26. Ansøgninger til Københavns Kommunes legat til stadens forskønnelse og almene bedste (2020-0148885)

Kultur- og Fritidsudvalget skal, som legatbestyrelse for Københavns Kommunes legat til stadens forskønnelse og almene bedste, tage stilling til, om der skal gives støtte til tre ansøgninger til legatet.

Sagsfremstilling

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

 1. at Kultur- og Fritidsudvalget godkender, at der i 2020 afsættes 100.000 kr. af midlerne til monument for Inger Christensen.
 2.  at Kultur- og Fritidsudvalget godkender, at der i 2020 gives afslag til restaurering af statuen Luna besøger Endymin af prioriteringsmæssige årsager.
 3. at Kultur- og Fritidsudvalget godkender, at der i 2020 afsættes 250.000 kr. af midlerne til projektet KOM IND/KOM UD
 4. at Kultur- og Fritidsudvalget godkender, at uddeling af Københavns Kommunes legat til stadens forskønnelse og almene bedste i oktober 2020 aflyses.

Problemstilling

Der er modtaget tre ansøgninger til legatet.

Legatet uddeles efter følgende fire overordnede principper:

  1. Det involverende projekt, hvor der skabes et grønt projekt via inddragende, involverende og frivillige processer
  2. Et højt profileret kunstprojekt, fortrinsvis i samarbejde med kunstfaglige institutioner, organisationer, myndigheder samt privatinitierede projekter
  3. Et indbudt projekt, hvor der etableres et samarbejde om et projekt med et af fornyelsesområderne, herunder boligselskaber og andre offentlige selskaber mv.
  4. Udbud og konkurrence, hvor der via en konkurrence skabes en større, mere permanent udsmykning af et på forhånd udpeget sted. 

Løsning

Ansøgning 1. Monument for Inger Christensen (bilag 1)

Kunstner Kaare Golles søger legatet om 100.000 kr. til realisering af et offentligt bronzemonument i Østre Anlæg til minde om den danske digter og forfatter Inger Christensen (1935-2009).

Rådet for Visuel Kunst, Teknik- og Miljøudvalget og Østerbro Lokaludvalg har godkendt skitseoplæg og placering. Københavns Kommune vil stå som ejer af skulpturen og sikre driften. Monumentets opførelse rådgives og projektledes af kunstkonsulenterne Creator Projects, der har erfaring med kvalificering af udsmykninger i det offentlige rum.

Ideen til et monument for Inger Christensen opstod for fire år siden i ansøgers søgen efter hendes tidligere hjem, en bygning på Dag Hammarskjölds Allé. På vejen hjem gik ansøger igennem Østre Anlæg under 100 meter fra bygningen, hvor Inger Christensen ofte gik tur. I parken findes monumenter af blandt andre forfatterne Sophus Bauditz, Sophus Schandorph og Taras Shevchenko. Efterfølgende har ansøger været i kontakt med Inger Christensens søn, Peter Borum, samt indledt et dybdegående studie ikke blot af hendes forfatterskab, men også hendes person.

Monumentet for Inger Christensen har den bærende tanke at indfange hendes blotte eksistens, ikke som en én-til-én omsætning af hendes fysiske lighed til bronze, men ved at afsøge billedet af menneskekroppen. Det har været en stærk motivation for ansøger, at der i København kun findes få monumenter og mindesmærker rejst til ære for kvinder og ingen af dem er af kvindelige kunstnere eller forfattere. Ansøger håber, at et monument for Inger Christensen i Østre Anlæg - på grund af hendes relation til stedet - vil bidrage til lokal historiefortælling og formidling af området. 

Der vil i forbindelse med indvielsen blive kommunikeret om projektet på sociale medier og via
pressemeddelelser til dansk og international presse, såvel de brede nyhedsmedier som kultur-, litteratur- og kunstmedier. Ved indvielsen af monumentet vil der blive afholdt en åbningsreception, hvor lokale interessenter, beboere og pressen inviteres. Derudover undersøges muligheder for formidlingssamarbejde med private og institutionelle aktører fra kunst- og litteraturmiljøet. Det forventes, at monumentet indvies primo 2021.

