12. Ingerslevsgade 44 – Kulturkvadratmeter i Kødbyen (2020-0853094)

Kultur- og Fritidsudvalget orienteres om forvaltningens arbejde med at finde en aktør til anvendelse af ejendommen Ingerslevsgade 44, og skal på den baggrund tage stilling til anvendelsen af lejemålet.

Sagsfremstilling

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

  1. at Kultur- og Fritidsudvalget tager orientering om dialog med mulige aktører til ejendommen Ingerslevsgade 44 til efterretning.
  2. at Kultur- og Fritidsudvalget godkender, at Kultur- og Fritidsforvaltningen meddeler Københavns Ejendomme, at forvaltningen ikke ønsker at forlænge den eksisterende lejeaftale og derved overdrager ejendommen den 31. december 2020.

Problemstilling

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på sit møde den 24. september 2020, at forvaltningen skulle arbejde videre med at finde en aktør, som forvaltningen kan indgå brugsaftale med for ejendommen Ingerslevsgade 44 pr. 1. januar 2021.

Løsning

Den 24. september 2020 besluttede Kultur- og Fritidsudvalget at forlænge den nuværende reservationsleje for ejendommen Ingerslevsgade 44 frem til den 31. december 2020. Forlængelsen har haft til formål at give forvaltningen tid til at undersøge, om det er muligt at finde en kulturel aktør, der kan anvende ejendommen til lovlige kommunale aktiviteter.

For at imødekomme Kultur- og Fritidsudvalgets ønske om en omkostningsneutral og midlertidig anvendelse af ejendommen, og for at overholde de lovmæssige krav for anvendelse af kommunale lejemål, har forvaltningen opstillet følgende kriterier for indgåelse af en brugsaftale:

  • Ejendommen skal anvendes til aktørens lovlige kommunale aktiviteter.
  • Ejendommen må ikke anvendes til kommercielle aktiviteter.
  • Bruger skal selv dække alle udgifter forbundet med lejemålet.
  • Aftalen er som udgangspunkt begrænset til to år.

På denne baggrund har forvaltningen været i dialog med fire potentielle aftaleparter. Ingen af aftaleparterne lever op til alle kriterier, KFU drøftede 24. september 2020.

Warehouse 9 (W9)

W9 er et LGBTQ-performancested, der fungerer som platform for queer- og transpersoner. W9’s vision er at skabe identitet og community for miljøet gennem kulturelle aktiviteter og kunstprojekter, som sigter på social intervention og politisk debat gennem arrangementer og tilbagevendende aktiviteter for queer- og transmiljøet.

W9 benytter i dag en del af en ejendom på Halmtorvet, der som led i taskforcearbejdet skal kommunaliseres og der skal udstedes en brugsaftale til W9. Brugsaftaler har normalt et opsigelsesvarsel på 6 måneder, hvilket gør det bl.a. muligt for W9 at fraflytte lejemålet med kortere varsel end de 18 måneder, der gælder for W9s erhvervslejekontrakt. Hvis W9 fraflytter sit nuværende lejemål, kan forvaltningen anvende det til andet lovligt kommunalt formål eller opsige lejemålet. W9 modtager tilskud til sine aktiviteter fra Kultur- og Fritidsudvalget.

W9 kan overtage Ingerslevsgade 44 umiddelbart efter kommunaliseringen af deres nuværende lejemål og når en brugsaftale er på plads, hvilket vil være primo 2021. W9 forudsætter at en brugsaftale, vil gælde minimum tre år med mulighed for forlængelse. W9 har ikke tidsbegrænsning på sit nuværende lejemål.

Dansehuset 44

Forvaltningen har modtaget ansøgning fra sammenslutningen Dansehuset 44 om etablering af Dansehuset 44 i ejendommen (bilag 1). Ansøger beskriver, at man ønsker at benytte ejendommen med en vision om at skabe et åbent hus for dans og bevægelse for børn og unge. Hertil kommer, at ejendommens køkken kan anvendes til et samarbejde om mad og krop.

