16. Status på forsøg med partnerskaber i Kulturhus Indre By (2020-0879658)

Kultur- og Fritidsudvalget orienteres om status på forsøg med partnerskabsmodel i Kulturhus Indre By.

Sagsfremstilling

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

  1. at Kultur- og Fritidsudvalget tager status på forsøg med partnerskabsmodel i Kulturhus Indre By til efterretning.

Problemstilling

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte den 11. april 2019, at Kultur- og Fritidsforvaltningen over en toårig periode afprøver model for partnerskaber i Kulturhuset Indre By. Prøveperioden løber fra den 1. maj 2019 til den 30. april 2021. Forud for denne beslutning besluttede Kultur- og Fritidsudvalget på mødet den 6. december 2018, at partnerskaber ville blive etableret omkring et overordnet tema om bæredygtighed og fællesskaber.

Kultur- og Fritidsudvalget gives i det følgende en status på forsøget med partnerskabsmodellen.

Løsning

Kultur- og Fritidsforvaltningen har afsøgt en række forskellige partnerskabsmodeller i Kulturhus Indre By.

Indledende afsøgning af samarbejdspartnere

I den sag, som Kultur- og Fritidsudvalget blev forelagt den 11. april 2019 omtaltes en række aktører, som Kultur- og Fritidsforvaltningen så et potentiale i at etablere samarbejder med. Denne dialog mundede imidlertid ikke ud i et mere formaliseret partnerskab, og som konsekvens heraf afsøgte Kultur- og Fritidsforvaltningen nye veje for partnerskaber fra december 2019.

Arbejdet med at etablere partnerskaber blev midlertidigt afbrudt, da alle kultur- og fritidsinstitutioner lukkede ned i marts 2020 som respons på coronasituationen. Den usikre situation for mange aktører har desuden vanskeliggjort opstart af et nyt samarbejde, og det har forsinket afprøvningen af en partnerskabsmodel således, at der på nuværende tidspunkt endnu ikke er indgået et partnerskab.

Midlertidigt samarbejde med Think.dk

Den 10. september 2020 orienterede Kultur- og Fritidsforvaltningen Kultur- og Fritidsudvalget om status på partnerskaber i Kulturhuset Indre By, hvor der redegøres for status for arbejdet med partnere, herunder samarbejdet med græsrodsforeningen Think.dk, der har til formål at fremme en bæredygtig omstilling af samfundet gennem en række kulturelle arrangementer. Siden orienteringen er denne aftale annulleret, og der er i dag kun aftaler med Think.dk om brug af lokaler til en række offentlige kulturarrangementer.

Udviklingen af Kulturhus Indre By

Kultur- og Fritidsforvaltningen har i oktober og i november 2020 været i dialog med Indre By Lokaludvalg om udviklingen af Kulturhus Indre By. Denne dialog vil fortsætte på en række fællesmøder i løbet af 2020 - 2022, hvor både Indre By Lokaludvalg og Kultur- og Fritidsforvaltningen deltager.

Foreningen Nordic Community

Kulturhus Indre By har desuden afprøvet et partnerskab med foreningen Nordic Community, der har til formål at løse kulturelle, sociale og miljømæssige udfordringer gennem events og opbygning af fællesskaber. Foreningen er som partner mest interesseret i at forpagte caféen i Kulturhuset Indre By, og være med til at modne caféen og cafétilbuddet mod et kommende markedsudbud gennem en midlertidig caféforpagtning. Caféen i Kulturhuset Indre By er pt. lukket pga. renovering.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser. 

Videre proces

Kultur- og Fritidsforvaltningen bortforpagter caféen i Kulturhuset Indre By på en midlertidig aftale med Nordic Community.

Kultur- og Fritidsforvaltningen fortsætter arbejdet med at søge efter og inddrage kulturelle aktører i Kulturhuset Indre By. Samtidig afholdes jævnlige møder i løbet af forsøgsperioden med deltagelse af Indre By Lokaludvalg.

Kultur- og Fritidsforvaltningen vender tilbage til Kultur- og Fritidsudvalget efter udgangen af april med evaluering på afprøvningen af partnerskaber i Kulturhuset Indre By og forslag til fremtidig profil og indhold i kulturhuset.

Mette Touborg

  /Christina Midjord

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 17. december 2020:

Kultur- og Fritidsudvalget tog status til efterretning og anmodede samtidig om, at Kultur- og Fritidsforvaltningen i nødvendigt omfang vender tilbage til udvalget i sagen.  

Sagen indgår herudover i den kommende temadrøftelse om kulturhusene.