18. Kultur- og Fritidsudvalgets anden regnskabsprognose 2020 (2020-0158137)

Kultur- og Fritidsudvalget skal godkende anden regnskabsprognose for 2020.

Sagsfremstilling

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

 1. at Kultur- og Fritidsudvalget godkender anden regnskabsprognose 2020

 2. at Kultur- og Fritidsudvalget bemyndiger Kultur- og Fritidsforvaltningen til at foretage mindre, tekniske ændringer i prognosen efter udvalgets godkendelse.

Problemstilling

Ifølge cirkulære for budgetopfølgning 2020 skal de enkelte fagudvalg hver især godkende regnskabsprognosen for deres områder, inden disse behandles i Økonomiudvalget som en del af kommunens samlede regnskabsprognose.

Løsning

I regnskabsprognosen fremgår Kultur- og Fritidsforvaltningens skøn for, hvordan regnskabsresultatet for hele året forventes at blive (bilag 1). Regnskabsprognosen er opdelt på styringsområder, dvs. service, anlæg og overførsler.

Prognose for 2020 

Service

Kultur- og Fritidsforvaltningen forventer på nuværende tidspunkt et merforbrug på ca. 55 mio. kr. på servicebevillingen. 

Merforbruget relaterer sig til den generelle nedlukning på kultur- og fritidsområdet som følge af udbruddet af COVID-19, som på nuværende tidspunkt forventes at udgøre 54,6 mio. kr. for hele den berørte periode i 2020.

Nedlukningen har haft en række økonomiske konsekvenser på Kultur- og Fritidsudvalgets område. Kulturhuse, biblioteker, museer, idrætsfaciliteter og svømmehaller mv. har alle været omfattet af nedlukningen. Borgerservice, International House og Vielseskontoret har opretholdt en begrænset betjening i forbindelse med akutte sager mv., men altså med et reduceret aktivitetsniveau.

Nedlukningen har bl.a. indebåret, at en række indtægter, som er forbundet med aktiviteterne i forvaltningen, og som er en afgørende del af det økonomiske grundlag for institutionerne, ikke kan realiseres. Det skal ses i sammenhæng med den bruger- og gebyrbetaling som er almindelig på tværs af kultur- og fritidsområdet, herunder entré- og billetsalg, lokale- og baneudlejning samt gebyrindtægter. Forvaltningen er derved særligt påvirket af ændringer i brugerfladen, som følge af restriktioner eller ændret adfærd. Dertil kommer, at forvaltningen fx har bidraget til kommunens beredskab via opretholdelsen af nødherberget på Bavnehøj, hvilket har medført merudgifter, som indtil videre er afholdt indenfor de eksisterende budgetter.

De forventede samlede økonomiske konsekvenser af COVID-19 er, efter ønske fra Økonomiforvaltningen, blevet opdelt i to perioder, første periode fra den 11. marts frem til den 30. juni og anden periode dækker over den resterende del af 2020. De forventede økonomiske konsekvenser er opgjort i tæt dialog med alle enheder i forvaltningen. Det forventes, at forvaltningen samlet set har et nettotab på ca. 33 mio. kr., som direkte følge af nedlukningen samt et nettotab på ca. 21 mio. kr. som følge af de restriktioner, som stadig ekisterer samt en ændring i adfærd mv. Samlet set forventes et nettotab på ca. 55 mio. kr., som følge af COVID-19 jf. tabel 1. 

Tabel 1. Økonomiske konsekvenser vedr. COVID-19

Perioden fra 11. marts til 30. juni 2020 

 Periode fra 1. juli og resten af 2020

Hele 2020

Mindreindtægter

 • Lokale- og baneudlejning
 • Entre, billetter og øvrigt salg
 • Svømmehaller
 • Gebyrindtægter

39,7

19,5 

59,2

Merudgifter

 • Nødherberg Bavnehøj
 • Værnemidler samt ekstra rengøring
 • Biblioteksområdet (e-reolen og filmstriben)
 • Arkæologi
 • Turisme og Borgerservice (sagspukkel efter genåbning)

8,8

5,8 

14,6

Mindreudgifter

 • Ikke-afholdte arrangementer
 • Personale og løn
 • Energi mv.

