30. B-sag: 2. sag om bevillingsmæssige ændringer 2020 og godkendelse af eksterne tilskud (2020-0146136)

Borgerrepræsentationen søges om en række bevillingsmæssige ændringer af teknisk karakter.
Kultur- og Fritidsudvalget skal godkende modtagelse af bevilgede tilskud fra eksterne tilskudsgivere.

Sagsfremstilling

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

  1. at Kultur- og Fritidsudvalget godkender, at der foretages bevillingsmæssige ændringer med en nettoeffekt på -11,1 mio. kr. på service og -0,3 mio. kr. på anlæg på Kultur- og Fritidsudvalgets bevillinger i 2020, jf. bilag 1.
  2. at Kultur- og Fritidsudvalget godkender modtagelse af de eksterne tilskud, jf. bilag 2.
  3. at Kultur- og Fritidsudvalget tager til efterretning, at der er gennemført administrative omplaceringer, jf. bilag 3.
  4. at Kultur- og Fritidsudvalget godkender, at de tekniske bevillingsmæssige ændringer på Kultur- og Fritidsudvalgets område mellem bevillingsområder og udvalg samt korrektioner af indtægts- og udgiftsbudget vedrørende eksternt finansierede projekter indgår i den samlede sag til Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen om bevillingsmæssige ændringer.

Problemstilling

Når der sker ændringer i udvalgenes bevillinger som følge af, at der overføres budget mellem
fagudvalg eller inden for udvalgenes egne bevillinger, skal det godkendes af fagudvalg,
Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.

Løsning

For at reducere antallet af politiske sager om bevillingsmæssige ændringer samles alle administrative og tekniske bevillingsændringer, som udelukkende er af teknisk karakter, i sager om
bevillingsmæssige ændringer. Bevillingsmæssige ændringer med reelt politisk indhold eller af mere
principiel karakter mv. skal forelægges udvalgene og Borgerrepræsentationen i særskilte sager.
De enkelte fagudvalg skal fire gange årligt behandle sager om bevillingsmæssige ændringer inden
for deres områder. Herefter samles fagudvalgenes bidrag af Økonomiforvaltningen og forelægges
Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen. Dette er årets anden sag om bevillingsmæssige
ændringer i 2020.

Der sondres mellem forskellige typer af bevillingsmæssige ændringer:

• bevillingsmæssige omplaceringer mellem fagudvalg og omplaceringer inden for udvalgene
(bilag 1)
• eksterne tilskudsbevillinger (bilag 2)
• administrative omplaceringer inden for fagudvalgene (bilag 3).

Bevillingsmæssige ændringer mellem eller inden for fagudvalg

Bevillingsmæssige ændringer mellem fagudvalg sker, hvis der overføres budgetmidler fra et
fagudvalg til et andet, f.eks. overførsel af anlægsmidler til Byggeri København fra Kultur- og
Fritidsforvaltningen i forbindelse med igangsættelse af anlægsprojekter.

Bevillingsmæssige omplaceringer inden for fagudvalg kan f.eks. være, hvis der skal bevilliges
yderligere indtægtsbevilling til en aktivitet i en enhed.

Der foretages bevillingsmæssige ændringer i Kultur- og Fritidsudvalgets budget 2020 som anført i
bilag 1.

Eksterne tilskud
Kultur- og Fritidsudvalget forelægges en oversigt over eksterne tilskud til godkendelse, jf. bilag 2.
Eksterne tilskud, der kan have særskilt politisk interesse, vil blive fremlagt i selvstændige indstillinger.

Administrative omplaceringer
Administrative omplaceringer indenfor udvalg kan f.eks. være flytning af budget mellem enkelte konti eller enheder inden for samme forvaltning og på samme bevilling.
Cirkulæret for budgetopfølgning 2020 foreskriver, at administrative omplaceringer inden for udvalgets bevillinger forelægges Kultur- og Fritidsudvalget til orientering, jf. bilag 3.

Økonomi

Effekten af de bevillingsmæssige ændringer på Kultur- og Fritidsudvalgets budget 2020 fremgår af
tabel 1. Eksterne tilskud er inkluderet og fremgår også selvstændigt af tabel 2.

Tabel 1: Effekten af bevillingsmæssige ændringer på Service i 2020 (i mio. kr.)