 Rådet for Visuel Kunst afgav den 22. juni 2020 følgende høringssvar (bilag 2, punkt 1):

”Rådet afgav ved møde 17. december 2018 høringssvar til Teknik- og Miljøforvaltningen vedr. samme bronzemonument til minde for Inger Christensen. Rådet var i 2018 positivt stemt for projektet og opfordrede ansøger til at søge legatet for Stadens forskønnelse. Rådet henviser til dette tidligere høringssvar og forholder sig fortsat positivt til projektet.”

Statens Kunstfond har bevilget 100.000 kr. og Rådet for Visuel Kunst har givet en underskudsgaranti på 5.000 kr. til projektet.

Forvaltningen vurderer, at projektet lever op til kriteriet om et højt profileret kunstprojekt, og projektet indstilles til en legatportion på 100.000 kr.

Ansøgning 2. Restaurering af statuen Luna besøger Endymin  (bilag 3)

Formand for ejerforeningen Esthersvej 22, 22 A-C søger legatet om op til 93.000 kr. til restaurering af statuen ”Luna besøger Endymion”, der er udført af udstiller, docent og underviser på Charlottenborg Kunstakademi Hans W. Larsen (1886-1984). Statuen vandt Eckersberg-medaljen i 1928.
Statuen er lavet af knust marmor eller anden sten, der er blandet op med beton og bygget på hønsenet og (nu gennemtæret) jernarmering. Statuen er blevet pletrepareret ad flere omgange. På grund af statuens dårlige stand vurderer to restauratorer at den eneste måde at redde statuen, er ved at få lavet en afstøbning af den.
En professor og en nypensionieret lektor med speciale i danske statuer fra det 20. århundrede, begge på Charlottenborg Kunstakademis Billedhuggerskole, vurderer begge, at statuen i høj grad er
bevaringsværdig. Professoren har tilbudt at yde kunstnerisk rådgivning på restaureringsarbejdet. Stukkatørerne Brødrene Funder er blevet anbefalet til restaureringsarbejdet.

Statuen endte hos foreningen ved ejendommens indvielse i 1933, da arkitekten bag ejendommen på Esthersvej 22 A-C, Johannes Lauritzen, var mæcen for Hans W. Larsen, som Lauritzen efter sigende samarbejdede med ved flere lejligheder. Placeringen er ikke afgørende for ansøger, der er åben for at statuen flyttes til et museum efter restaurering eller overgår til Københavns Kommune.

 Rådet for Visuel Kunst afgav følgende høringssvar den 22. juni 2020 (bilag 2, punkt 2):

”Rådet finder, at der er tale om en bevaringsværdig skulptur, og at det er sympatisk af ansøgerne at ville restaurere den. Rådet finder dog samtidig, at statuens kunstneriske værdi er begrænset i dag.”

Forvaltningen vurderer, at projektet lever op til kriteriet om et højt profileret kunstprojekt. Forvaltningen indstiller dog, at der gives afslag på ansøgningen af prioriteringsmæssige årsager. 

Ansøgning 3. KOM IND/KOM UD - værk i viadukten ved Vigerslev Allé Station (bilag 4)

Kunstforeningen Kulbanekvarteret i samarbejde med Områdefornyelsen Kulbanekvarteret søger legatet om 250.000 kr. til etablering af et værk i viadukten ved Vigerslev Allé Station.

Projektet KOM IND/KOM UD har til formål at lave en trygheds- og oplevelsesskabende kunstnerisk bearbejdning af viadukten ved Vigerslev Allé Station. Med projektet etableres et kunstværk på i alt 270 m2. Viadukten er i dag præget af slid, graffiti og en høj oplevet utryghed (Københavns Kommunes tryghedsmåling, særmåling for Kulbanekvarteret).