-15,2

-4,0 

-19,2

Nettovirkning i alt

33,3

21,3

54,6

Det skal understreges, at opgørelsen er behæftet med nogen usikkerhed, særligt den senere periode, bl.a. som følge af, at det er baseret på en række generelle og mere områdespecifikke antagelser og forudsætninger.

Hvordan både selve epidemien samt en fuld genåbning af samfundet vil forløbe er svært at forudsige på nuværende tidspunkt. Hertil kan bl.a. nævnes gældende restriktioner i form af afstandskrav, indrejseforbud fra visse lande, krav om lukning ved midnat mv. Dertil kan det ydermere ikke udelukkes, at der selv ved en fuld genåbning vil være ændret adfærd fra københavnerne samt de mange besøgende i form af fx udeblivelser fra arrangementer, idræts- og svømmehaller og museumsbesøg. Det er derfor selvsagt ikke muligt på nuværende tidspunkt at opgøre de samlede økonomiske konsekvenser for kultur- og fritidsområdet for hele den berørte periode.

Anlæg

Kultur- og Fritidsforvaltningen forventer med indeværende prognose en afvigelse på 4,3 mio. kr. på anlægsbevillingen i 2020. Det drejer sig til dels om afledte merudgifter i forbindelse med nedlukningen. Der har i den lukkede periode været lønudgifter til hjemsendte medarbejdere på projektet vedrørende flytningen af magasin, hvor medarbejdere ikke kunne foretage arbejdet. Dette bevirker til et merforbrug på 1,5 mio. kr. på projektet.

Ydermere forventes der et merforbrug i forbindelse med anlægsprojektet udstillinger og åbning af Københavns Museum på 2,8 mio. kr. Budgetoverskridelsen vedr. udstillinger og åbning af Københavns Museum skal ses i lyset af, at der på bevillingstidspunktet ikke var fuldt overblik over, hvad enkelte delleverancer ville koste. Det skyldes, at det er et forholdsvist unikt anlægsprojekt med en række enkeltstående anskaffelser og leverancer, der ikke kan indkøbes som standardvarer. Et eksempel er indkøb og montering af udstillingsmontre, specialdesignede lysanlæg, ventilationssystemer mm. Der har været en række forsinkelser i leverancer og bl.a. et udbud, der endte med at gå om. Dertil kommer, at leverandøren af ventilation midt i projektet gik konkurs. Kultur- og Fritidsforvaltningen vil udarbejde en særskilt politisk sag vedrørende håndteringen af budgetoverskridelsen på Københavns Museum.

På nuværende tidspunkt forventes der ikke at være yderligere udgifter eller forskydninger på anlægsområdet som følge af nedlukningen. 

Som følge af frisættelse af anlægsloftet i 2020 har forvaltningen samlet set fremrykket projekter for ca. 30 mio. kr. til 2020 indtil videre. Det drejer sig bl.a. om tilskud til DGI-byen, forenings- og aftenskolepakken, ekstraordinær udmøntning af klubhuspuljen, Byens hus i Ørestad samt renovering af lokaler til aftenundervisning. Forvaltningen vil løbende afdække muligheden for, at flere projekter kan fremrykkes. 

Det vurderes på nuværende tidspunkt, at det er realistisk, at det opdaterede anlægsudgiftsbudget i 2020 udnyttes fuldt ud. Det bemærkes, at eksekvering på anlægsområdet generelt er behæftet med en vis usikkerhed, hvilket skyldes, at mange projekter er afhængige af, at fx udbudsprocesser kan gennemføres som planlagt. Hertil bidrager nedlukningen i forbindelse med COVID-19 også til øget usikkerhed.

Overførsler

På overførselsbevillingen forventes balance i 2020.

Økonomi

Indstillingen har ingen selvstændige bevillingsmæssige konsekvenser.

Videre proces

Kultur- og Fritidsudvalgets regnskabsprognose indarbejdes af Økonomiforvaltningen i Københavns Kommunes samlede regnskabsprognose, der forelægges Økonomiudvalget den 18./19. august 2020.

Mette Touborg

                                                                                           / Annegrete Vallgårda

 

 

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 13. august 2020

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte indstillingen.