23. Ansøgning om støtte til Bryggens Kajak Club/Roklubben SAS (2020-0183287)

Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til ansøgning om i alt 758.000 kr. til Bryggens Kajak Club/Roklubben SAS samt anmodning om ændring i udbetalingsplanen for tilskud fra Klubhuspuljen 2018.

Sagsfremstilling

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

  1. at Kultur- og Fritidsudvalget giver afslag på ansøgning om i alt 758.000 kr. til Bryggens Kajak Club/Roklubben SAS til henholdsvis inventar og finansiering af fremførsel af fjernvarmerør til nyt klubhus, da der ikke er afsat midler til formålet på budgettet.
  2. at Kultur- og Fritidsudvalget beslutter, at Kultur- og Fritidsforvaltningen kan udarbejde en særlig udbetalingsplan for tilskud fra Klubhuspuljen 2018 til Bryggens Kajak Club/Roklubben SAS, så udbetalingsplanen er tilpasset foreningernes plan for finansiering af projektet.

Problemstilling

Bryggens Kajak Club/Roklubben SAS fik i Klubhuspuljen 2018 tilskud til nybyggeri af klubhus. Byggeriet er igangsat og foreningerne forventer, at byggeriet står færdigt i november 2020.

Bryggens Kajak Club/Roklubben SAS søgte desuden den ekstraordinære runde af Klubhuspuljen i maj 2020. Der blev ikke afsat midler til formålet.

Foreningerne søger 5. august 2020 Kultur- og Fritidsudvalget om yderligere tilskud på 758.000 kr. til inventar og udstyr til klubhuset samt fremførsel af fjernvarmerør (bilag 1). 

Der er ikke afsat midler til formålet i budget 2020.

Foreningerne har desuden anmodet om at få udarbejdet en særlig udbetalingsplan, som er tilpasset foreningernes plan for finansiering af projektet.

Løsning

Manglende finansiering til byggeriet (inventar)

Bryggens Kajak Club/Roklubben SAS oplyser, at de er blevet udfordret økonomisk, og at de har skulle foretage reduktioner i byggeriet, der blandt andet omfatter inventar. Foreningerne oplyser, at inventar og udstyr er en forudsætning for de aktiviteter, som de ønsker at tilbyde foreningernes medlemmer ved åbning af det nye klubhus. Bryggens Kajak Club/Roklubben SAS oplyser om et udestående finansieringsbehov på 1,5 mio. kr. De anmoder Kultur- og Fritidsudvalget om et tilskud på 500.000 kr.

Manglende finansiering til fremførsel af fjernvarmerør
Bryggens Kajak Club/Roklubben SAS oplyser desuden, at projektet er udfordret økonomisk, hvad angår fremførsel af fjernvarmerør til klubhuset. Foreningerne er af HOFOR blevet orienteret om, at der skal etableres en ekstra tilslutning til klubhuset, hvilket medfører en prisstigning, som foreningerne ikke har taget højde for i deres budget. Bryggens Kajak Club/Roklubben SAS søger en bevilling fra Kultur- og Fritidsudvalget på 258.000 kr. inkl. moms. til at etablere tilslutning til fjernvarme. Foreningerne oplyser, at udgifter til anlæg af fjernvarmerør sædvanligvis dækkes af grundejer/ udlejer. Københavns Kommune er grundejer. Foreningerne fremhæver også, at anlægsudgift angående fjernvarmerør ikke fremgår af gældende brugsaftale med Kultur- og Fritidsforvaltningen.      

Ændring i udbetalingsplan
Bryggens Kajak Club/Roklubben SAS anmoder i samme brev om, at der udarbejdes en særskilt udbetalingsplan, som tilpasses finansieringen af deres projekt, da foreningen ikke har midler til at mellemfinansiere projektet. En særskilt udbetalingsplan til et projekt i denne størrelsesorden er i overensstemmelse med de nye vejledende kriterier, som Kultur- og Fritidsudvalget den 30. januar 2020 besluttede, skal være gældende for Klubhuspuljen.

Det bemærkes, at Husum Boldklub og Bellahøj 21st Barking har fået udarbejdet lignende særskilte udbetalingsplaner.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

Såfremt Kultur- og Fritidsudvalget godkender indstillingen, vil Kultur- og Fritidsforvaltningen meddele Bryggens Kajak Club/Roklubben SAS om Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning samt i dialog med foreningerne udarbejde en ny udbetalingsplan.

Såfremt ansøgningen imødekommes, vil forvaltningen afklare sagen, og i givet fald, i dialog med ansøger udarbejde en tilskudsaftale, som indeholder forudsætninger for tilskuddet og målbare succeskriterier.

 

Mette Touborg 

                                                     / Mads Kamp Hansen                    

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 13. august 2020

I forhold til indstillingens 1. at-punkt besluttede Kultur- og Fritidsudvalget at bevilge et tilskud på 500.000 kr. fra udvalgets disponible midler. Kultur- og Fritidsforvaltningen blev anmodet om at være foreningerne behjælpelige med dialogen med HOFOR.

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte indstillingens 2. at-punkt.