I Kvarterplanen for Kulbanekvarteret fra 2016 foreslås det, at viadukten bearbejdes med kunst eller lys, samt at der skabes et fælles formsprog mellem stationen og kvarteret. Samtidig er der behov for at skabe en tydeligere, tryggere og mere imødekommende velkomst til kvarteret. Et værk her skal således fungere som en imødekommende og tryg indgang til Kulbanekvarteret, og samtidig skabe forundring, samtale og oplevelse i et kunstfattigt, udsat byområde. På baggrund af dialog med Banedanmark, er det er en forudsætning, at kunstværket etableres i kakler.

Til udvælgelsesprocessen vil en kunstkonsulent fra Statens Kunstfond udpege tre kvalificerede kunstnere, som har erfaring med at arbejde med kakler samt erfaring med at arbejde med en involverende og stedspecifik metode. De udvalgte kunstnere skal hver aflevere og præsentere et idéoplæg. Kunstneren udvælges på baggrund af de indsendte idéoplæg af en komité bestående af Kunstforeningen Kulbanekvarteret, formanden for Områdefornyelsen Kulbanekvarterets styregruppe, repræsentanter fra Områdefornyelsens sekretariat og repræsentanter fra Valby Lokaludvalg. Det forventes, at værket etableres i januar – marts 2021.

I budgettet afsættes midler til 10 års drift i form af graffitiafrensning. Der arbejdes på en langsigtet
driftsløsning og projektet gennemføres kun, hvis der findes en god løsning. Områdefornyelsen Kulbanekvarteret finansierer værket med 347.000 kr. Legatet ansøges om de resterende 250.000 kr.

 Rådet for Visuel Kunst afgav den 22. juni 2020 følgende høringssvar (bilag 2, punkt 3):

”Rådet er positivt indstillet over for projektet. De ser det som et vigtigt tiltag i området, der kan have stor betydning for de lokale beboere. Rådet finder endvidere, at tænkningen bag projektet er rigtig fin, herunder at Statens Kunstfond er involveret og, at der arbejdes på en længerevarende driftsløsning for projektet.”

Forvaltningen vurderer, at projektet lever op til kriteriet om et højt profileret kunstprojekt og et indbudt projekt, hvor der etableres et samarbejde om et projekt med et af fornyelsesområderne. Projektet indstilles til en legatportion på 250.000 kr.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune.

Legatets disponible midler er pr. 13. august 2020 på 370.000 kr.

Hvis indstillingen godkendes, vil der blive udbetalt 350.000 kr. fra legatet, og det resterende beløb vil herefter være 20.000 kr. Legatet tilføres ikke yderligere midler i 2020.

På den baggrund indstiller Kultur- og Fritidsforvaltningen, at uddeling af Københavns Kommunes legat til stadens forskønnelse og almene bedste i oktober 2020 aflyses.

Legatets indtægt har i perioden 2018-2020 været mellem 300.000 kr. og 618.000 kr. Det er således vanskeligt at forudse legatets indtægt i 2021.

Videre proces

Hvis indstillingen godkendes, vil Kultur- og Fritidsforvaltningen udbetale de to legatportioner.

Mette Touborg

                                   /Merete Evers Dewilde   

 

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 13. august 2020

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte indstillingens 1. og 2. at-punkt. 

 

Der blev begæret afstemning om indtillingens 3. og 4. at-punkt. 

Et flertal (Jonas Bjørn Jensen, Tue Hækkerup, Henrik Appel Esbensen, Christopher Røhl Andersen, Karina Vestergård Madsen, Jens Kjær Christensen, Franciska Rosenkilde, Kim Hjerrild og Maria Frej) stemte for indstillingens 3. og 4. at-punkt.

Et mindretal (Flemming Steen Munch og Karina Bergmann) stemte imod.

Indstillingens 3. og 4. at-punkt blev således godkendt. 

 

Karina Bergmann ønskede følgende tilført beslutningsprotokollen: "Det Konservative Folkeparti vil foreslå, at Områdefornyelsen bruger pengene på at afrense graffiti som de har afsat i deres budget. Vi kan til gengæld ikke imødekomme en kunstkonkurrence, hvis udfald vi ikke kender."