalificere brugen af Microbizz og sikre en endnu mere ensartet indberetning i systemet.

Tallene skal dertil læses med det forbehold, at 2020 har været et særligt år på grund af Covid-19, hvor anlæggene i længere perioder har været helt eller delvist lukkede for aktivitet. Da Microbizz først i 2019 blev taget i brug til at registrere utryghedsskabende hændelser, foreligger der ikke tal til at sammenligne med fra andre år.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

Forvaltningen forelægger udvalget status på halinspektørernes arbejde samt på tryghed og uroskabende adfærd i idrætshaller uden halinspektører på udvalgsmøderne i juni og i december. 

Status indeholder indberettede hændelser samt uddybende information om eventuelle større episoder på anlæggene. For haller med halinspektører indgår yderligere vurderinger fra brugerbestyrelserne, SSP samt de lokale enheder. I juni forelægges ligeledes resultatet af en spørgeskemaundersøgelse blandt brugerne af anlæggene med halinspektører.

Mette Touborg

                                                                                       /Thomas Bach

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 17. december 2020:

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte indstillingen.