Type ændring

 

Service

Anlæg

Ikke varige ændringer

Udgifter

-9,5

-0,3

Indtægter

-1,9

0

Netto

-11,4

-0,3

Varige ændringer

Udgifter

0,3

0

Indtægter

0

0

Netto

0,3

0

I alt

 

-11,1

-0,3

Der er sket følgende bevægelser:

Service

Udover en række eksterne tilskud udgøres de største bevægelser af en nedjustering af budgetterne som følge af en lavere pris- og lønudvikling fra 2019 til 2020, Nedjusteringen for Kultur- og Fritidsforvaltningen beløber sig til -8,6 mio. kr.

På grund af udbrud af corona-virus er en lang række arrangementer udskudt. Dette gælder også EM 2020 i herrefodbold, som skulle være afviklet i sommeren 2020, men som nu er udskudt til 2021. Kultur- og Fritidsforvaltningen har modtaget bevilling på 1,2 mio. kr. til afvikling af en række arrangementer i forbindelse med turneringen, som tilbageføres til Kassen. Efterfølgende vil Kultur- og Fritidsforvaltningen modtage ny tilsvarende bevilling i 2021 med augustindstillingen og budget 2021. 

Forvaltningen modtager varigt midler (306 t. kr.) fra Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen til dækning af kontanthjælpsmodtagere i løntilskud. Overflytningen af midler sker som følge af en lovændring på beskæftigelsesområdet. 

Endelig sker en reperiodisering af et tidligere givet driftstilskud til DGI. Der er omprioriteret fordi anlægsprojektet er fremrykket, og dette kræver en yderligere servicebevilling til udførelse af opgaver. Der er samlet set reperiodiseret -2,6 mio. kr. fra 2027, og også reperiodiseret i hhv. 2020, 2021 og 2022. 

Anlæg

Her udgøres bevægelsen af en overflytning af midler (300 t. kr.) til Teknik- og Miljøforvaltningen til brug for etablering af delelementer i projektet "Foreningsfaciliteter Brobold", herunder anlæg af tribuner og løbebaner. 

Eksterne tilskud

Der modtages eksterne tilskud på i alt 5,0 mio. kr. frem til 2023. Fondsmomsen udgør 0,7 mio. kr. heraf.

Københavns Kommune skal betale fondsmoms på 17,5 pct. i forbindelse med modtagelse af tilskud fra private fonde. Det udvalg, der modtager tilskud fra en fond, har samtidig ansvaret for, at der overføres 17,5 pct. af beløbet til Økonomiudvalget, der ved årets slutning betaler fondsmoms.

Tabel 2: Eksterne tilskud (i 1.000 kr. og i løbende p/l)

Tilskudsgiver

Tilskud i alt

Fondsmoms

Danske Populær Autorer (DPA)

60

-11

Dreyers Fond

100

-18

KODA

50

-9

Liv i Sundby

3

-1

Musikforeningen Femøren

-30

5

Nordea Fonden

3.834

-672

Slots- og Kulturstyrelsen

40

 

Statens Kunstfond

235

 

Sundheds- og Ældreministeriet

800

 

I alt

5.092

-706

 

Det største tilskud udgøres af Nordea Fonden, som giver støtte til projektet Fodboldfællesskaber i Idrætsudvikling på samlet 3,9 mio. kr. fra 2020 frem til 2023. Ellers udgøres de største tilskud af Sundheds- og Ældreministeriets tilskud på 800 t. kr. til øgede idrætsaktiviteter som følge af corona-nedlukningen.

Herudover er der tilbageført tidligere givet bevilling på to eksterne projekter, som er aflyst pga. udbrud af corona-virus, henholdsvis projektet Danske Digtere på Københavns Museum (50 t. kr.) fra Nordea Fonden og Amager GO Hip Hop Festival (30 t. kr.) i Kultur S fra Musikforeningen Femøren. 

Videre proces

De bevillingsmæssige ændringer på Kultur- og Fritidsudvalgets område sendes til
Økonomiforvaltningen med forbehold for Kultur- og Fritidsudvalgets godkendelse.

Økonomiforvaltningen vil efterfølgende fremlægge en samlet sag, hvor alle udvalgenes
bevillingsmæssige ændringer fremgår. Denne sag behandles af Økonomiudvalget den 19. august 2020 og af Borgerrepræsentationen den 27. august 2020. Når ændringerne er godkendt af
Borgerrepræsentationen, indarbejdes de i Kultur- og Fritidsudvalgets korrigerede budget.

 

Mette Touborg
/Annegrete Vallgårda

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 13. august 2020:

 Indstillingen blev godkendt i forbindelse med dagsordenens punkt 1 (Godkendelse af dagsorden).