Dansehuset 44 er en sammenslutning af 6-7 aktører, der har til hensigt at stifte en almennyttig forening til drift af ejendommen og til at udføre folkeoplysende aktiviteter i den. Af ansøgningen fremgår støtteerklæringer fra aktører, der ønsker at være del af Dansehuset 44. Forvaltningen bemærker, at kun to af aktørerne, der ønsker at være del af projektet pt. er godkendt som folkeoplysende foreninger. På baggrund af ansøgningen vurderer forvaltningen, at de øvrige aktører i dag er kommercielle.

Da foreningen ”Dansehuset 44” endnu ikke er dannet, er det, på baggrund af den fremsendte ansøgning, ikke muligt for forvaltningen at foretage en endelig vurdering af, hvorvidt foreningens vedtægter og aktiviteter kan rummes indenfor et lovligt kommunalt formål, og om foreningens økonomi kan understøttes gennem udelukkende at benytte ejendommen til lovlige kommunale aktiviteter. Forvaltningen vurderer, at det ikke er muligt at lave den endelige vurdering og indgå en brugsaftale med Dansehuset 44 før 1. januar 2021.

Herudover stiller Dansehuset 44 som forudsætning for at kunne indgå brugsaftale for Ingerslevsgade 44, at aftalen vil gælde minimum tre år med mulighed for forlængelse. 

Arla Madhus

Forvaltningen har været i dialog med Arla om muligheden for at etablere et madhus i lejemålet. I den indledende henvendelse fremgik det, at madhuset skulle etableres i samarbejde med Arla Fonden. I den efterfølgende dialog har Arla dog oplyst, at en mulig samarbejdsaftale skulle indgås med virksomheden Arla AMBA og ikke Arla Fonden. På den baggrund er det forvaltningens vurdering, at det ikke er muligt at realisere samarbejdet inden for de eksisterende juridiske rammer for anvendelse af et kommunalt lejemål. Arla er informeret om forvaltningens vurdering og har den 20. november 2020 svaret forvaltningen, at man har forståelse for vurderingen.

Forvaltningen forventer, at Arla vil kontakte KEID med en interessetilkendegivelse i forhold til at indgå en erhvervslejekontrakt for ejendommen.

Socialforvaltningen (Social HUB)

Forvaltningen har modtaget en uformel forespørgsel fra Socialforvaltningen om muligheden for at indgå i et samarbejde om etableringen af en ”Social HUB” i lejemålet. Forslaget går på at etablere et fælles hus med fokus på at løse sociale udfordringer i et samarbejde mellem forskellige aktører på socialområdet, kultur- og fritidsområdet og civilsamfundet m.fl.. Socialforvaltningen har oplyst, at forvaltningen forventer at kunne prioritere midler til at dække udgifter forbundet med etablering og drift af huset.

Kultur- og Fritidsforvaltningen har på baggrund af Socialforvaltningens forespørgsel kontaktet KEID og undersøgt muligheden for at videregive brugsretten til Socialforvaltningen. KEID har oplyst, at dette ikke er muligt indenfor den eksisterende huslejemodel. En realisering af projektet vil dermed kræve, at Kultur- og Fritidsforvaltningen opsiger lejemålet, og at Socialforvaltningen efterfølgende indgår standardlejeaftale med KEID om brug af ejendommen.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

Såfremt Kultur- og Fritidsudvalget godkender indstillingen, vil forvaltningen meddele Københavns Ejendomme, at Kultur- og Fritidsforvaltningen fraflytter ejendommen den 31. december 2020, hvorefter det forventes, at Københavns Ejendomme udbyder ejendommen.

Mette Touborg

                                                      /Aravni Jakobsen

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 17. december 2020:

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede, at lejeaftalen af Ingerslevsgade 44 ophører pr. 31. december 2020.

Kultur- og Fritidsudvalget anmodede Kultur- og Fritidsforvaltningen om, i samarbejde med Københavns Ejendomme og Indkøb og Socialforvaltningen, at arbejde for at der indgås en 2-årig aftale med Socialforvaltningen om Ingerslevsgade 44. Kultur- og Fritidsudvalget, Socialudvalget og Økonomiudvalget orienteres om denne aftale.

Kultur- og Fritidsforvaltningen blev endvidere anmodet om at arbejde videre for at Ingerslevsgade 44 fra primo 2023 kan anvendes til indfrielse af mad- og måltidsstrategien mv.